Re: request for lyrics (Base Militar - Inang Laya)

Posted by j on Thu, 01/08/09 - 11:57:50.

Base Militar
Inang Laya

Base militar, armas na nukleyar,
Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.
Base militar, armas na nukleyar-
Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.

Animnapu't limang libong hektarya
Binakuran at inangkin ng banyaga-
Sa Angeles at sa Gapo,
Base militar ng mga Kano

Mga base militar ay tiyak na tambakan
Ng armas nukleyar na walang pakinabang-
Ito ay daungan ng armadong sasakyan
Dumarating nang lingid sa ating kaalaman!

Base militar, armas na nukleyar,
Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.
Base militar, armas na nukleyar-
Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.

Pampalipas-libog ng mga sundalo,
Pagbibigay-hilig sa kanilang mga bisyo,
Manikang buhay na nilalaro-
Libangan lamang ng mga Kano

Sa base militar ay walang katarungan:
Banyaga'y hari sa ating bayan
Baboy-damo ang trato sa tao,
At walang karapatan ang mga Pilipino!

Base militar, armas na nukleyar,
Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.
Base militar, armas na nukleyar-
Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.

Aksidenteng nukleyar, o digmaan ng Kano,
Tiyak na kasangkot ang Pilipino.
Pinsala't dusa't kapahamakan
Mga base militar ang pagmumulan

Mga base militar ay lantarang katibayan
Ng ating huwad na kalayaan-
Ng kawalaan ng tunay na kapangyarihan,
At paglapastangan ng ating kasarinlan!

Base militar, armas na nukleyar,
Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.
Base militar, armas na nukleyar-
Ito'y kahibangan na dapat hadlangan...
Hadlangan...
Hadlangan...!
Hadlangan!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Re: request for lyrics (Base Militar - Inang Laya)

correction: 8th stanza, 4th line- walang "mga".

: Base Militar
: Inang Laya

: Base militar, armas na nukleyar,
: Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.
: Base militar, armas na nukleyar-
: Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.

: Animnapu't limang libong hektarya
: Binakuran at inangkin ng banyaga-
: Sa Angeles at sa Gapo,
: Base militar ng mga Kano

: Mga base militar ay tiyak na tambakan
: Ng armas nukleyar na walang pakinabang-
: Ito ay daungan ng armadong sasakyan
: Dumarating nang lingid sa ating kaalaman!

: Base militar, armas na nukleyar,
: Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.
: Base militar, armas na nukleyar-
: Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.

: Pampalipas-libog ng mga sundalo,
: Pagbibigay-hilig sa kanilang mga bisyo,
: Manikang buhay na nilalaro-
: Libangan lamang ng mga Kano

: Sa base militar ay walang katarungan:
: Banyaga'y hari sa ating bayan
: Baboy-damo ang trato sa tao,
: At walang karapatan ang mga Pilipino!

: Base militar, armas na nukleyar,
: Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.
: Base militar, armas na nukleyar-
: Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.

: Aksidenteng nukleyar, o digmaan ng Kano,
: Tiyak na kasangkot ang Pilipino.
: Pinsala't dusa't kapahamakan
: Base militar ang pagmumulan

: Mga base militar ay lantarang katibayan
: Ng ating huwad na kalayaan-
: Ng kawalaan ng tunay na kapangyarihan,
: At paglapastangan ng ating kasarinlan!

: Base militar, armas na nukleyar,
: Ito'y kahibangan na dapat hadlangan.
: Base militar, armas na nukleyar-
: Ito'y kahibangan na dapat hadlangan...
: Hadlangan...
: Hadlangan...!
: Hadlangan!

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Do not include any spaces in your answer.
Image CAPTCHA
Copy the characters (respecting upper/lower case) from the image.

Contact | Advertise | Contents | Privacy Policy | Forum

This site is published by Hitsquad Pty Ltd. Copyright © 1999 - 2016 , All Rights Reserved.