Mermer Guitars

Fine Handcrafted Guitars by Richard Mermer, Jr

The instruments that I build incorporate tonewoods and materials of the highest
quality. All woods are air dried and well seasoned prior to their use. Although
several species of "exotic" woods may be used, an effort is made to obtain
these materials from trees that have fallen as a result of natural phenomenon
(i.e., wind, erosion, etc.). In addition, "sustainable yield" materials are used
whenever possible.

As I build custom instruments that are commissioned by an individual, the
design and specifications are dictated by the desires of the client. The most
important aspect of building a custom instrument is communicating with the
client, and understanding their needs and expectations. The materials used,
body shape, size, and overall design all depend on what the client wants to
hear, see, and feel. It is my task as a custom builder, to select the appropriate
material and design the instrument to get the desired results. Each instrument
incorporates features that will enhance the instrument's musical performance
and playability. An aesthetically pleasing form and tone are the hallmarks of my
instruments.

ALL MERMER GUITARS FEATURE:

Solid wood construction
Choice of select tonewoods such as mahogany, maple, rosewood, koa, ebony, spruce or cedar top plates
Custom wood and/or stone inlay
Custom scale lengths
Fully compensated saddles & precision intonation
Adjustable truss rod
Choice of hardware & accessories

Member: Association of Stringed Instrument Artisans,
Guild of American Luthiers

MERMER GUITARS
c/o Richard Mermer, Jr.
P.O. Box 782132
Sebastian, FL 32978Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

0537 3313871

TÝCARET LÝSESÝ MEZUNUYUM ASKERLÝÐÝMÝ YAPTIM E+A2 EHLÝYETÝM VAR ÝÞ ARIYORUM

0537 3313871

TÝCARET LÝSESÝ MEZUNUYUM ASKERLÝÐÝMÝ YAPTIM E+A2 EHLÝYETÝM VAR ÝÞ ARIYORUM

TRAVERTEN - YEÞÝL DÝYABAZ - BEJ MERMER

EBATLI VE SERBEST BOY CÝLALI-CÝLASIZ TRAVERTEN - BEJ MERMER
BUCAK YEÞÝL DÝYABAZ BLOK SATIÞI
Tel:0.248.3258444
WWW.cetasmadencilik.com.tr

KURUTULMUÞ KEKÝK

HAZIR ÇUVALLANMIÞ ELENMÝÞ KURUTULMUÞ KEKÝK

Bucak traverteni

Bucak traverteni blok ve plaka satýþý

Mermer Traverten Granit

Merhabalar;
: : : Lütfen bu e-maili bir yere not ediniz......

: : : Evlerimizde ve iþyerlerimizde, önemli bir mimari yapýya sahip malzeme olan Mermer-Granit-Traverten ve diðer doðal taþlara ait istedðiniz her türlü bilgiye ve hizmete artýk çok rahatlýkla ve çekinmeden ulaþabilirsiniz.

: : : Mermer… Azametli ve kuvvetli. Dayanýklý ve büyüleyici. Ýnþaat ve mimari malzeme olarak herzaman ilgi çekicidir. O güzeldir ve kalýcýdýr, çok amaçlý kullanýlabilen saðlam yüzeylidir ve kiþilere özeldir. Her bir mermer parçasý olarak ayrý bir doða harikasýdýr. Renklerini, çeþitlerini, dokusunu ve yararlarýný hiçbir malzeme ile karþýlaþtýrmak mümkün deðildir. Çünkü O özellere aittir…

: : : Gelekcekteki hedefim Mermer ve Doðlal taþlar konusunda “Türkiye’nin parmakla gösterilen birkaç insanýndan biri olmaktýr” Gerek akademik hayatým, gerek meslek hayatým ve gelecekteki hedeflerim ile mermer sektörüne gönül vermiþ biriyim. Profosyonel iþ hayatýmýn yanýsýra içimdeki amatörlüðün hiç kaybolmamasý gerektiði inancýndayým.

: : : Bu nedenle Mermer ve doðal taþ ile ilgili aklýnýza gelebilecek her türlü ticari, mimari, uygulama, iþçilik, ihracat, bilimsel vs, her konuda soru veya sipariþleriniz için sadece bir telefon veya bir e-mail mesafsi uzaklýkta olduðumu bilmenizi isterim.

: : : Birlikte çalýþmak dileðiyle saygýlarýmla...

: : :

: : : YILMAZ POLAT
: : : Yüksek Maden Mühendisi
: : : Tel: (0542) 3464133
: : : e-mail:yilmazpolatal@hotmail.com
: : : yilmazpolatal@mynet.com
: : : ypolat34@yahoo.com

: : : Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ), Maden Fakültesi, Maden Mühendisliði Bölümünden 1993 yýlýnda mezun oldum. Daha sonra ayný üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansýmý tamamladým. Bitirme çalýþmamý “Türkiyede uygulanan mermer iþletme yöntemleri ve mermer ocaklarýnýn kapasite artýrýmý çalýþmalarýnýn etüdü” üzerine yaptým.
: : : 1988 yýlýndan beri Türkiye’de mermer sektöründeki ÝZFAÞ ve TÜYAP’ýn düzenlemiþ olduðu tüm mermer fuarlarýna katýldým. TMMOB Maden Mühendisleri Odasýnýn Afyon’da 1995, 1997 ve 2000 yýllarýnda yapmýþ olduðu Mermer sempozyumlarýna katýldým. Sektörde çýkarýlan “Mermer ve Yapý Dekorasyon Dergisi- Ýstanbul”, “Mermer Dergisi-Ýzmir”, “Taþ Dünyasý-Ýzmir”, “Turquische Ýnternational-Afyon” dergilerinin arþivdeki tüm sayýlarýnýn yaný sýra sektörde bugüne kadar yayýnlanmýþ olan yurtiçi ve yurtdýþý yayýnlarýn ulaþabildiklerimi kapsamlý bir þekilde etüt ettim.

: : : Çalýþma hayatý olarak deðiþik firmalarda Mermer Ocak Mühendisliði ve Mermer uygulama-montaj þantiye þefliði gibi deneyimlerim oldu. Bu süreçte Türkiye’deki pek çok mermer ocaðýný ve fabrikasýný yerinde inceledim ve birlikte iþ yapma fýrsatým oldu. Ekonomik kriz sonrasý geçen süreçte gerek okul yýllarýndaki akademik çalýþmalarýmý, katýldýðým fuarlarda topladýðým bilgileri ve kataloglarý, çalýþtýðým deðiþik firmalar nezdinde elde ettiðim bilgileri kendi arþivimde data olarak biriktiriyorum. Ýnternet veya elimdeki yayýnlardaki tüm firma adres, tel, ocak, fabrika, ihracat, satýþ, mermer analizleri vb özellikleri arþivliyorum. 7-8 yýl gibi sure olmasýna raðmen gerekli-gereksiz tüm bilgileri topladým, toplamaya ve güncellemeye devam ediyorum. Bunlarý oluþturacaðým programla karþýlýklý çapraz sorgularla Türkiye’deki atölyeler dahil çok kapsamlý bir bilgi bankasý oluþturuyorum. Hedefim ise yýllar sonrasý piyasaya çýkaracaðým Dünyada ve Türkiye Doðal taþ katalogu ve internet site çalýþmasýna Mermer firmalarý adres bilgileri ve Türkiye mermer çeþitleri ve analizleri konusunda kapsamlý bilgi daðarcýðý oluþturmak.
: : : Bu arada elimde Türkiye’de çýkarýlan 250’ye yakýn mermer-granit-traverten ve Doðal taþý analizini gerçekleþtirdim. Bunlarýn çýktýðý ocaklarý, iþleyen fabrikalarý ve ihrac eden firmalarý tek tek analiz ettim. Bu konuda elimdeki kayýtlarda þu anda 4000’e yakýn firma analizi mevcuttur.

: : : Þu andaki çalýþmalarým Dünyada yapýlan tüm uluslararasý mermer fuarlarý, bu fuarlara katýlan yerli ve yabancý firmalar konusunda data çalýþmasý yapýyorum. Bu þu anda yurtdýþýndaki Mermer ve Granit firmalarý bazýnda gerçekleþiyor. Sonrasýnda Yurtdýþýnda mermer ve granit alýcýlarý konusunda kapsamlý bir çalýþmaya geçeceðim.

: : : Ayrýca þu anda Yurtiçinde birkaç önemli kuruluþun mermer ve granit konusunda danýþmalýðýný yapmakta ve mermer konusunda raporlar hazýrlamaktayým.

: : : Bilindiði gibi Türkiye’de mermer sanayi ve mermer teknolojisi çok hýzlý geliþme gösteriyor. Büyük bir rekabet ortamý içindeki sektörde kalite ilkesi ile tüketiciye müþteri memnuniyeti odaklý kalite anlayýþýyla, gelen doðal taþ taleplerini Satýþ, Expertiz, Mimarlýk, uygulama ve Danýþmanlýk hizmetleri vererek en hýzlý ve uygun fiyatta hizmeti sunma amacýndayým.

: : :

: : : Sektördeki temel prensibim, mermercilikteki klasik anlayýþý deðiþtirip, modernliði ve estetiði bir araya getirmek ve projelerinizde tercihiniz üzerine dilerseniz klasik, dilerseniz hayal gücünüze uygun kusursuz renk uyumu ve sýradýþý desenlerle, insanlara üzerlerinde zevkle yaþayacaklarý zeminler yaratýn. Türkiye'nin çeþitli illerinden çýkarýlan ve dünyanýn çeþitli ülkelerinden ithal edilen mermer bloklarý ve granit plakalarýný fabrikalarda plakalandýrýp, ebatlandýrarak ileri teknoloji ile üretim yaptýrýlýr. Sizlerin (mimarlar, iç mimarlar, dekoratör, müteahhitler ve diðer tüm müþterilerin) istekleri ve arzularý doðrultusunda; getirilen veya tasarýmý istenen projeleri üzman ve teknik kadrosu ile hazýrlayýp yerinde uygulamalý veya fabrika teslimi olarak hizmet verilir. Bu konuda sizi en yakýnýzdaki ve en ekonomik firmaya yönlendirebilirim.
: : :

: : : Çalýþma alanlarý ise þu þekildedir

: : : 1. MALZEME SATIÞI Türkiye'de üretilen doðal taþlarla ilgili (Blok,
: : : Plaka ve yarý mamul ürünler)
: : : • Mermer
: : : • Kireçtaþý (limestone, küfeki taþý, limra)
: : : • Traverten
: : : • Oniks
: : : • Dolomit
: : : • Bazalt
: : : • Granit
: : : • Kayrak, þist, arduvaz
: : : • Parke taþý
: : : • Diðer doðal taþlar
: : : • Suni Mermer ve Suni Granit (Doðal Kompoze taþlar)
: : : .. Refrakter Malzemeler
: : : 2. ÝÇ MEKAN UYGULAMALARI
: : : • Duvar kaplamalarý
: : : • Yer döþemesi
: : : • Mendiven basamak, korkuluk, trabzan, küpeþte ve rýhtlarý
: : : • Pencere, kapý söve ve denizlikleri
: : : • Bitiþ kenar profilleri
: : : • Dekoratif profiller
: : : • Banyo ve Mutfak tezgahlarý
: : : • Küvet
: : : • Masa ve sehpalar
: : : • Þömine ve barbeküler
: : : • Dekoratif eþyalar
: : : • Çeþme, kurna, evyeler
: : : • Diðer iç mekan iþleme taþlarý
: : : 3. DIÞ MEKAN UYGULAMALARI
: : : • Cephe ve giydirme cephe kaplama taþlarý
: : : • Yer döþeme kaplama taþlarý
: : : • Merdiven basamak ve rýhtlarý
: : : • Pencere, kapý söve ve denizlikleri ve eþikleri
: : : • Masa, sehpa ve bankolar
: : : • Kaldýrým taþlarý ve bordürleri
: : : • Havuz ve çeþme
: : : • Sütun, küpeþte ve kemerler
: : : • Bahçe düzenlemesi için iþlenmiþ taþlar
: : : • Yüzme havuzu kaplamalarý
: : : • Diðer dýþ mekan taþlarý
: : : 4. Mezar ve mezar taþlarý
: : : 5. Anýt ve heykeller
: : : 6. Doðal Taþ Ocak ve Fabrika Makine ve Ekipmanlarý Üretici ve
: : : Temsilci firmalar
: : : 7. Diðer yan sektörler (Mermer dernekleri, fuarlar, araþtýrma
: : : raporlarý vs)

mermer ve traverten

Bursa ocaklarýndan çýkardýðýmýz mermerimiz ve Yozgat ocaklarýmýzdan çýkan Roma travertenine çok benzeyen travertenimiz var.Ýlgilenirseniz Somaþ madencilik olarak sizinle çalýþmak isteriz...

Mermer Traverten Granit

Merhabalar;
: : : Lütfen bu e-maili bir yere not ediniz......

: : : Evlerimizde ve iþyerlerimizde, önemli bir mimari yapýya sahip malzeme olan Mermer-Granit-Traverten ve diðer doðal taþlara ait istedðiniz her türlü bilgiye ve hizmete artýk çok rahatlýkla ve çekinmeden ulaþabilirsiniz.

: : : Mermer… Azametli ve kuvvetli. Dayanýklý ve büyüleyici. Ýnþaat ve mimari malzeme olarak herzaman ilgi çekicidir. O güzeldir ve kalýcýdýr, çok amaçlý kullanýlabilen saðlam yüzeylidir ve kiþilere özeldir. Her bir mermer parçasý olarak ayrý bir doða harikasýdýr. Renklerini, çeþitlerini, dokusunu ve yararlarýný hiçbir malzeme ile karþýlaþtýrmak mümkün deðildir. Çünkü O özellere aittir…

: : : Gelekcekteki hedefim Mermer ve Doðlal taþlar konusunda “Türkiye’nin parmakla gösterilen birkaç insanýndan biri olmaktýr” Gerek akademik hayatým, gerek meslek hayatým ve gelecekteki hedeflerim ile mermer sektörüne gönül vermiþ biriyim. Profosyonel iþ hayatýmýn yanýsýra içimdeki amatörlüðün hiç kaybolmamasý gerektiði inancýndayým.

: : : Bu nedenle Mermer ve doðal taþ ile ilgili aklýnýza gelebilecek her türlü ticari, mimari, uygulama, iþçilik, ihracat, bilimsel vs, her konuda soru veya sipariþleriniz için sadece bir telefon veya bir e-mail mesafsi uzaklýkta olduðumu bilmenizi isterim.

: : : Birlikte çalýþmak dileðiyle saygýlarýmla...

: : :

: : : YILMAZ POLAT
: : : Yüksek Maden Mühendisi
: : : Tel: (0542) 3464133
: : : e-mail:yilmazpolatal@hotmail.com
: : : yilmazpolatal@mynet.com
: : : ypolat34@yahoo.com

: : : Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ), Maden Fakültesi, Maden Mühendisliði Bölümünden 1993 yýlýnda mezun oldum. Daha sonra ayný üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansýmý tamamladým. Bitirme çalýþmamý “Türkiyede uygulanan mermer iþletme yöntemleri ve mermer ocaklarýnýn kapasite artýrýmý çalýþmalarýnýn etüdü” üzerine yaptým.
: : : 1988 yýlýndan beri Türkiye’de mermer sektöründeki ÝZFAÞ ve TÜYAP’ýn düzenlemiþ olduðu tüm mermer fuarlarýna katýldým. TMMOB Maden Mühendisleri Odasýnýn Afyon’da 1995, 1997 ve 2000 yýllarýnda yapmýþ olduðu Mermer sempozyumlarýna katýldým. Sektörde çýkarýlan “Mermer ve Yapý Dekorasyon Dergisi- Ýstanbul”, “Mermer Dergisi-Ýzmir”, “Taþ Dünyasý-Ýzmir”, “Turquische Ýnternational-Afyon” dergilerinin arþivdeki tüm sayýlarýnýn yaný sýra sektörde bugüne kadar yayýnlanmýþ olan yurtiçi ve yurtdýþý yayýnlarýn ulaþabildiklerimi kapsamlý bir þekilde etüt ettim.

: : : Çalýþma hayatý olarak deðiþik firmalarda Mermer Ocak Mühendisliði ve Mermer uygulama-montaj þantiye þefliði gibi deneyimlerim oldu. Bu süreçte Türkiye’deki pek çok mermer ocaðýný ve fabrikasýný yerinde inceledim ve birlikte iþ yapma fýrsatým oldu. Ekonomik kriz sonrasý geçen süreçte gerek okul yýllarýndaki akademik çalýþmalarýmý, katýldýðým fuarlarda topladýðým bilgileri ve kataloglarý, çalýþtýðým deðiþik firmalar nezdinde elde ettiðim bilgileri kendi arþivimde data olarak biriktiriyorum. Ýnternet veya elimdeki yayýnlardaki tüm firma adres, tel, ocak, fabrika, ihracat, satýþ, mermer analizleri vb özellikleri arþivliyorum. 7-8 yýl gibi sure olmasýna raðmen gerekli-gereksiz tüm bilgileri topladým, toplamaya ve güncellemeye devam ediyorum. Bunlarý oluþturacaðým programla karþýlýklý çapraz sorgularla Türkiye’deki atölyeler dahil çok kapsamlý bir bilgi bankasý oluþturuyorum. Hedefim ise yýllar sonrasý piyasaya çýkaracaðým Dünyada ve Türkiye Doðal taþ katalogu ve internet site çalýþmasýna Mermer firmalarý adres bilgileri ve Türkiye mermer çeþitleri ve analizleri konusunda kapsamlý bilgi daðarcýðý oluþturmak.
: : : Bu arada elimde Türkiye’de çýkarýlan 250’ye yakýn mermer-granit-traverten ve Doðal taþý analizini gerçekleþtirdim. Bunlarýn çýktýðý ocaklarý, iþleyen fabrikalarý ve ihrac eden firmalarý tek tek analiz ettim. Bu konuda elimdeki kayýtlarda þu anda 4000’e yakýn firma analizi mevcuttur.

: : : Þu andaki çalýþmalarým Dünyada yapýlan tüm uluslararasý mermer fuarlarý, bu fuarlara katýlan yerli ve yabancý firmalar konusunda data çalýþmasý yapýyorum. Bu þu anda yurtdýþýndaki Mermer ve Granit firmalarý bazýnda gerçekleþiyor. Sonrasýnda Yurtdýþýnda mermer ve granit alýcýlarý konusunda kapsamlý bir çalýþmaya geçeceðim.

: : : Ayrýca þu anda Yurtiçinde birkaç önemli kuruluþun mermer ve granit konusunda danýþmalýðýný yapmakta ve mermer konusunda raporlar hazýrlamaktayým.

: : : Bilindiði gibi Türkiye’de mermer sanayi ve mermer teknolojisi çok hýzlý geliþme gösteriyor. Büyük bir rekabet ortamý içindeki sektörde kalite ilkesi ile tüketiciye müþteri memnuniyeti odaklý kalite anlayýþýyla, gelen doðal taþ taleplerini Satýþ, Expertiz, Mimarlýk, uygulama ve Danýþmanlýk hizmetleri vererek en hýzlý ve uygun fiyatta hizmeti sunma amacýndayým.

: : :

: : : Sektördeki temel prensibim, mermercilikteki klasik anlayýþý deðiþtirip, modernliði ve estetiði bir araya getirmek ve projelerinizde tercihiniz üzerine dilerseniz klasik, dilerseniz hayal gücünüze uygun kusursuz renk uyumu ve sýradýþý desenlerle, insanlara üzerlerinde zevkle yaþayacaklarý zeminler yaratýn. Türkiye'nin çeþitli illerinden çýkarýlan ve dünyanýn çeþitli ülkelerinden ithal edilen mermer bloklarý ve granit plakalarýný fabrikalarda plakalandýrýp, ebatlandýrarak ileri teknoloji ile üretim yaptýrýlýr. Sizlerin (mimarlar, iç mimarlar, dekoratör, müteahhitler ve diðer tüm müþterilerin) istekleri ve arzularý doðrultusunda; getirilen veya tasarýmý istenen projeleri üzman ve teknik kadrosu ile hazýrlayýp yerinde uygulamalý veya fabrika teslimi olarak hizmet verilir. Bu konuda sizi en yakýnýzdaki ve en ekonomik firmaya yönlendirebilirim.
: : :

: : : Çalýþma alanlarý ise þu þekildedir

: : : 1. MALZEME SATIÞI Türkiye'de üretilen doðal taþlarla ilgili (Blok,
: : : Plaka ve yarý mamul ürünler)
: : : • Mermer
: : : • Kireçtaþý (limestone, küfeki taþý, limra)
: : : • Traverten
: : : • Oniks
: : : • Dolomit
: : : • Bazalt
: : : • Granit
: : : • Kayrak, þist, arduvaz
: : : • Parke taþý
: : : • Diðer doðal taþlar
: : : • Suni Mermer ve Suni Granit (Doðal Kompoze taþlar)
: : : .. Refrakter Malzemeler
: : : 2. ÝÇ MEKAN UYGULAMALARI
: : : • Duvar kaplamalarý
: : : • Yer döþemesi
: : : • Mendiven basamak, korkuluk, trabzan, küpeþte ve rýhtlarý
: : : • Pencere, kapý söve ve denizlikleri
: : : • Bitiþ kenar profilleri
: : : • Dekoratif profiller
: : : • Banyo ve Mutfak tezgahlarý
: : : • Küvet
: : : • Masa ve sehpalar
: : : • Þömine ve barbeküler
: : : • Dekoratif eþyalar
: : : • Çeþme, kurna, evyeler
: : : • Diðer iç mekan iþleme taþlarý
: : : 3. DIÞ MEKAN UYGULAMALARI
: : : • Cephe ve giydirme cephe kaplama taþlarý
: : : • Yer döþeme kaplama taþlarý
: : : • Merdiven basamak ve rýhtlarý
: : : • Pencere, kapý söve ve denizlikleri ve eþikleri
: : : • Masa, sehpa ve bankolar
: : : • Kaldýrým taþlarý ve bordürleri
: : : • Havuz ve çeþme
: : : • Sütun, küpeþte ve kemerler
: : : • Bahçe düzenlemesi için iþlenmiþ taþlar
: : : • Yüzme havuzu kaplamalarý
: : : • Diðer dýþ mekan taþlarý
: : : 4. Mezar ve mezar taþlarý
: : : 5. Anýt ve heykeller
: : : 6. Doðal Taþ Ocak ve Fabrika Makine ve Ekipmanlarý Üretici ve
: : : Temsilci firmalar
: : : 7. Diðer yan sektörler (Mermer dernekleri, fuarlar, araþtýrma
: : : raporlarý vs)

Fosilli Kayrak

Kayrak madeni sahibi bir firmayiz.Projelerinde dogal yada ebatlanmis kayrak kullanmak isteyenler detayli bilgi için irtibat kurabilir.

Re: Fosilli Kayrak

Merhaba,

Asosun ile altýnoluk arasýnda Küçükkuyu (Mýhlý) da olan 2 katlý toplam 110 metrekare duvarý olan evimi kayrak taþý ile kaplatmak istiyorum.
Bana ne gibi konularda nasýl yardýmcý olabilirsiniz.
Þimdiden teþekkürler.

Mermer Granit Traverten

Merhabalar;
: : : Lütfen bu e-maili bir yere not ediniz......

: : : Evlerimizde ve iþyerlerimizde, önemli bir mimari yapýya sahip malzeme olan Mermer-Granit-Traverten ve diðer doðal taþlara ait istedðiniz her türlü bilgiye ve hizmete artýk çok rahatlýkla ve çekinmeden ulaþabilirsiniz.

: : : Mermer… Azametli ve kuvvetli. Dayanýklý ve büyüleyici. Ýnþaat ve mimari malzeme olarak herzaman ilgi çekicidir. O güzeldir ve kalýcýdýr, çok amaçlý kullanýlabilen saðlam yüzeylidir ve kiþilere özeldir. Her bir mermer parçasý olarak ayrý bir doða harikasýdýr. Renklerini, çeþitlerini, dokusunu ve yararlarýný hiçbir malzeme ile karþýlaþtýrmak mümkün deðildir. Çünkü O özellere aittir…

: : : Gelekcekteki hedefim Mermer ve Doðlal taþlar konusunda “Türkiye’nin parmakla gösterilen birkaç insanýndan biri olmaktýr” Gerek akademik hayatým, gerek meslek hayatým ve gelecekteki hedeflerim ile mermer sektörüne gönül vermiþ biriyim. Profosyonel iþ hayatýmýn yanýsýra içimdeki amatörlüðün hiç kaybolmamasý gerektiði inancýndayým.

: : : Bu nedenle Mermer ve doðal taþ ile ilgili aklýnýza gelebilecek her türlü ticari, mimari, uygulama, iþçilik, ihracat, bilimsel vs, her konuda soru veya sipariþleriniz için sadece bir telefon veya bir e-mail mesafsi uzaklýkta olduðumu bilmenizi isterim.

: : : Birlikte çalýþmak dileðiyle saygýlarýmla...

: : :

: : : YILMAZ POLAT
: : : Yüksek Maden Mühendisi
: : : Tel: (0542) 3464133
: : : e-mail:yilmazpolatal@hotmail.com
: : : yilmazpolatal@mynet.com
: : : ypolat34@yahoo.com

: : : Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ), Maden Fakültesi, Maden Mühendisliði Bölümünden 1993 yýlýnda mezun oldum. Daha sonra ayný üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansýmý tamamladým. Bitirme çalýþmamý “Türkiyede uygulanan mermer iþletme yöntemleri ve mermer ocaklarýnýn kapasite artýrýmý çalýþmalarýnýn etüdü” üzerine yaptým.
: : : 1988 yýlýndan beri Türkiye’de mermer sektöründeki ÝZFAÞ ve TÜYAP’ýn düzenlemiþ olduðu tüm mermer fuarlarýna katýldým. TMMOB Maden Mühendisleri Odasýnýn Afyon’da 1995, 1997 ve 2000 yýllarýnda yapmýþ olduðu Mermer sempozyumlarýna katýldým. Sektörde çýkarýlan “Mermer ve Yapý Dekorasyon Dergisi- Ýstanbul”, “Mermer Dergisi-Ýzmir”, “Taþ Dünyasý-Ýzmir”, “Turquische Ýnternational-Afyon” dergilerinin arþivdeki tüm sayýlarýnýn yaný sýra sektörde bugüne kadar yayýnlanmýþ olan yurtiçi ve yurtdýþý yayýnlarýn ulaþabildiklerimi kapsamlý bir þekilde etüt ettim.

: : : Çalýþma hayatý olarak deðiþik firmalarda Mermer Ocak Mühendisliði ve Mermer uygulama-montaj þantiye þefliði gibi deneyimlerim oldu. Bu süreçte Türkiye’deki pek çok mermer ocaðýný ve fabrikasýný yerinde inceledim ve birlikte iþ yapma fýrsatým oldu. Ekonomik kriz sonrasý geçen süreçte gerek okul yýllarýndaki akademik çalýþmalarýmý, katýldýðým fuarlarda topladýðým bilgileri ve kataloglarý, çalýþtýðým deðiþik firmalar nezdinde elde ettiðim bilgileri kendi arþivimde data olarak biriktiriyorum. Ýnternet veya elimdeki yayýnlardaki tüm firma adres, tel, ocak, fabrika, ihracat, satýþ, mermer analizleri vb özellikleri arþivliyorum. 7-8 yýl gibi sure olmasýna raðmen gerekli-gereksiz tüm bilgileri topladým, toplamaya ve güncellemeye devam ediyorum. Bunlarý oluþturacaðým programla karþýlýklý çapraz sorgularla Türkiye’deki atölyeler dahil çok kapsamlý bir bilgi bankasý oluþturuyorum. Hedefim ise yýllar sonrasý piyasaya çýkaracaðým Dünyada ve Türkiye Doðal taþ katalogu ve internet site çalýþmasýna Mermer firmalarý adres bilgileri ve Türkiye mermer çeþitleri ve analizleri konusunda kapsamlý bilgi daðarcýðý oluþturmak.
: : : Bu arada elimde Türkiye’de çýkarýlan 250’ye yakýn mermer-granit-traverten ve Doðal taþý analizini gerçekleþtirdim. Bunlarýn çýktýðý ocaklarý, iþleyen fabrikalarý ve ihrac eden firmalarý tek tek analiz ettim. Bu konuda elimdeki kayýtlarda þu anda 4000’e yakýn firma analizi mevcuttur.

: : : Þu andaki çalýþmalarým Dünyada yapýlan tüm uluslararasý mermer fuarlarý, bu fuarlara katýlan yerli ve yabancý firmalar konusunda data çalýþmasý yapýyorum. Bu þu anda yurtdýþýndaki Mermer ve Granit firmalarý bazýnda gerçekleþiyor. Sonrasýnda Yurtdýþýnda mermer ve granit alýcýlarý konusunda kapsamlý bir çalýþmaya geçeceðim.

: : : Ayrýca þu anda Yurtiçinde birkaç önemli kuruluþun mermer ve granit konusunda danýþmalýðýný yapmakta ve mermer konusunda raporlar hazýrlamaktayým.

: : : Bilindiði gibi Türkiye’de mermer sanayi ve mermer teknolojisi çok hýzlý geliþme gösteriyor. Büyük bir rekabet ortamý içindeki sektörde kalite ilkesi ile tüketiciye müþteri memnuniyeti odaklý kalite anlayýþýyla, gelen doðal taþ taleplerini Satýþ, Expertiz, Mimarlýk, uygulama ve Danýþmanlýk hizmetleri vererek en hýzlý ve uygun fiyatta hizmeti sunma amacýndayým.

: : :

: : : Sektördeki temel prensibim, mermercilikteki klasik anlayýþý deðiþtirip, modernliði ve estetiði bir araya getirmek ve projelerinizde tercihiniz üzerine dilerseniz klasik, dilerseniz hayal gücünüze uygun kusursuz renk uyumu ve sýradýþý desenlerle, insanlara üzerlerinde zevkle yaþayacaklarý zeminler yaratýn. Türkiye'nin çeþitli illerinden çýkarýlan ve dünyanýn çeþitli ülkelerinden ithal edilen mermer bloklarý ve granit plakalarýný fabrikalarda plakalandýrýp, ebatlandýrarak ileri teknoloji ile üretim yaptýrýlýr. Sizlerin (mimarlar, iç mimarlar, dekoratör, müteahhitler ve diðer tüm müþterilerin) istekleri ve arzularý doðrultusunda; getirilen veya tasarýmý istenen projeleri üzman ve teknik kadrosu ile hazýrlayýp yerinde uygulamalý veya fabrika teslimi olarak hizmet verilir. Bu konuda sizi en yakýnýzdaki ve en ekonomik firmaya yönlendirebilirim.
: : :

: : : Çalýþma alanlarý ise þu þekildedir

: : : 1. MALZEME SATIÞI Türkiye'de üretilen doðal taþlarla ilgili (Blok,
: : : Plaka ve yarý mamul ürünler)
: : : • Mermer
: : : • Kireçtaþý (limestone, küfeki taþý, limra)
: : : • Traverten
: : : • Oniks
: : : • Dolomit
: : : • Bazalt
: : : • Granit
: : : • Kayrak, þist, arduvaz
: : : • Parke taþý
: : : • Diðer doðal taþlar
: : : • Suni Mermer ve Suni Granit (Doðal Kompoze taþlar)
: : : .. Refrakter Malzemeler
: : : 2. ÝÇ MEKAN UYGULAMALARI
: : : • Duvar kaplamalarý
: : : • Yer döþemesi
: : : • Mendiven basamak, korkuluk, trabzan, küpeþte ve rýhtlarý
: : : • Pencere, kapý söve ve denizlikleri
: : : • Bitiþ kenar profilleri
: : : • Dekoratif profiller
: : : • Banyo ve Mutfak tezgahlarý
: : : • Küvet
: : : • Masa ve sehpalar
: : : • Þömine ve barbeküler
: : : • Dekoratif eþyalar
: : : • Çeþme, kurna, evyeler
: : : • Diðer iç mekan iþleme taþlarý
: : : 3. DIÞ MEKAN UYGULAMALARI
: : : • Cephe ve giydirme cephe kaplama taþlarý
: : : • Yer döþeme kaplama taþlarý
: : : • Merdiven basamak ve rýhtlarý
: : : • Pencere, kapý söve ve denizlikleri ve eþikleri
: : : • Masa, sehpa ve bankolar
: : : • Kaldýrým taþlarý ve bordürleri
: : : • Havuz ve çeþme
: : : • Sütun, küpeþte ve kemerler
: : : • Bahçe düzenlemesi için iþlenmiþ taþlar
: : : • Yüzme havuzu kaplamalarý
: : : • Diðer dýþ mekan taþlarý
: : : 4. Mezar ve mezar taþlarý
: : : 5. Anýt ve heykeller
: : : 6. Doðal Taþ Ocak ve Fabrika Makine ve Ekipmanlarý Üretici ve
: : : Temsilci firmalar
: : : 7. Diðer yan sektörler (Mermer dernekleri, fuarlar, araþtýrma
: : : raporlarý vs)

Mermer Granit Traverten

: Merhabalar;
: : : : Lütfen bu e-maili bir yere not ediniz......

: : : : Evlerimizde ve iþyerlerimizde, önemli bir mimari yapýya sahip malzeme olan Mermer-Granit-Traverten ve diðer doðal taþlara ait istedðiniz her türlü bilgiye ve hizmete artýk çok rahatlýkla ve çekinmeden ulaþabilirsiniz.

: : : : Mermer… Azametli ve kuvvetli. Dayanýklý ve büyüleyici. Ýnþaat ve mimari malzeme olarak herzaman ilgi çekicidir. O güzeldir ve kalýcýdýr, çok amaçlý kullanýlabilen saðlam yüzeylidir ve kiþilere özeldir. Her bir mermer parçasý olarak ayrý bir doða harikasýdýr. Renklerini, çeþitlerini, dokusunu ve yararlarýný hiçbir malzeme ile karþýlaþtýrmak mümkün deðildir. Çünkü O özellere aittir…

: : : : Gelekcekteki hedefim Mermer ve Doðlal taþlar konusunda “Türkiye’nin parmakla gösterilen birkaç insanýndan biri olmaktýr” Gerek akademik hayatým, gerek meslek hayatým ve gelecekteki hedeflerim ile mermer sektörüne gönül vermiþ biriyim. Profosyonel iþ hayatýmýn yanýsýra içimdeki amatörlüðün hiç kaybolmamasý gerektiði inancýndayým.

: : : : Bu nedenle Mermer ve doðal taþ ile ilgili aklýnýza gelebilecek her türlü ticari, mimari, uygulama, iþçilik, ihracat, bilimsel vs, her konuda soru veya sipariþleriniz için sadece bir telefon veya bir e-mail mesafsi uzaklýkta olduðumu bilmenizi isterim.

: : : : Birlikte çalýþmak dileðiyle saygýlarýmla...

: : : :

: : : : YILMAZ POLAT
: : : : Yüksek Maden Mühendisi
: : : : Tel: (0542) 3464133
: : : : e-mail:yilmazpolatal@hotmail.com
: : : : yilmazpolatal@mynet.com
: : : : yilpo34@yahoo.com

: : : : Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ), Maden Fakültesi, Maden Mühendisliði Bölümünden 1993 yýlýnda mezun oldum. Daha sonra ayný üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansýmý tamamladým. Bitirme çalýþmamý “Türkiyede uygulanan mermer iþletme yöntemleri ve mermer ocaklarýnýn kapasite artýrýmý çalýþmalarýnýn etüdü” üzerine yaptým.
: : : : 1988 yýlýndan beri Türkiye’de mermer sektöründeki ÝZFAÞ ve TÜYAP’ýn düzenlemiþ olduðu tüm mermer fuarlarýna katýldým. TMMOB Maden Mühendisleri Odasýnýn Afyon’da 1995, 1997 ve 2000 yýllarýnda yapmýþ olduðu Mermer sempozyumlarýna katýldým. Sektörde çýkarýlan “Mermer ve Yapý Dekorasyon Dergisi- Ýstanbul”, “Mermer Dergisi-Ýzmir”, “Taþ Dünyasý-Ýzmir”, “Turquische Ýnternational-Afyon” dergilerinin arþivdeki tüm sayýlarýnýn yaný sýra sektörde bugüne kadar yayýnlanmýþ olan yurtiçi ve yurtdýþý yayýnlarýn ulaþabildiklerimi kapsamlý bir þekilde etüt ettim.

: : : : Çalýþma hayatý olarak deðiþik firmalarda Mermer Ocak Mühendisliði ve Mermer uygulama-montaj þantiye þefliði gibi deneyimlerim oldu. Bu süreçte Türkiye’deki pek çok mermer ocaðýný ve fabrikasýný yerinde inceledim ve birlikte iþ yapma fýrsatým oldu. Ekonomik kriz sonrasý geçen süreçte gerek okul yýllarýndaki akademik çalýþmalarýmý, katýldýðým fuarlarda topladýðým bilgileri ve kataloglarý, çalýþtýðým deðiþik firmalar nezdinde elde ettiðim bilgileri kendi arþivimde data olarak biriktiriyorum. Ýnternet veya elimdeki yayýnlardaki tüm firma adres, tel, ocak, fabrika, ihracat, satýþ, mermer analizleri vb özellikleri arþivliyorum. 7-8 yýl gibi sure olmasýna raðmen gerekli-gereksiz tüm bilgileri topladým, toplamaya ve güncellemeye devam ediyorum. Bunlarý oluþturacaðým programla karþýlýklý çapraz sorgularla Türkiye’deki atölyeler dahil çok kapsamlý bir bilgi bankasý oluþturuyorum. Hedefim ise yýllar sonrasý piyasaya çýkaracaðým Dünyada ve Türkiye Doðal taþ katalogu ve internet site çalýþmasýna Mermer firmalarý adres bilgileri ve Türkiye mermer çeþitleri ve analizleri konusunda kapsamlý bilgi daðarcýðý oluþturmak.
: : : : Bu arada elimde Türkiye’de çýkarýlan 250’ye yakýn mermer-granit-traverten ve Doðal taþý analizini gerçekleþtirdim. Bunlarýn çýktýðý ocaklarý, iþleyen fabrikalarý ve ihrac eden firmalarý tek tek analiz ettim. Bu konuda elimdeki kayýtlarda þu anda 4000’e yakýn firma analizi mevcuttur.

: : : : Þu andaki çalýþmalarým Dünyada yapýlan tüm uluslararasý mermer fuarlarý, bu fuarlara katýlan yerli ve yabancý firmalar konusunda data çalýþmasý yapýyorum. Bu þu anda yurtdýþýndaki Mermer ve Granit firmalarý bazýnda gerçekleþiyor. Sonrasýnda Yurtdýþýnda mermer ve granit alýcýlarý konusunda kapsamlý bir çalýþmaya geçeceðim.

: : : : Ayrýca þu anda Yurtiçinde birkaç önemli kuruluþun mermer ve granit konusunda danýþmalýðýný yapmakta ve mermer konusunda raporlar hazýrlamaktayým.

: : : : Bilindiði gibi Türkiye’de mermer sanayi ve mermer teknolojisi çok hýzlý geliþme gösteriyor. Büyük bir rekabet ortamý içindeki sektörde kalite ilkesi ile tüketiciye müþteri memnuniyeti odaklý kalite anlayýþýyla, gelen doðal taþ taleplerini Satýþ, Expertiz, Mimarlýk, uygulama ve Danýþmanlýk hizmetleri vererek en hýzlý ve uygun fiyatta hizmeti sunma amacýndayým.

: : : :

: : : : Sektördeki temel prensibim, mermercilikteki klasik anlayýþý deðiþtirip, modernliði ve estetiði bir araya getirmek ve projelerinizde tercihiniz üzerine dilerseniz klasik, dilerseniz hayal gücünüze uygun kusursuz renk uyumu ve sýradýþý desenlerle, insanlara üzerlerinde zevkle yaþayacaklarý zeminler yaratýn. Türkiye'nin çeþitli illerinden çýkarýlan ve dünyanýn çeþitli ülkelerinden ithal edilen mermer bloklarý ve granit plakalarýný fabrikalarda plakalandýrýp, ebatlandýrarak ileri teknoloji ile üretim yaptýrýlýr. Sizlerin (mimarlar, iç mimarlar, dekoratör, müteahhitler ve diðer tüm müþterilerin) istekleri ve arzularý doðrultusunda; getirilen veya tasarýmý istenen projeleri üzman ve teknik kadrosu ile hazýrlayýp yerinde uygulamalý veya fabrika teslimi olarak hizmet verilir. Bu konuda sizi en yakýnýzdaki ve en ekonomik firmaya yönlendirebilirim.
: : : :

: : : : Çalýþma alanlarý ise þu þekildedir

: : : : 1. MALZEME SATIÞI Türkiye'de üretilen doðal taþlarla ilgili (Blok,
: : : : Plaka ve yarý mamul ürünler)
: : : : • Mermer
: : : : • Kireçtaþý (limestone, küfeki taþý, limra)
: : : : • Traverten
: : : : • Oniks
: : : : • Dolomit
: : : : • Bazalt
: : : : • Granit
: : : : • Kayrak, þist, arduvaz
: : : : • Parke taþý
: : : : • Diðer doðal taþlar
: : : : • Suni Mermer ve Suni Granit (Doðal Kompoze taþlar)
: : : : .. Refrakter Malzemeler
: : : : 2. ÝÇ MEKAN UYGULAMALARI
: : : : • Duvar kaplamalarý
: : : : • Yer döþemesi
: : : : • Mendiven basamak, korkuluk, trabzan, küpeþte ve rýhtlarý
: : : : • Pencere, kapý söve ve denizlikleri
: : : : • Bitiþ kenar profilleri
: : : : • Dekoratif profiller
: : : : • Banyo ve Mutfak tezgahlarý
: : : : • Küvet
: : : : • Masa ve sehpalar
: : : : • Þömine ve barbeküler
: : : : • Dekoratif eþyalar
: : : : • Çeþme, kurna, evyeler
: : : : • Diðer iç mekan iþleme taþlarý
: : : : 3. DIÞ MEKAN UYGULAMALARI
: : : : • Cephe ve giydirme cephe kaplama taþlarý
: : : : • Yer döþeme kaplama taþlarý
: : : : • Merdiven basamak ve rýhtlarý
: : : : • Pencere, kapý söve ve denizlikleri ve eþikleri
: : : : • Masa, sehpa ve bankolar
: : : : • Kaldýrým taþlarý ve bordürleri
: : : : • Havuz ve çeþme
: : : : • Sütun, küpeþte ve kemerler
: : : : • Bahçe düzenlemesi için iþlenmiþ taþlar
: : : : • Yüzme havuzu kaplamalarý
: : : : • Diðer dýþ mekan taþlarý
: : : : 4. Mezar ve mezar taþlarý
: : : : 5. Anýt ve heykeller
: : : : 6. Doðal Taþ Ocak ve Fabrika Makine ve Ekipmanlarý Üretici ve
: : : : Temsilci firmalar
: : : : 7. Diðer yan sektörler (Mermer dernekleri, fuarlar, araþtýrma
: : : : raporlarý vs)

Slate (Dogal Kayrak Tasi)

Kayrakla ilgileniyorsanýz bu siteyi mutlaka gezmelisiniz.
Murat Burdurluoðlu
Pazarlama ve Satýþ Müdürü
Ofis :232 855 44 44
Mobil:0 555 531 48 18
Web: www.Dogalkayraktas.com

mermer ve granit dunyasi

Merhabalar;

Lütfen bu e-maili bir yere not ediniz......
Evlerimizde ve iþyerlerimizde, önemli bir mimari yapýya sahip malzeme olan
Mermer-Granit-Traverten ve diðer doðal taþlara ait istediðiniz her türlü
bilgiye ve hizmete artýk çok rahatlýkla ve çekinmeden ulaþabilirsiniz.

Mermer… Azametli ve kuvvetli. Dayanýklý ve büyüleyici. Ýnþaat ve mimari
malzeme olarak herzaman ilgi çekicidir. O güzeldir ve kalýcýdýr, çok amaçlý
kullanýlabilen saðlam yüzeylidir ve kiþilere özeldir. Her bir mermer parçasý
ayrý bir doða harikasýdýr. Renklerini, çeþitlerini, dokusunu ve yararlarýný
hiçbir malzeme ile karþýlaþtýrmak mümkün deðildir. Çünkü O
özellere aittir…

Gelekcekteki hedefim Mermer ve Doðal taþlar konusunda “Türkiye’nin parmakla
gösterilen birkaç insanýndan biri olmaktýr” Gerek akademik hayatým, gerek
meslek hayatým ve gelecekteki hedeflerim ile mermer sektörüne gönül vermiþ
biriyim. Profesyonel iþ hayatýmýn yanýsýra içimdeki amatörlüðün hiç
kaybolmamasý gerektiði inancýndayým.

Bu nedenle Mermer ve doðal taþ ile ilgili aklýnýza gelebilecek her türlü
ticari, mimari, uygulama, iþçilik, ihracat, bilimsel vs, her konuda soru
veya sipariþleriniz için sadece bir telefon veya bir e-mail mesafesi
uzaklýkta olduðumu bilmenizi isterim.

Birlikte çalýþmak dileðiyle saygýlarýmla...

YILMAZ POLAT
Yüksek Maden Mühendisi
Tel: (0542) 3464133
e-mail:yilmazpolatal@hotmail.com
yilmazpolatal@mynet.com
yilmazpolat34@yahoo.com

Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ), Maden Fakültesi, Maden Mühendisliði
Bölümünden 1993 yýlýnda mezun oldum. Daha sonra ayný üniversitede Fen
Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansýmý tamamladým. Bitirme çalýþmamý
“Türkiyede uygulanan mermer iþletme yöntemleri ve mermer ocaklarýnýn
kapasite artýrýmý çalýþmalarýnýn etüdü” üzerine yaptým.

1988 yýlýndan beri Türkiye’de mermer sektöründeki ÝZFAÞ ve TÜYAP’ýn
düzenlemiþ olduðu tüm mermer fuarlarýna katýldým. TMMOB Maden Mühendisleri
Odasýnýn Afyon’da 1995, 1997 ve 2000 yýllarýnda yapmýþ olduðu Mermer
sempozyumlarýna katýldým. Sektörde çýkarýlan “Mermer ve Yapý Dekorasyon
Dergisi- Ýstanbul”, “Mermer Dergisi-Ýzmir”, “Taþ Dünyasý-Ýzmir”,
“Turquische Ýnternational-Afyon” dergilerinin arþivdeki tüm sayýlarýnýn yaný
sýra sektörde bugüne kadar yayýnlanmýþ olan yurtiçi ve yurtdýþý yayýnlarýn
ulaþabildiklerimi kapsamlý bir þekilde etüt ettim.

Çalýþma hayatý olarak deðiþik firmalarda Mermer Ocak Mühendisliði ve Mermer
uygulama-montaj þantiye þefliði gibi deneyimlerim oldu. Bu süreçte
Türkiye’deki pek çok mermer ocaðýný ve fabrikasýný yerinde inceledim ve
birlikte iþ yapma fýrsatým oldu. Ekonomik kriz sonrasý geçen süreçte gerek
okul yýllarýndaki akademik çalýþmalarýmý, katýldýðým fuarlarda topladýðým
bilgileri ve kataloglarý, çalýþtýðým deðiþik firmalar nezdinde elde ettiðim
bilgileri kendi arþivimde data olarak biriktiriyorum. Ýnternet veya elimdeki
yayýnlardaki tüm firma adres, tel, ocak, fabrika, ihracat, satýþ, mermer
analizleri vb özellikleri arþivliyorum. 7-8 yýl gibi sure olmasýna raðmen
gerekli-gereksiz tüm bilgileri topladým, toplamaya ve güncellemeye devam
ediyorum. Bunlarý oluþturacaðým programla karþýlýklý çapraz sorgularla
Türkiye’deki atölyeler dahil çok kapsamlý bir bilgi bankasý oluþturuyorum.
Hedefim ise yýllar sonrasý piyasaya çýkaracaðým Dünyada ve Türkiye Doðal
taþ katalogu ve internet site çalýþmasýna Mermer firmalarý adres bilgileri
ve Türkiye mermer çeþitleri ve analizleri konusunda kapsamlý bilgi daðarcýðý
oluþturmak.

Bu arada elimde Türkiye’de çýkarýlan 250’ye yakýn mermer-granit-traverten ve
Doðal taþý analizini gerçekleþtirdim. Bunlarýn çýktýðý ocaklarý, iþleyen
fabrikalarý ve ihrac eden firmalarý tek tek analiz ettim. Bu konuda elimdeki
kayýtlarda þu anda 4000’e yakýn firma analizi mevcuttur.

Þu andaki çalýþmalarým Dünyada yapýlan tüm uluslararasý mermer fuarlarý, bu
fuarlara katýlan yerli ve yabancý firmalar konusunda data çalýþmasý
yapýyorum. Bu þu anda yurtdýþýndaki Mermer ve Granit firmalarý bazýnda
gerçekleþiyor. Sonrasýnda Yurtdýþýnda mermer ve granit alýcýlarý konusunda
kapsamlý bir çalýþmaya geçeceðim.

Ayrýca þu anda Yurtiçinde birkaç önemli kuruluþun mermer ve granit konusunda
danýþmalýðýný yapmakta ve mermer konusunda raporlar hazýrlamaktayým.

Bilindiði gibi Türkiye’de mermer sanayi ve mermer teknolojisi çok hýzlý
geliþme gösteriyor. Büyük bir rekabet ortamý içindeki sektörde kalite
ilkesi ile tüketiciye müþteri memnuniyeti odaklý kalite anlayýþýyla, gelen
doðal taþ taleplerini Satýþ, Expertiz, Mimarlýk, uygulama ve Danýþmanlýk
hizmetleri vererek en hýzlý ve uygun fiyatta hizmeti sunma amacýndayým.

Sektördeki temel prensibim, mermercilikteki klasik anlayýþý deðiþtirip,
modernliði ve estetiði bir araya getirmek ve projelerinizde tercihiniz
üzerine dilerseniz klasik, dilerseniz hayal gücünüze uygun kusursuz renk
uyumu ve sýradýþý desenlerle, insanlara üzerlerinde zevkle yaþayacaklarý
zeminler yaratýn.
Türkiye'nin çeþitli illerinden çýkarýlan ve dünyanýn çeþitli ülkelerinden
ithal edilen mermer bloklarý ve granit plakalarýný fabrikalarda
plakalandýrýp, ebatlandýrarak ileri teknoloji ile üretim yaptýrýlýr.
Sizlerin (mimarlar, iç mimarlar, dekoratör, müteahhitler ve diðer tüm
müþterilerin) istekleri ve arzularý doðrultusunda; getirilen veya tasarýmý
istenen projeleri üzman ve teknik kadrosu ile hazýrlayýp yerinde uygulamalý
veya fabrika teslimi olarak hizmet verilir. Bu konuda sizi en yakýnýzdaki ve
en ekonomik firmaya yönlendirebilirim.

Çalýþma alanlarý ise þu þekildedir
1. MALZEME SATIÞI Türkiye'de üretilen doðal taþlarla ilgili (Blok, Plaka ve
yarý mamul ürünler)
• Mermer
• Kireçtaþý (limestone, küfeki taþý, limra)
• Traverten
• Oniks
• Dolomit
• Bazalt
• Granit
• Kayrak, þist, arduvaz
• Parke taþý
• Diðer doðal taþlar
• Suni Mermer ve Suni Granit (Doðal Kompoze taþlar)
• Refrakter Malzemeler
2. ÝÇ MEKAN UYGULAMALARI
• Duvar kaplamalarý
• Yer döþemesi
• Mendiven basamak, korkuluk, trabzan, küpeþte ve rýhtlarý
• Pencere, kapý söve ve denizlikleri
• Bitiþ kenar profilleri
• Dekoratif profiller
• Banyo ve Mutfak tezgahlarý
• Küvet
• Masa ve sehpalar
• Þömine ve barbeküler
• Dekoratif eþyalar
• Çeþme, kurna, evyeler
• Diðer iç mekan iþleme taþlarý
3. DIÞ MEKAN UYGULAMALARI
• Cephe ve giydirme cephe kaplama taþlarý
• Yer döþeme kaplama taþlarý
• Merdiven basamak ve rýhtlarý
• Pencere, kapý söve ve denizlikleri ve eþikleri
• Masa, sehpa ve bankolar
• Kaldýrým taþlarý ve bordürleri
• Havuz ve çeþme
• Sütun, küpeþte ve kemerler
• Bahçe düzenlemesi için iþlenmiþ taþlar
• Yüzme havuzu kaplamalarý
• Diðer dýþ mekan taþlarý
4. Mezar ve mezar taþlarý
5. Anýt ve heykeller
6. Doðal Taþ Ocak ve Fabrika Makine ve Ekipmanlarý Üretici ve Temsilci
firmalar
7. Diðer yan sektörler (Mermer dernekleri, fuarlar, araþtýrma raporlarý vs)

Re: mermer ve granit dunyasi

Adresiniz ve tel no hakkýnda daha detaylý bilgi verirseniz sizinle çalýþmak isterim.
Saygýlarýmla.

Mermer Granit Traverten Ve doðal taþ Dünyasi

[The body of this post has been reconstituted from replies so it may differ from what was originally written.]

Merhabalar;
Lütfen bu e-maili bir yere not ediniz......
Evlerimizde ve iþyerlerimizde, önemli bir mimari yapýya sahip malzeme olan Mermer-Granit-Traverten ve diðer doðal taþlara ait istedðiniz her türlü bilgiye ve hizmete artýk çok rahatlýkla ve çekinmeden ulaþabilirsiniz.
Mermer… Azametli ve kuvvetli. Dayanýklý ve büyüleyici. Ýnþaat ve mimari malzeme olarak herzaman ilgi çekicidir. O güzeldir ve kalýcýdýr, çok amaçlý kullanýlabilen saðlam yüzeylidir ve kiþilere özeldir. Her bir mermer parçasý olarak ayrý bir doða harikasýdýr. Renklerini, çeþitlerini, dokusunu ve yararlarýný hiçbir malzeme ile karþýlaþtýrmak mümkün deðildir. Çünkü O özellere aittir…
Gelekcekteki hedefim Mermer ve Doðlal taþlar konusunda “Türkiye’nin parmakla gösterilen birkaç insanýndan biri olmaktýr” Gerek akademik hayatým, gerek meslek hayatým ve gelecekteki hedeflerim ile mermer sektörüne gönül vermiþ biriyim. Profosyonel iþ hayatýmýn yanýsýra içimdeki amatörlüðün hiç kaybolmamasý gerektiði inancýndayým.
Bu nedenle Mermer ve doðal taþ ile ilgili aklýnýza gelebilecek her türlü ticari, mimari, uygulama, iþçilik, ihracat, bilimsel vs, her konuda soru veya sipariþleriniz için sadece bir telefon veya bir e-mail mesafsi uzaklýkta olduðumu bilmenizi isterim.
Birlikte çalýþmak dileðiyle saygýlarýmla...

YILMAZ POLAT
Yüksek Maden Mühendisi
Tel: (0542) 3464133
e-mail:yilmazpolatal@hotmail.com
yilmazpolatal@mynet.com
ypolat34@yahoo.com
Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ), Maden Fakültesi, Maden Mühendisliði Bölümünden 1993 yýlýnda mezun oldum. Daha sonra ayný üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansýmý tamamladým. Bitirme çalýþmamý “Türkiyede uygulanan mermer iþletme yöntemleri ve mermer ocaklarýnýn kapasite artýrýmý çalýþmalarýnýn etüdü” üzerine yaptým.
1988 yýlýndan beri Türkiye’de mermer sektöründeki ÝZFAÞ ve TÜYAP’ýn düzenlemiþ olduðu tüm mermer fuarlarýna katýldým. TMMOB Maden Mühendisleri Odasýnýn Afyon’da 1995, 1997 ve 2000 yýllarýnda yapmýþ olduðu Mermer sempozyumlarýna katýldým. Sektörde çýkarýlan “Mermer ve Yapý Dekorasyon Dergisi- Ýstanbul”, “Mermer Dergisi-Ýzmir”, “Taþ Dünyasý-Ýzmir”, “Turquische Ýnternational-Afyon” dergilerinin arþivdeki tüm sayýlarýnýn yaný sýra sektörde bugüne kadar yayýnlanmýþ olan yurtiçi ve yurtdýþý yayýnlarýn ulaþabildiklerimi kapsamlý bir þekilde etüt ettim.
Çalýþma hayatý olarak deðiþik firmalarda Mermer Ocak Mühendisliði ve Mermer uygulama-montaj þantiye þefliði gibi deneyimlerim oldu. Bu süreçte Türkiye’deki pek çok mermer ocaðýný ve fabrikasýný yerinde inceledim ve birlikte iþ yapma fýrsatým oldu. Ekonomik kriz sonrasý geçen süreçte gerek okul yýllarýndaki akademik çalýþmalarýmý, katýldýðým fuarlarda topladýðým bilgileri ve kataloglarý, çalýþtýðým deðiþik firmalar nezdinde elde ettiðim bilgileri kendi arþivimde data olarak biriktiriyorum. Ýnternet veya elimdeki yayýnlardaki tüm firma adres, tel, ocak, fabrika, ihracat, satýþ, mermer analizleri vb özellikleri arþivliyorum. 7-8 yýl gibi sure olmasýna raðmen gerekli-gereksiz tüm bilgileri topladým, toplamaya ve güncellemeye devam ediyorum. Bunlarý oluþturacaðým programla karþýlýklý çapraz sorgularla Türkiye’deki atölyeler dahil çok kapsamlý bir bilgi bankasý oluþturuyorum. Hedefim ise yýllar sonrasý piyasaya çýkaracaðým Dünyada ve Türkiye Doðal taþ katalogu ve internet site çalýþmasýna Mermer firmalarý adres bilgileri ve Türkiye mermer çeþitleri ve analizleri konusunda kapsamlý bilgi daðarcýðý oluþturmak.
Bu arada elimde Türkiye’de çýkarýlan 250’ye yakýn mermer-granit-traverten ve Doðal taþý analizini gerçekleþtirdim. Bunlarýn çýktýðý ocaklarý, iþleyen fabrikalarý ve ihrac eden firmalarý tek tek analiz ettim. Bu konuda elimdeki kayýtlarda þu anda 4000’e yakýn firma analizi mevcuttur.
Þu andaki çalýþmalarým Dünyada yapýlan tüm uluslararasý mermer fuarlarý, bu fuarlara katýlan yerli ve yabancý firmalar konusunda data çalýþmasý yapýyorum. Bu þu anda yurtdýþýndaki Mermer ve Granit firmalarý bazýnda gerçekleþiyor. Sonrasýnda Yurtdýþýnda mermer ve granit alýcýlarý konusunda kapsamlý bir çalýþmaya geçeceðim.
Ayrýca þu anda Yurtiçinde birkaç önemli kuruluþun mermer ve granit konusunda danýþmalýðýný yapmakta ve mermer konusunda raporlar hazýrlamaktayým.
Bilindiði gibi Türkiye’de mermer sanayi ve mermer teknolojisi çok hýzlý geliþme gösteriyor. Büyük bir rekabet ortamý içindeki sektörde kalite ilkesi ile tüketiciye müþteri memnuniyeti odaklý kalite anlayýþýyla, gelen doðal taþ taleplerini Satýþ, Expertiz, Mimarlýk, uygulama ve Danýþmanlýk hizmetleri vererek en hýzlý ve uygun fiyatta hizmeti sunma amacýndayým.

Sektördeki temel prensibim, mermercilikteki klasik anlayýþý deðiþtirip, modernliði ve estetiði bir araya getirmek ve projelerinizde tercihiniz üzerine dilerseniz klasik, dilerseniz hayal gücünüze uygun kusursuz renk uyumu ve sýradýþý desenlerle, insanlara üzerlerinde zevkle yaþayacaklarý zeminler yaratýn. Türkiye'nin çeþitli illerinden çýkarýlan ve dünyanýn çeþitli ülkelerinden ithal edilen mermer bloklarý ve granit plakalarýný fabrikalarda plakalandýrýp, ebatlandýrarak ileri teknoloji ile üretim yaptýrýlýr. Sizlerin (mimarlar, iç mimarlar, dekoratör, müteahhitler ve diðer tüm müþterilerin) istekleri ve arzularý doðrultusunda; getirilen veya tasarýmý istenen projeleri üzman ve teknik kadrosu ile hazýrlayýp yerinde uygulamalý veya fabrika teslimi olarak hizmet verilir. Bu konuda sizi en yakýnýzdaki ve en ekonomik firmaya yönlendirebilirim.

Çalýþma alanlarý ise þu þekildedir
1. MALZEME SATIÞI Türkiye'de üretilen doðal taþlarla ilgili (Blok,
Plaka ve yarý mamul ürünler)
• Mermer
• Kireçtaþý (limestone, küfeki taþý, limra)
• Traverten
• Oniks
• Dolomit
• Bazalt
• Granit
• Kayrak, þist, arduvaz
• Parke taþý
• Diðer doðal taþlar
• Suni Mermer ve Suni Granit (Doðal Kompoze taþlar)
.. Refrakter Malzemeler
2. ÝÇ MEKAN UYGULAMALARI
• Duvar kaplamalarý
• Yer döþemesi
• Mendiven basamak, korkuluk, trabzan, küpeþte ve rýhtlarý
• Pencere, kapý söve ve denizlikleri
• Bitiþ kenar profilleri
• Dekoratif profiller
• Banyo ve Mutfak tezgahlarý
• Küvet
• Masa ve sehpalar
• Þömine ve barbeküler
• Dekoratif eþyalar
• Çeþme, kurna, evyeler
• Diðer iç mekan iþleme taþlarý
3. DIÞ MEKAN UYGULAMALARI
• Cephe ve giydirme cephe kaplama taþlarý
• Yer döþeme kaplama taþlarý
• Merdiven basamak ve rýhtlarý
• Pencere, kapý söve ve denizlikleri ve eþikleri
• Masa, sehpa ve bankolar
• Kaldýrým taþlarý ve bordürleri
• Havuz ve çeþme
• Sütun, küpeþte ve kemerler
• Bahçe düzenlemesi için iþlenmiþ taþlar
• Yüzme havuzu kaplamalarý
• Diðer dýþ mekan taþlarý
4. Mezar ve mezar taþlarý
5. Anýt ve heykeller
6. Doðal Taþ Ocak ve Fabrika Makine ve Ekipmanlarý Üretici ve
Temsilci firmalar
7. Diðer yan sektörler (Mermer dernekleri, fuarlar, araþtýrma
raporlarý vs)

imdatttt-tez hazýrlýyorum

merhabalar
polat bey,
ben kemal ve tez hazýrlýyorum..internet ulasmak veya bulmak cok zor.mermerlerin travertenlerin ve limralarýn kýrlganlýk özellikleri ve kesilebilirlik özelliklerini bulmam gerekiyor.hangi mermeri nasýl veya hangi býçaklarla veya hangi býçak markalarýyla kesersek daha az fireyle üretime devam edilir.mesala amasya bej dellas sa 350 gibi..üretimde ne tür fireler neden olusur köþe kýrýklarý vveya capak býrakma mevzusu gibi.

yardýmlarýn için þimdiden teþekkürler..

Re: Mermer Granit Traverten Ve doðal taþ Dünyasi

bana küfeki tas1n1n açil analiz sonuçlar1 laz1m donma mukavemet bas1nç dayan1m1 porzitesi sertlik hacim birim a1rl11 yani anl1yaca1n1z her_ey ayr1nt1l1 bir analiz varsa sevinirim te_ekkürler iyi çal1smalar

taþ kaplama

villa dýþ cephesi için taþ kaplama kullanýlacaktýr.bu konuda elinizdeki dökümanlarý tarafýma ulaþtýrýrsanýz sevinirim.3 nolu erdoðdu mah.hazan sitesi b blok no:1 çatak trabzon

Re: Mermer Granit Traverten Ve doðal taþ Dünyasi

: Merhabalar;
: Lütfen bu e-maili bir yere not ediniz......

: Evlerimizde ve iþyerlerimizde, önemli bir mimari yapýya sahip malzeme olan Mermer-Granit-Traverten ve diðer doðal taþlara ait istedðiniz her türlü bilgiye ve hizmete artýk çok rahatlýkla ve çekinmeden ulaþabilirsiniz.

: Mermer… Azametli ve kuvvetli. Dayanýklý ve büyüleyici. Ýnþaat ve mimari malzeme olarak herzaman ilgi çekicidir. O güzeldir ve kalýcýdýr, çok amaçlý kullanýlabilen saðlam yüzeylidir ve kiþilere özeldir. Her bir mermer parçasý olarak ayrý bir doða harikasýdýr. Renklerini, çeþitlerini, dokusunu ve yararlarýný hiçbir malzeme ile karþýlaþtýrmak mümkün deðildir. Çünkü O özellere aittir…

: Gelekcekteki hedefim Mermer ve Doðlal taþlar konusunda “Türkiye’nin parmakla gösterilen birkaç insanýndan biri olmaktýr” Gerek akademik hayatým, gerek meslek hayatým ve gelecekteki hedeflerim ile mermer sektörüne gönül vermiþ biriyim. Profosyonel iþ hayatýmýn yanýsýra içimdeki amatörlüðün hiç kaybolmamasý gerektiði inancýndayým.

: Bu nedenle Mermer ve doðal taþ ile ilgili aklýnýza gelebilecek her türlü ticari, mimari, uygulama, iþçilik, ihracat, bilimsel vs, her konuda soru veya sipariþleriniz için sadece bir telefon veya bir e-mail mesafsi uzaklýkta olduðumu bilmenizi isterim.

: Birlikte çalýþmak dileðiyle saygýlarýmla...

:
: YILMAZ POLAT
: Yüksek Maden Mühendisi
: Tel: (0542) 3464133
: e-mail:yilmazpolatal@hotmail.com
: yilmazpolatal@mynet.com
: ypolat34@yahoo.com

: Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ), Maden Fakültesi, Maden Mühendisliði Bölümünden 1993 yýlýnda mezun oldum. Daha sonra ayný üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansýmý tamamladým. Bitirme çalýþmamý “Türkiyede uygulanan mermer iþletme yöntemleri ve mermer ocaklarýnýn kapasite artýrýmý çalýþmalarýnýn etüdü” üzerine yaptým.
: 1988 yýlýndan beri Türkiye’de mermer sektöründeki ÝZFAÞ ve TÜYAP’ýn düzenlemiþ olduðu tüm mermer fuarlarýna katýldým. TMMOB Maden Mühendisleri Odasýnýn Afyon’da 1995, 1997 ve 2000 yýllarýnda yapmýþ olduðu Mermer sempozyumlarýna katýldým. Sektörde çýkarýlan “Mermer ve Yapý Dekorasyon Dergisi- Ýstanbul”, “Mermer Dergisi-Ýzmir”, “Taþ Dünyasý-Ýzmir”, “Turquische Ýnternational-Afyon” dergilerinin arþivdeki tüm sayýlarýnýn yaný sýra sektörde bugüne kadar yayýnlanmýþ olan yurtiçi ve yurtdýþý yayýnlarýn ulaþabildiklerimi kapsamlý bir þekilde etüt ettim.

: Çalýþma hayatý olarak deðiþik firmalarda Mermer Ocak Mühendisliði ve Mermer uygulama-montaj þantiye þefliði gibi deneyimlerim oldu. Bu süreçte Türkiye’deki pek çok mermer ocaðýný ve fabrikasýný yerinde inceledim ve birlikte iþ yapma fýrsatým oldu. Ekonomik kriz sonrasý geçen süreçte gerek okul yýllarýndaki akademik çalýþmalarýmý, katýldýðým fuarlarda topladýðým bilgileri ve kataloglarý, çalýþtýðým deðiþik firmalar nezdinde elde ettiðim bilgileri kendi arþivimde data olarak biriktiriyorum. Ýnternet veya elimdeki yayýnlardaki tüm firma adres, tel, ocak, fabrika, ihracat, satýþ, mermer analizleri vb özellikleri arþivliyorum. 7-8 yýl gibi sure olmasýna raðmen gerekli-gereksiz tüm bilgileri topladým, toplamaya ve güncellemeye devam ediyorum. Bunlarý oluþturacaðým programla karþýlýklý çapraz sorgularla Türkiye’deki atölyeler dahil çok kapsamlý bir bilgi bankasý oluþturuyorum. Hedefim ise yýllar sonrasý piyasaya çýkaracaðým Dünyada ve Türkiye Doðal taþ katalogu ve internet site çalýþmasýna Mermer firmalarý adres bilgileri ve Türkiye mermer çeþitleri ve analizleri konusunda kapsamlý bilgi daðarcýðý oluþturmak.
: Bu arada elimde Türkiye’de çýkarýlan 250’ye yakýn mermer-granit-traverten ve Doðal taþý analizini gerçekleþtirdim. Bunlarýn çýktýðý ocaklarý, iþleyen fabrikalarý ve ihrac eden firmalarý tek tek analiz ettim. Bu konuda elimdeki kayýtlarda þu anda 4000’e yakýn firma analizi mevcuttur.

: Þu andaki çalýþmalarým Dünyada yapýlan tüm uluslararasý mermer fuarlarý, bu fuarlara katýlan yerli ve yabancý firmalar konusunda data çalýþmasý yapýyorum. Bu þu anda yurtdýþýndaki Mermer ve Granit firmalarý bazýnda gerçekleþiyor. Sonrasýnda Yurtdýþýnda mermer ve granit alýcýlarý konusunda kapsamlý bir çalýþmaya geçeceðim.

: Ayrýca þu anda Yurtiçinde birkaç önemli kuruluþun mermer ve granit konusunda danýþmalýðýný yapmakta ve mermer konusunda raporlar hazýrlamaktayým.

: Bilindiði gibi Türkiye’de mermer sanayi ve mermer teknolojisi çok hýzlý geliþme gösteriyor. Büyük bir rekabet ortamý içindeki sektörde kalite ilkesi ile tüketiciye müþteri memnuniyeti odaklý kalite anlayýþýyla, gelen doðal taþ taleplerini Satýþ, Expertiz, Mimarlýk, uygulama ve Danýþmanlýk hizmetleri vererek en hýzlý ve uygun fiyatta hizmeti sunma amacýndayým.

:
: Sektördeki temel prensibim, mermercilikteki klasik anlayýþý deðiþtirip, modernliði ve estetiði bir araya getirmek ve projelerinizde tercihiniz üzerine dilerseniz klasik, dilerseniz hayal gücünüze uygun kusursuz renk uyumu ve sýradýþý desenlerle, insanlara üzerlerinde zevkle yaþayacaklarý zeminler yaratýn. Türkiye'nin çeþitli illerinden çýkarýlan ve dünyanýn çeþitli ülkelerinden ithal edilen mermer bloklarý ve granit plakalarýný fabrikalarda plakalandýrýp, ebatlandýrarak ileri teknoloji ile üretim yaptýrýlýr. Sizlerin (mimarlar, iç mimarlar, dekoratör, müteahhitler ve diðer tüm müþterilerin) istekleri ve arzularý doðrultusunda; getirilen veya tasarýmý istenen projeleri üzman ve teknik kadrosu ile hazýrlayýp yerinde uygulamalý veya fabrika teslimi olarak hizmet verilir. Bu konuda sizi en yakýnýzdaki ve en ekonomik firmaya yönlendirebilirim.

:
: Çalýþma alanlarý ise þu þekildedir

: 1. MALZEME SATIÞI Türkiye'de üretilen doðal taþlarla ilgili (Blok,
: Plaka ve yarý mamul ürünler)
: • Mermer
: • Kireçtaþý (limestone, küfeki taþý, limra)
: • Traverten
: • Oniks
: • Dolomit
: • Bazalt
: • Granit
: • Kayrak, þist, arduvaz
: • Parke taþý
: • Diðer doðal taþlar
: • Suni Mermer ve Suni Granit (Doðal Kompoze taþlar)
: .. Refrakter Malzemeler
: 2. ÝÇ MEKAN UYGULAMALARI
: • Duvar kaplamalarý
: • Yer döþemesi
: • Mendiven basamak, korkuluk, trabzan, küpeþte ve rýhtlarý
: • Pencere, kapý söve ve denizlikleri
: • Bitiþ kenar profilleri
: • Dekoratif profiller
: • Banyo ve Mutfak tezgahlarý
: • Küvet
: • Masa ve sehpalar
: • Þömine ve barbeküler
: • Dekoratif eþyalar
: • Çeþme, kurna, evyeler
: • Diðer iç mekan iþleme taþlarý
: 3. DIÞ MEKAN UYGULAMALARI
: • Cephe ve giydirme cephe kaplama taþlarý
: • Yer döþeme kaplama taþlarý
: • Merdiven basamak ve rýhtlarý
: • Pencere, kapý söve ve denizlikleri ve eþikleri
: • Masa, sehpa ve bankolar
: • Kaldýrým taþlarý ve bordürleri
: • Havuz ve çeþme
: • Sütun, küpeþte ve kemerler
: • Bahçe düzenlemesi için iþlenmiþ taþlar
: • Yüzme havuzu kaplamalarý
: • Diðer dýþ mekan taþlarý
: 4. Mezar ve mezar taþlarý
: 5. Anýt ve heykeller
: 6. Doðal Taþ Ocak ve Fabrika Makine ve Ekipmanlarý Üretici ve
: Temsilci firmalar
: 7. Diðer yan sektörler (Mermer dernekleri, fuarlar, araþtýrma
: raporlarý vs)

YARDIMMM

iyi günler þu an dýþ ticaret uzmanlýðýna aday biriyim hocamýz bizden bir ürün seçmememizi ve bu ürün ile ithalat ve ihracat çalýþmalarý yapmamýzý istedi ben ayný zamanda jeoloji mühendisi olduðum için mermeri seçtim araþtýrmamda hangi çeþit mermeri seçeceðimi bilemEdim seçemediðim içinde G.T.I.P nosunuda sorun yaþýyorum sizce ihraç için hangi mermer çeþidini seçmeliyim ham yontulmuþ artý olarak blok haline getirilmiþ ,bloksa kalýnlýðý 4 cmden küçük mü büyük mü.?Mermerin granül, parçacýk ve tozlarýnýmý?Yontulmaya veya inþaata elveriþli diðer taþlar ve bunlardan eþya (basitçe kesilmiþ veya yontulmuþ, yüzeyleri düz ve yassý olanlar):yani Yontulmuþ veya kesilmiþ mermer mi?Cilalanmýþ su mermeri, tezyin edilmiþ veya baþka þekilde iþlenmiþ fakat yontulmamýþ olanlar mý? kafam çok karýþtý yardým ederseniz çok sevinirim
PINAR DUMAN

Re: Mermer Granit Traverten Ve doðal taþ Dünyasi

Merhaba hocam iyi günler.umarým iyisinizdir.ben soner cumhuriyet üniversitesi mermer teknolojisi 2.sýnýf öðrencisiyim.Gezer saha vinci ve este makinalarý ile ilgili okulda bir çalýþmamýz var.sivasta bu makinalar hakkýnda bilgi toplamamýz ve en önemlisi katalog bulmamýz biraz zor.sizden bu makinalarýn kataloðunu isteyebilirmiyiz.sizn için mümkünse bu makinalarla ilgili kataloð bize ulaþtýrabilirseniz çok seviniriz.saygý ve sevgilerimle.iyigünler dilerim.. ev adresimi býrakýyorum.
Seyrantepe mah.
19.sokak
Beydaðýyapý koop.
A1BL
Daire 1.
Sivas/merkez

Re: Mermer Granit Traverten Ve doðal taþ Dünyasi

yahoo adresým sanal_006@yahoo.com mesut kocak

EYMER yer döþeme ve cephe kaplama ürünleri

: : selam yýlmaz bey,
EYMER dýþ cephe kaplama ve yer döþeme ürünleri üreten bir fabrikayýz.Mermer sektöründe 20 yýllýk bir mazýmýz var,Yaklaþýk 25 ülkeye ihraacaat yapýyoruz,ayný zamanda ic pýyasaya özelliklede istanbula mal veriyoruz.Ýstanbul-kavacýkta showroomumuz var.Sizleri muhakkak teþhýr salonumuzu ve yolunuz düþerse DENÝZLÝ fabrikamýza bekleriz
saygýlarýmla ÝSA avcý

polyester taþ

sizden polyester ve taþ tozunun karýþýmý hakkýnda bilgi istiyorum. þayet kabul ederseniz sevinirim.karþýlýklý fikir alýþveriþi yapmak isterim

Re: Mermer Granit Traverten Ve doðal taþ Dünyasi

sn. yýlmaz polat
makina mühendisliði 3. sýnýf öðrencisiyim..bu dönem aldýðým bi proje için mermerit hakkýnda bilgiye ihtiyacým var.mermerti nedir,nasýl üretilir diðer doðal taþlara olan üstünlükleri gibi bilgiler i arýyorum.eðer mümkünse ve elinizde paylaþabiliceðiniz kaynaklarýnýz varsa lütfen yardýmýnýzý bekliyorum..
iyi çalýþmalar

yardým

yýlmaz abi kolay gelsin ben birfirmada makina ressamý olarak çalýþýyorum taþkýrmamakinalarý üretiyoruz buyüzden taþlarýn sertlik analizlerine ihtiyacým var yollarsan sevinirim þimdiden kolay gelsin

merhaba

merhaba ben yüzüncüyýl ünüveristesi coðrafa bölümü öðrencisiyim bana bazal stünlarýnýn fotoðraflarý çok acil bir þekilde lazým malesef burda imakanlarýn kýstlý olmasý sebebiyle bulmadým eðer bana göndeririseniz sevinirim

Re: Mermer Granit Traverten Ve doðal taþ Dünyasi

Merhabalar Yýlmaz bey
Adresinize yeni ulaþtým ve tanýþalým istedim.Daha önceleri yapmýþ olduðumuz taþ iþleme iþini makinalaþtýrarak doðal taþ ve travertenden mamul sütun ile saksý, masa olmak üzere çok çeþitli objeler imal ediyoruz.Sütunda özellikle çok iddialý olmaya çalýþýyoruz.Ýstenilen ölçü ve desende, istenilen miktarda ürtim yapabiliyoruz.Ben kendimi þimdilik bu kadar tanýttýktan sonra her tür iþ ve bilgi alýþ veriþine açýk olduðumuzu bildirir kolaylýklar dilerim : Merhabalar;
: Lütfen bu e-maili bir yere not ediniz......

: Evlerimizde ve iþyerlerimizde, önemli bir mimari yapýya sahip malzeme olan Mermer-Granit-Traverten ve diðer doðal taþlara ait istedðiniz her türlü bilgiye ve hizmete artýk çok rahatlýkla ve çekinmeden ulaþabilirsiniz.

: Mermer… Azametli ve kuvvetli. Dayanýklý ve büyüleyici. Ýnþaat ve mimari malzeme olarak herzaman ilgi çekicidir. O güzeldir ve kalýcýdýr, çok amaçlý kullanýlabilen saðlam yüzeylidir ve kiþilere özeldir. Her bir mermer parçasý olarak ayrý bir doða harikasýdýr. Renklerini, çeþitlerini, dokusunu ve yararlarýný hiçbir malzeme ile karþýlaþtýrmak mümkün deðildir. Çünkü O özellere aittir…

: Gelekcekteki hedefim Mermer ve Doðlal taþlar konusunda “Türkiye’nin parmakla gösterilen birkaç insanýndan biri olmaktýr” Gerek akademik hayatým, gerek meslek hayatým ve gelecekteki hedeflerim ile mermer sektörüne gönül vermiþ biriyim. Profosyonel iþ hayatýmýn yanýsýra içimdeki amatörlüðün hiç kaybolmamasý gerektiði inancýndayým.

: Bu nedenle Mermer ve doðal taþ ile ilgili aklýnýza gelebilecek her türlü ticari, mimari, uygulama, iþçilik, ihracat, bilimsel vs, her konuda soru veya sipariþleriniz için sadece bir telefon veya bir e-mail mesafsi uzaklýkta olduðumu bilmenizi isterim.

: Birlikte çalýþmak dileðiyle saygýlarýmla...

:
: YILMAZ POLAT
: Yüksek Maden Mühendisi
: Tel: (0542) 3464133
: e-mail:yilmazpolatal@hotmail.com
: yilmazpolatal@mynet.com
: ypolat34@yahoo.com

: Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ), Maden Fakültesi, Maden Mühendisliði Bölümünden 1993 yýlýnda mezun oldum. Daha sonra ayný üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansýmý tamamladým. Bitirme çalýþmamý “Türkiyede uygulanan mermer iþletme yöntemleri ve mermer ocaklarýnýn kapasite artýrýmý çalýþmalarýnýn etüdü” üzerine yaptým.
: 1988 yýlýndan beri Türkiye’de mermer sektöründeki ÝZFAÞ ve TÜYAP’ýn düzenlemiþ olduðu tüm mermer fuarlarýna katýldým. TMMOB Maden Mühendisleri Odasýnýn Afyon’da 1995, 1997 ve 2000 yýllarýnda yapmýþ olduðu Mermer sempozyumlarýna katýldým. Sektörde çýkarýlan “Mermer ve Yapý Dekorasyon Dergisi- Ýstanbul”, “Mermer Dergisi-Ýzmir”, “Taþ Dünyasý-Ýzmir”, “Turquische Ýnternational-Afyon” dergilerinin arþivdeki tüm sayýlarýnýn yaný sýra sektörde bugüne kadar yayýnlanmýþ olan yurtiçi ve yurtdýþý yayýnlarýn ulaþabildiklerimi kapsamlý bir þekilde etüt ettim.

: Çalýþma hayatý olarak deðiþik firmalarda Mermer Ocak Mühendisliði ve Mermer uygulama-montaj þantiye þefliði gibi deneyimlerim oldu. Bu süreçte Türkiye’deki pek çok mermer ocaðýný ve fabrikasýný yerinde inceledim ve birlikte iþ yapma fýrsatým oldu. Ekonomik kriz sonrasý geçen süreçte gerek okul yýllarýndaki akademik çalýþmalarýmý, katýldýðým fuarlarda topladýðým bilgileri ve kataloglarý, çalýþtýðým deðiþik firmalar nezdinde elde ettiðim bilgileri kendi arþivimde data olarak biriktiriyorum. Ýnternet veya elimdeki yayýnlardaki tüm firma adres, tel, ocak, fabrika, ihracat, satýþ, mermer analizleri vb özellikleri arþivliyorum. 7-8 yýl gibi sure olmasýna raðmen gerekli-gereksiz tüm bilgileri topladým, toplamaya ve güncellemeye devam ediyorum. Bunlarý oluþturacaðým programla karþýlýklý çapraz sorgularla Türkiye’deki atölyeler dahil çok kapsamlý bir bilgi bankasý oluþturuyorum. Hedefim ise yýllar sonrasý piyasaya çýkaracaðým Dünyada ve Türkiye Doðal taþ katalogu ve internet site çalýþmasýna Mermer firmalarý adres bilgileri ve Türkiye mermer çeþitleri ve analizleri konusunda kapsamlý bilgi daðarcýðý oluþturmak.
: Bu arada elimde Türkiye’de çýkarýlan 250’ye yakýn mermer-granit-traverten ve Doðal taþý analizini gerçekleþtirdim. Bunlarýn çýktýðý ocaklarý, iþleyen fabrikalarý ve ihrac eden firmalarý tek tek analiz ettim. Bu konuda elimdeki kayýtlarda þu anda 4000’e yakýn firma analizi mevcuttur.

: Þu andaki çalýþmalarým Dünyada yapýlan tüm uluslararasý mermer fuarlarý, bu fuarlara katýlan yerli ve yabancý firmalar konusunda data çalýþmasý yapýyorum. Bu þu anda yurtdýþýndaki Mermer ve Granit firmalarý bazýnda gerçekleþiyor. Sonrasýnda Yurtdýþýnda mermer ve granit alýcýlarý konusunda kapsamlý bir çalýþmaya geçeceðim.

: Ayrýca þu anda Yurtiçinde birkaç önemli kuruluþun mermer ve granit konusunda danýþmalýðýný yapmakta ve mermer konusunda raporlar hazýrlamaktayým.

: Bilindiði gibi Türkiye’de mermer sanayi ve mermer teknolojisi çok hýzlý geliþme gösteriyor. Büyük bir rekabet ortamý içindeki sektörde kalite ilkesi ile tüketiciye müþteri memnuniyeti odaklý kalite anlayýþýyla, gelen doðal taþ taleplerini Satýþ, Expertiz, Mimarlýk, uygulama ve Danýþmanlýk hizmetleri vererek en hýzlý ve uygun fiyatta hizmeti sunma amacýndayým.

:
: Sektördeki temel prensibim, mermercilikteki klasik anlayýþý deðiþtirip, modernliði ve estetiði bir araya getirmek ve projelerinizde tercihiniz üzerine dilerseniz klasik, dilerseniz hayal gücünüze uygun kusursuz renk uyumu ve sýradýþý desenlerle, insanlara üzerlerinde zevkle yaþayacaklarý zeminler yaratýn. Türkiye'nin çeþitli illerinden çýkarýlan ve dünyanýn çeþitli ülkelerinden ithal edilen mermer bloklarý ve granit plakalarýný fabrikalarda plakalandýrýp, ebatlandýrarak ileri teknoloji ile üretim yaptýrýlýr. Sizlerin (mimarlar, iç mimarlar, dekoratör, müteahhitler ve diðer tüm müþterilerin) istekleri ve arzularý doðrultusunda; getirilen veya tasarýmý istenen projeleri üzman ve teknik kadrosu ile hazýrlayýp yerinde uygulamalý veya fabrika teslimi olarak hizmet verilir. Bu konuda sizi en yakýnýzdaki ve en ekonomik firmaya yönlendirebilirim.

:
: Çalýþma alanlarý ise þu þekildedir

: 1. MALZEME SATIÞI Türkiye'de üretilen doðal taþlarla ilgili (Blok,
: Plaka ve yarý mamul ürünler)
: • Mermer
: • Kireçtaþý (limestone, küfeki taþý, limra)
: • Traverten
: • Oniks
: • Dolomit
: • Bazalt
: • Granit
: • Kayrak, þist, arduvaz
: • Parke taþý
: • Diðer doðal taþlar
: • Suni Mermer ve Suni Granit (Doðal Kompoze taþlar)
: .. Refrakter Malzemeler
: 2. ÝÇ MEKAN UYGULAMALARI
: • Duvar kaplamalarý
: • Yer döþemesi
: • Mendiven basamak, korkuluk, trabzan, küpeþte ve rýhtlarý
: • Pencere, kapý söve ve denizlikleri
: • Bitiþ kenar profilleri
: • Dekoratif profiller
: • Banyo ve Mutfak tezgahlarý
: • Küvet
: • Masa ve sehpalar
: • Þömine ve barbeküler
: • Dekoratif eþyalar
: • Çeþme, kurna, evyeler
: • Diðer iç mekan iþleme taþlarý
: 3. DIÞ MEKAN UYGULAMALARI
: • Cephe ve giydirme cephe kaplama taþlarý
: • Yer döþeme kaplama taþlarý
: • Merdiven basamak ve rýhtlarý
: • Pencere, kapý söve ve denizlikleri ve eþikleri
: • Masa, sehpa ve bankolar
: • Kaldýrým taþlarý ve bordürleri
: • Havuz ve çeþme
: • Sütun, küpeþte ve kemerler
: • Bahçe düzenlemesi için iþlenmiþ taþlar
: • Yüzme havuzu kaplamalarý
: • Diðer dýþ mekan taþlarý
: 4. Mezar ve mezar taþlarý
: 5. Anýt ve heykeller
: 6. Doðal Taþ Ocak ve Fabrika Makine ve Ekipmanlarý Üretici ve
: Temsilci firmalar
: 7. Diðer yan sektörler (Mermer dernekleri, fuarlar, araþtýrma
: raporlarý vs)

Kayrak Taþý Ocaðý

Selamlar
Biz Ýzmir Torbalýda Kayrak Madeni Sahibi ve
Ýþletmecisi olan bir firmayýz.
Ürünlerimiz Aðaç desenli Ceviz kayragý ve döþeme
kayragý aðýrlýklýdýr.E mailinize bir kaç resim gönderdim.Detaylý
bilgi için Lütfen Temas Kurunuz

Murat Burdurluoðlu
Pazarlama ve Satýþ Müdürü

Ofis :232 855 44 44
Mobil:0 555 541 48 18

Re: Kayrak Taþý Ocaðý

bize kayrak tasý desený resmýný ve fýatýný gonderýrmýsýn

Re: granit ile ilgili görüþme

: Merhabalar;
biz tüm granitlerin hakkýnda fiyatlar ve nümüneler almak istiyorduk. mümkünse imeil adresime göndermelerinzi arz ederim.

Re: Mermer Granit Traverten Ve doðal taþ Dünyasi

: Merhabalar;
: Lütfen bu e-maili bir yere not ediniz......

: Evlerimizde ve iþyerlerimizde, önemli bir mimari yapýya sahip malzeme olan Mermer-Granit-Traverten ve diðer doðal taþlara ait istedðiniz her türlü bilgiye ve hizmete artýk çok rahatlýkla ve çekinmeden ulaþabilirsiniz.

: Mermer… Azametli ve kuvvetli. Dayanýklý ve büyüleyici. Ýnþaat ve mimari malzeme olarak herzaman ilgi çekicidir. O güzeldir ve kalýcýdýr, çok amaçlý kullanýlabilen saðlam yüzeylidir ve kiþilere özeldir. Her bir mermer parçasý olarak ayrý bir doða harikasýdýr. Renklerini, çeþitlerini, dokusunu ve yararlarýný hiçbir malzeme ile karþýlaþtýrmak mümkün deðildir. Çünkü O özellere aittir…

: Gelekcekteki hedefim Mermer ve Doðlal taþlar konusunda “Türkiye’nin parmakla gösterilen birkaç insanýndan biri olmaktýr” Gerek akademik hayatým, gerek meslek hayatým ve gelecekteki hedeflerim ile mermer sektörüne gönül vermiþ biriyim. Profosyonel iþ hayatýmýn yanýsýra içimdeki amatörlüðün hiç kaybolmamasý gerektiði inancýndayým.

: Bu nedenle Mermer ve doðal taþ ile ilgili aklýnýza gelebilecek her türlü ticari, mimari, uygulama, iþçilik, ihracat, bilimsel vs, her konuda soru veya sipariþleriniz için sadece bir telefon veya bir e-mail mesafsi uzaklýkta olduðumu bilmenizi isterim.

: Birlikte çalýþmak dileðiyle saygýlarýmla...

:
: YILMAZ POLAT
: Yüksek Maden Mühendisi
: Tel: (0542) 3464133
: e-mail:yilmazpolatal@hotmail.com
: yilmazpolatal@mynet.com
: ypolat34@yahoo.com

: Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ), Maden Fakültesi, Maden Mühendisliði Bölümünden 1993 yýlýnda mezun oldum. Daha sonra ayný üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansýmý tamamladým. Bitirme çalýþmamý “Türkiyede uygulanan mermer iþletme yöntemleri ve mermer ocaklarýnýn kapasite artýrýmý çalýþmalarýnýn etüdü” üzerine yaptým.
: 1988 yýlýndan beri Türkiye’de mermer sektöründeki ÝZFAÞ ve TÜYAP’ýn düzenlemiþ olduðu tüm mermer fuarlarýna katýldým. TMMOB Maden Mühendisleri Odasýnýn Afyon’da 1995, 1997 ve 2000 yýllarýnda yapmýþ olduðu Mermer sempozyumlarýna katýldým. Sektörde çýkarýlan “Mermer ve Yapý Dekorasyon Dergisi- Ýstanbul”, “Mermer Dergisi-Ýzmir”, “Taþ Dünyasý-Ýzmir”, “Turquische Ýnternational-Afyon” dergilerinin arþivdeki tüm sayýlarýnýn yaný sýra sektörde bugüne kadar yayýnlanmýþ olan yurtiçi ve yurtdýþý yayýnlarýn ulaþabildiklerimi kapsamlý bir þekilde etüt ettim.

: Çalýþma hayatý olarak deðiþik firmalarda Mermer Ocak Mühendisliði ve Mermer uygulama-montaj þantiye þefliði gibi deneyimlerim oldu. Bu süreçte Türkiye’deki pek çok mermer ocaðýný ve fabrikasýný yerinde inceledim ve birlikte iþ yapma fýrsatým oldu. Ekonomik kriz sonrasý geçen süreçte gerek okul yýllarýndaki akademik çalýþmalarýmý, katýldýðým fuarlarda topladýðým bilgileri ve kataloglarý, çalýþtýðým deðiþik firmalar nezdinde elde ettiðim bilgileri kendi arþivimde data olarak biriktiriyorum. Ýnternet veya elimdeki yayýnlardaki tüm firma adres, tel, ocak, fabrika, ihracat, satýþ, mermer analizleri vb özellikleri arþivliyorum. 7-8 yýl gibi sure olmasýna raðmen gerekli-gereksiz tüm bilgileri topladým, toplamaya ve güncellemeye devam ediyorum. Bunlarý oluþturacaðým programla karþýlýklý çapraz sorgularla Türkiye’deki atölyeler dahil çok kapsamlý bir bilgi bankasý oluþturuyorum. Hedefim ise yýllar sonrasý piyasaya çýkaracaðým Dünyada ve Türkiye Doðal taþ katalogu ve internet site çalýþmasýna Mermer firmalarý adres bilgileri ve Türkiye mermer çeþitleri ve analizleri konusunda kapsamlý bilgi daðarcýðý oluþturmak.
: Bu arada elimde Türkiye’de çýkarýlan 250’ye yakýn mermer-granit-traverten ve Doðal taþý analizini gerçekleþtirdim. Bunlarýn çýktýðý ocaklarý, iþleyen fabrikalarý ve ihrac eden firmalarý tek tek analiz ettim. Bu konuda elimdeki kayýtlarda þu anda 4000’e yakýn firma analizi mevcuttur.

: Þu andaki çalýþmalarým Dünyada yapýlan tüm uluslararasý mermer fuarlarý, bu fuarlara katýlan yerli ve yabancý firmalar konusunda data çalýþmasý yapýyorum. Bu þu anda yurtdýþýndaki Mermer ve Granit firmalarý bazýnda gerçekleþiyor. Sonrasýnda Yurtdýþýnda mermer ve granit alýcýlarý konusunda kapsamlý bir çalýþmaya geçeceðim.

: Ayrýca þu anda Yurtiçinde birkaç önemli kuruluþun mermer ve granit konusunda danýþmalýðýný yapmakta ve mermer konusunda raporlar hazýrlamaktayým.

: Bilindiði gibi Türkiye’de mermer sanayi ve mermer teknolojisi çok hýzlý geliþme gösteriyor. Büyük bir rekabet ortamý içindeki sektörde kalite ilkesi ile tüketiciye müþteri memnuniyeti odaklý kalite anlayýþýyla, gelen doðal taþ taleplerini Satýþ, Expertiz, Mimarlýk, uygulama ve Danýþmanlýk hizmetleri vererek en hýzlý ve uygun fiyatta hizmeti sunma amacýndayým.

:
: Sektördeki temel prensibim, mermercilikteki klasik anlayýþý deðiþtirip, modernliði ve estetiði bir araya getirmek ve projelerinizde tercihiniz üzerine dilerseniz klasik, dilerseniz hayal gücünüze uygun kusursuz renk uyumu ve sýradýþý desenlerle, insanlara üzerlerinde zevkle yaþayacaklarý zeminler yaratýn. Türkiye'nin çeþitli illerinden çýkarýlan ve dünyanýn çeþitli ülkelerinden ithal edilen mermer bloklarý ve granit plakalarýný fabrikalarda plakalandýrýp, ebatlandýrarak ileri teknoloji ile üretim yaptýrýlýr. Sizlerin (mimarlar, iç mimarlar, dekoratör, müteahhitler ve diðer tüm müþterilerin) istekleri ve arzularý doðrultusunda; getirilen veya tasarýmý istenen projeleri üzman ve teknik kadrosu ile hazýrlayýp yerinde uygulamalý veya fabrika teslimi olarak hizmet verilir. Bu konuda sizi en yakýnýzdaki ve en ekonomik firmaya yönlendirebilirim.

:
: Çalýþma alanlarý ise þu þekildedir

: 1. MALZEME SATIÞI Türkiye'de üretilen doðal taþlarla ilgili (Blok,
: Plaka ve yarý mamul ürünler)
: • Mermer
: • Kireçtaþý (limestone, küfeki taþý, limra)
: • Traverten
: • Oniks
: • Dolomit
: • Bazalt
: • Granit
: • Kayrak, þist, arduvaz
: • Parke taþý
: • Diðer doðal taþlar
: • Suni Mermer ve Suni Granit (Doðal Kompoze taþlar)
: .. Refrakter Malzemeler
: 2. ÝÇ MEKAN UYGULAMALARI
: • Duvar kaplamalarý
: • Yer döþemesi
: • Mendiven basamak, korkuluk, trabzan, küpeþte ve rýhtlarý
: • Pencere, kapý söve ve denizlikleri
: • Bitiþ kenar profilleri
: • Dekoratif profiller
: • Banyo ve Mutfak tezgahlarý
: • Küvet
: • Masa ve sehpalar
: • Þömine ve barbeküler
: • Dekoratif eþyalar
: • Çeþme, kurna, evyeler
: • Diðer iç mekan iþleme taþlarý
: 3. DIÞ MEKAN UYGULAMALARI
: • Cephe ve giydirme cephe kaplama taþlarý
: • Yer döþeme kaplama taþlarý
: • Merdiven basamak ve rýhtlarý
: • Pencere, kapý söve ve denizlikleri ve eþikleri
: • Masa, sehpa ve bankolar
: • Kaldýrým taþlarý ve bordürleri
: • Havuz ve çeþme
: • Sütun, küpeþte ve kemerler
: • Bahçe düzenlemesi için iþlenmiþ taþlar
: • Yüzme havuzu kaplamalarý
: • Diðer dýþ mekan taþlarý
: 4. Mezar ve mezar taþlarý
: 5. Anýt ve heykeller
: 6. Doðal Taþ Ocak ve Fabrika Makine ve Ekipmanlarý Üretici ve
: Temsilci firmalar
: 7. Diðer yan sektörler (Mermer dernekleri, fuarlar, araþtýrma
: raporlarý vs)

bu msja hemen cvp lütfen

benim bitirme projem için bu bilgilere ihtiyacým var mermere donun etkisi teþekkürler

Re: Mermer Granit Traverten Ve doðal taþ Dünyasi

Demirköy-Kýrklareli yöresindeki granit ocaklarýmýzda Granýt blok - parke taþý – bordür ve dýþ mekan kaplama ürünleri ve özellikle Granit Küptaþ imalatý yapmaktayýz. Granit Küptaþ imalatýmýzda maliyeti yaklaþýk % 30-35 oranýnda düþürecek Amerikan menþeli bir makina üretici ile anlaþma yaparak patentini almýþ bulunmaktayýz. Bu konuda finansman desteðini saðlayacak yeni bir ortak aramaktayýz. Geri ödeme hýzý ve kar marjý yüksek bu yatýrým ile deðeri hergün yükselen bir hammadde kaynaðýna ortak olmak istetenlerin aþaðýdaki irtibat bilgileri ile iletiþim kurmalarýný rica ederiz.

DEMÝRKÖY GRANÝT SANAYÝ
Ahmet Demirelli veya Yýlmaz Polat
E-mail: yilmazpolatal@hotmail.com
rabiaidil@yahoo.com
Tel: (0542) 346 41 33
(0533) 417 90 21

Demirköy Granit Ocaðý ortak aranýyor

Demirköy Granit Ocaðý ortak aranýyor

This popular thread has been given its own page : Demirköy Granit Ocaðý ortak aranýyor

Re: Mermer Granit Traverten Ve doðal taþ Dünyasi

: : Merhabalar;
: : Lütfen bu e-maili bir yere not ediniz......

: : Evlerimizde ve iþyerlerimizde, önemli bir mimari yapýya sahip malzeme olan Mermer-Granit-Traverten ve diðer doðal taþlara ait istedðiniz her türlü bilgiye ve hizmete artýk çok rahatlýkla ve çekinmeden ulaþabilirsiniz.

: : Mermer… Azametli ve kuvvetli. Dayanýklý ve büyüleyici. Ýnþaat ve mimari malzeme olarak herzaman ilgi çekicidir. O güzeldir ve kalýcýdýr, çok amaçlý kullanýlabilen saðlam yüzeylidir ve kiþilere özeldir. Her bir mermer parçasý olarak ayrý bir doða harikasýdýr. Renklerini, çeþitlerini, dokusunu ve yararlarýný hiçbir malzeme ile karþýlaþtýrmak mümkün deðildir. Çünkü O özellere aittir…

: : Gelekcekteki hedefim Mermer ve Doðlal taþlar konusunda “Türkiye’nin parmakla gösterilen birkaç insanýndan biri olmaktýr” Gerek akademik hayatým, gerek meslek hayatým ve gelecekteki hedeflerim ile mermer sektörüne gönül vermiþ biriyim. Profosyonel iþ hayatýmýn yanýsýra içimdeki amatörlüðün hiç kaybolmamasý gerektiði inancýndayým.

: : Bu nedenle Mermer ve doðal taþ ile ilgili aklýnýza gelebilecek her türlü ticari, mimari, uygulama, iþçilik, ihracat, bilimsel vs, her konuda soru veya sipariþleriniz için sadece bir telefon veya bir e-mail mesafsi uzaklýkta olduðumu bilmenizi isterim.

: : Birlikte çalýþmak dileðiyle saygýlarýmla...

: :
: : YILMAZ POLAT
: : Yüksek Maden Mühendisi
: : Tel: (0542) 3464133
: : e-mail:yilmazpolatal@hotmail.com
: : yilmazpolatal@mynet.com
: : ypolat34@yahoo.com

: : Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ), Maden Fakültesi, Maden Mühendisliði Bölümünden 1993 yýlýnda mezun oldum. Daha sonra ayný üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansýmý tamamladým. Bitirme çalýþmamý “Türkiyede uygulanan mermer iþletme yöntemleri ve mermer ocaklarýnýn kapasite artýrýmý çalýþmalarýnýn etüdü” üzerine yaptým.
: : 1988 yýlýndan beri Türkiye’de mermer sektöründeki ÝZFAÞ ve TÜYAP’ýn düzenlemiþ olduðu tüm mermer fuarlarýna katýldým. TMMOB Maden Mühendisleri Odasýnýn Afyon’da 1995, 1997 ve 2000 yýllarýnda yapmýþ olduðu Mermer sempozyumlarýna katýldým. Sektörde çýkarýlan “Mermer ve Yapý Dekorasyon Dergisi- Ýstanbul”, “Mermer Dergisi-Ýzmir”, “Taþ Dünyasý-Ýzmir”, “Turquische Ýnternational-Afyon” dergilerinin arþivdeki tüm sayýlarýnýn yaný sýra sektörde bugüne kadar yayýnlanmýþ olan yurtiçi ve yurtdýþý yayýnlarýn ulaþabildiklerimi kapsamlý bir þekilde etüt ettim.

: : Çalýþma hayatý olarak deðiþik firmalarda Mermer Ocak Mühendisliði ve Mermer uygulama-montaj þantiye þefliði gibi deneyimlerim oldu. Bu süreçte Türkiye’deki pek çok mermer ocaðýný ve fabrikasýný yerinde inceledim ve birlikte iþ yapma fýrsatým oldu. Ekonomik kriz sonrasý geçen süreçte gerek okul yýllarýndaki akademik çalýþmalarýmý, katýldýðým fuarlarda topladýðým bilgileri ve kataloglarý, çalýþtýðým deðiþik firmalar nezdinde elde ettiðim bilgileri kendi arþivimde data olarak biriktiriyorum. Ýnternet veya elimdeki yayýnlardaki tüm firma adres, tel, ocak, fabrika, ihracat, satýþ, mermer analizleri vb özellikleri arþivliyorum. 7-8 yýl gibi sure olmasýna raðmen gerekli-gereksiz tüm bilgileri topladým, toplamaya ve güncellemeye devam ediyorum. Bunlarý oluþturacaðým programla karþýlýklý çapraz sorgularla Türkiye’deki atölyeler dahil çok kapsamlý bir bilgi bankasý oluþturuyorum. Hedefim ise yýllar sonrasý piyasaya çýkaracaðým Dünyada ve Türkiye Doðal taþ katalogu ve internet site çalýþmasýna Mermer firmalarý adres bilgileri ve Türkiye mermer çeþitleri ve analizleri konusunda kapsamlý bilgi daðarcýðý oluþturmak.
: : Bu arada elimde Türkiye’de çýkarýlan 250’ye yakýn mermer-granit-traverten ve Doðal taþý analizini gerçekleþtirdim. Bunlarýn çýktýðý ocaklarý, iþleyen fabrikalarý ve ihrac eden firmalarý tek tek analiz ettim. Bu konuda elimdeki kayýtlarda þu anda 4000’e yakýn firma analizi mevcuttur.

: : Þu andaki çalýþmalarým Dünyada yapýlan tüm uluslararasý mermer fuarlarý, bu fuarlara katýlan yerli ve yabancý firmalar konusunda data çalýþmasý yapýyorum. Bu þu anda yurtdýþýndaki Mermer ve Granit firmalarý bazýnda gerçekleþiyor. Sonrasýnda Yurtdýþýnda mermer ve granit alýcýlarý konusunda kapsamlý bir çalýþmaya geçeceðim.

: : Ayrýca þu anda Yurtiçinde birkaç önemli kuruluþun mermer ve granit konusunda danýþmalýðýný yapmakta ve mermer konusunda raporlar hazýrlamaktayým.

: : Bilindiði gibi Türkiye’de mermer sanayi ve mermer teknolojisi çok hýzlý geliþme gösteriyor. Büyük bir rekabet ortamý içindeki sektörde kalite ilkesi ile tüketiciye müþteri memnuniyeti odaklý kalite anlayýþýyla, gelen doðal taþ taleplerini Satýþ, Expertiz, Mimarlýk, uygulama ve Danýþmanlýk hizmetleri vererek en hýzlý ve uygun fiyatta hizmeti sunma amacýndayým.

: :
: : Sektördeki temel prensibim, mermercilikteki klasik anlayýþý deðiþtirip, modernliði ve estetiði bir araya getirmek ve projelerinizde tercihiniz üzerine dilerseniz klasik, dilerseniz hayal gücünüze uygun kusursuz renk uyumu ve sýradýþý desenlerle, insanlara üzerlerinde zevkle yaþayacaklarý zeminler yaratýn. Türkiye'nin çeþitli illerinden çýkarýlan ve dünyanýn çeþitli ülkelerinden ithal edilen mermer bloklarý ve granit plakalarýný fabrikalarda plakalandýrýp, ebatlandýrarak ileri teknoloji ile üretim yaptýrýlýr. Sizlerin (mimarlar, iç mimarlar, dekoratör, müteahhitler ve diðer tüm müþterilerin) istekleri ve arzularý doðrultusunda; getirilen veya tasarýmý istenen projeleri üzman ve teknik kadrosu ile hazýrlayýp yerinde uygulamalý veya fabrika teslimi olarak hizmet verilir. Bu konuda sizi en yakýnýzdaki ve en ekonomik firmaya yönlendirebilirim.

: :
: : Çalýþma alanlarý ise þu þekildedir

: : 1. MALZEME SATIÞI Türkiye'de üretilen doðal taþlarla ilgili (Blok,
: : Plaka ve yarý mamul ürünler)
: : • Mermer
: : • Kireçtaþý (limestone, küfeki taþý, limra)
: : • Traverten
: : • Oniks
: : • Dolomit
: : • Bazalt
: : • Granit
: : • Kayrak, þist, arduvaz
: : • Parke taþý
: : • Diðer doðal taþlar
: : • Suni Mermer ve Suni Granit (Doðal Kompoze taþlar)
: : .. Refrakter Malzemeler
: : 2. ÝÇ MEKAN UYGULAMALARI
: : • Duvar kaplamalarý
: : • Yer döþemesi
: : • Mendiven basamak, korkuluk, trabzan, küpeþte ve rýhtlarý
: : • Pencere, kapý söve ve denizlikleri
: : • Bitiþ kenar profilleri
: : • Dekoratif profiller
: : • Banyo ve Mutfak tezgahlarý
: : • Küvet
: : • Masa ve sehpalar
: : • Þömine ve barbeküler
: : • Dekoratif eþyalar
: : • Çeþme, kurna, evyeler
: : • Diðer iç mekan iþleme taþlarý
: : 3. DIÞ MEKAN UYGULAMALARI
: : • Cephe ve giydirme cephe kaplama taþlarý
: : • Yer döþeme kaplama taþlarý
: : • Merdiven basamak ve rýhtlarý
: : • Pencere, kapý söve ve denizlikleri ve eþikleri
: : • Masa, sehpa ve bankolar
: : • Kaldýrým taþlarý ve bordürleri
: : • Havuz ve çeþme
: : • Sütun, küpeþte ve kemerler
: : • Bahçe düzenlemesi için iþlenmiþ taþlar
: : • Yüzme havuzu kaplamalarý
: : • Diðer dýþ mekan taþlarý
: : 4. Mezar ve mezar taþlarý
: : 5. Anýt ve heykeller
: : 6. Doðal Taþ Ocak ve Fabrika Makine ve Ekipmanlarý Üretici ve
: : Temsilci firmalar
: : 7. Diðer yan sektörler (Mermer dernekleri, fuarlar, araþtýrma
: : raporlarý vs)

Re: Mermer Granit Traverten Ve doðal taþ Dünyasi

: Evlerimizde ve iþyerlerimizde, önemli bir mimari yapýya sahip malzeme olan Mermer-Granit-Traverten ve diðer doðal taþlara ait istedðiniz her türlü bilgiye ve hizmete artýk çok rahatlýkla ve çekinmeden ulaþabilirsiniz.

: : : Mermer… Azametli ve kuvvetli. Dayanýklý ve büyüleyici. Ýnþaat ve mimari malzeme olarak herzaman ilgi çekicidir. O güzeldir ve kalýcýdýr, çok amaçlý kullanýlabilen saðlam yüzeylidir ve kiþilere özeldir. Her bir mermer parçasý olarak ayrý bir doða harikasýdýr. Renklerini, çeþitlerini, dokusunu ve yararlarýný hiçbir malzeme ile karþýlaþtýrmak mümkün deðildir. Çünkü O özellere aittir…

: : : Gelekcekteki hedefim Mermer ve Doðlal taþlar konusunda “Türkiye’nin parmakla gösterilen birkaç insanýndan biri olmaktýr” Gerek akademik hayatým, gerek meslek hayatým ve gelecekteki hedeflerim ile mermer sektörüne gönül vermiþ biriyim. Profosyonel iþ hayatým%F

bilgi alma

Merhaba sayýn yetkili;
geçenlerde t.v. kanallarýndan birinde haber programýnda dünyaca ünlü alman taþ sanatçýsý olan biriyle ilgili bir haber çýktý o kiþi hakkýnda bilgiye sahipseniz bana bilgi vermenizi rica ediyorum ismi, irtibatý v.s. ilginize teþekkür ederim.

Re: bilgi alma

Sayin Yilmaz Bey,
Mermer konusundaki bilgi ve arastirmalariniz gercekten takdire þayan.
Þu ana kadar yapmýþ olduðunuz arþiv çalýþmalarýnýzýn bir kopyasýný almak istiyorum.
Gereðini rica ederim.

Sezai Erzin

computer

ben üniversite 1 sýnýf öðrencisiyim. elektronik ve bilgisayar bilimine giriþ dersi alýyorum. sizden final sorum hakkýnda çözüm önerisi istiyorum. lütfen sizden bana bir cevap vermenizi istiyorum.
FÝNAL SORUM:1-)ÝÞYERÝMDE BULUNAN BÝR BÝLGÝSAYAR ÝLE UZAKTAN EVÝMDEKÝ:
a)telefon mesajlarýmý dinlemek,
b)evime uðrayýp kapýdan geri dönen misafirleri izlemek,
c)evimdeki bilgisayarýmda bulunan dosya yada dosyalarý iþyerimdeki bilgisayarýma aktarmak,
d)evimde bulunan klima gibi cihazlarýn denetimini gerçekleþtirmek,
e)evimde meydana gelebilecek yangýn, su kaçaðý,hýrsýzlýkgibi durumlarda hem beni hem de,itfaiye, polis, gibi birimleri haber edebilecek bir sistem oluþturunuz?
EK BÝLGÝ: BU ÞIKLARLA ÝLGÝLÝ HER TÜRLÜ TEKNOLOJÝK BÝLGÝYÝ SAHÝBÝZ

sizden istediðim bu þýklara tek tek bilgi verminizi rica ediyorum. lütfen çok az da olsa sizin çözüm önerilerinizi bekliyorum.

Re: Mermer Granit Traverten Ve doðal taþ Dünyasi

 Mermer Granit Traverten Ve doðal taþ Dünyasi

This popular thread has been given its own page : Re: Mermer Granit Traverten Ve doðal taþ Dünyasi

0533 415 63 51

ORGANON ÝLAÇ SAN VERMÝÞ OLDUGU ÝLANA KARÞILIK ÝÞ BAÞVURUSU

mermer

mermer

This popular thread has been given its own page : mermer

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Do not include any spaces in your answer.
Image CAPTCHA
Copy the characters (respecting upper/lower case) from the image.

Contact | Contents | Privacy Policy | Forum

This site is published by Hitsquad Pty Ltd. Copyright © 1999 - 2020 , All Rights Reserved.

Affiliate Notice: As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.