mermer ihracat

Posted by YILMAZ POLAT on Fri, 06/10/05 - 09:54:54.
In Reply to Mermer Guitars

Merhabalar;

E-mailiniz için teþekkür ederim.

2000 yýlýnda tüm iþlerimi askýya alýp sektördeki 10 yýllýk birikimimi ihracata kaydýrmak için
elimdeki birikim ile Türkiye’nin deðiþik illerini gezerek yaklaþýk 200’e yakýn firmayý ocak,
fabrika, ürünler, tasarýmlar, fiyatlar ve ödeme þekilleri konusunda çok kapsamlý bir çalýþma
yaptým. Bunlarý günlük olarak Amerika ve Kanadaya gönderdim. Kanadada 2 adet Amerikada ise biri çok geniþ diðeride bir çok azda olsa mal verdiðim bir yere ihracat yapmaya baþladým.

2-5 Eylül 2004 tarihinde Ýstanbulda yapýlan Naturalstone Mermer fuarýna Firma
olarak stand kurarak katýldým. Ayrýca bu yýl Mart sonunda Ýzmir ve Hindistan,
Nisan ayýnda Çin ve Mayýs ayýndaki Amerikada Orlando fuarlarýnda mermerciler
2005 yýlý ürünlerini sergilediler. ve bu fuarlar sonrasý gelen taleplerle ocaklarýný
ve fabrikalrýný üretimi planladýlar. Mermercilikte ocaklar mevsimsel olarak
Nisan-Kasým aylarýnda çalýþýr genelde. Elimde 300 civarýnda firmanýn fiyat listesi
var.

Size ihracatla ilgili son 3-4 yýldýr yaptýðým çalýþmalarý fikir vermesi açýsýndan
gönderiyorum. Buna gore çalýþma þartlarýný belirlerseniz katkýmdaha fazla
olacaktýr.

ÝHRACAT ÇALIÞMALARI;
ÝTÜ Maden Mühendisliði bölümünde Master yaparak mezun oldum. Þu anda doktora
aþamasýndayým Mermer derslerine Misafir hoca olarak giriyorum. Elimde mermer konusunda
15 yýllýk akademik çalýþmalarým, sektörde çýkan dergi ve yayýnlar, 600 adet ocak, 1200 adet
fabrika ve 4000'e yakýn firmanýn bilgileri mevcuttur.

Mermer 1985 yýlýnda 3123 sayýlý maden kanununa alýndýðý için (ben ise 1988 yýlýnda Üniversiteye baþladým) çok yeni bir sektör. Önceden halk arasýnda mezarcýlar diye tabir edilen küçük çaplý aile þirketlerinin uðraþ alaný idi. 1985 te 6 milyon dolar ihracat rakmalrý geçen yýl 430 milyon dolar oldu.

Sektör son 5 yýlda Amerika pazarý ve son 3 yýlda Çin pazarýnýn keþfi ile patlama yaptý aslýnda.
3 yýl önce Þangayda 4-5 firma fuara katýlýrken bu yýl 40 civarýnda firma katýldý. Tabi önce girenler kazandý. Ama mermer sektörü aile þirketi kavramýndan daha yeni yeni sýyrýldýðý için hep ayný fuar ve pazarlara saldýrarak gereksiz rekabet ile pazar daralmasýna giriyorlar. Bu nedenle Kanada, Polanya, G.Afrika, Hindistan, Japonya, Ýngiltere gibi bakir pazarlarada önce girenler kazanacaktýr.

Amerika konulu çalýþmada firmalarý þu þekilde gruplandýrdýk.
1. Amerika'ya mal satan bayilik vermeyen oturmus firmalar..
( Bunlarin vadeleri , kaliteleri , fiyatlari ve odeme sartlari ...)
2. Amerika'ya mal satan ancak bayilik arayisinda olan firmalar..
( Bunlarin mal satis sekilleri ve bayilik sartlari )
3. Amerika'ya mal satmak isteyen ancak hic mal satmamis ihracaat departmani kurulmamis,
dis satim icin alt yapisi olmayan firmalar ...
4. Amerika'da kendi markasi ile kendi dagitim kanallarini ve show-room'unu kurarak mal satmak isteyenler...
5. Amerika'ya mal verebilecek kalitede urunu olan, ancak finansman, yonetim ve ekip sikintilari nedeniyle ihracaata hazir olmayan firmalar ..

Ayrýca Ýngiltere, Hollanda ve Fransa’da bazý ufak tefek sipariþlerle ilgilendim bu yýl.

Kanada'da Toronto ve Amerika New-York civarýnda bir firmanýn mermer konusunda
danýþmanlýðý, kalite kontrol, mal temini, yükleme ve gönderme iþlerini Türkiyede organize
ediyorum.

Bunlarý þunun için yazýyorum. Bu iþler için son günlerde sonuçlandýrma aþamasýna geldim.
Yaklaþýk 200 adet firmanýn verebileceði ürünler, çalýþma þartlarý ve fiyat listelerini temin ettim. ocak ve fabrikalarda mevcut durum, üretim sürekliliði ve stok durumlarýný inceleyip, çalýþma konularýný detaylandýrdým..

Ben firmalara profesyonel danýþmanlýk yaparak birikim yapýyorum. Ama sektörde hakettiðim
yeri çok hýzlý bir þekilde aldým. Kalemaden, Amerika ve Kanada pazarlarý ile çok yerde nazým
geçmeye baþladý. Bu nedenle sizi Türkiye ayaðý olarak fazlasý ile memnun edecek bilgi deneyimim
var.

Ben size yapacaðýnýz ihracat konusunda danýþmanlýk, üretim ve imalat takibi, kalite kontrol (inspector) kunularýnda yardýmcý olmak istiyorum. Bu nedenle siz benimle çalýþma koþullarý için önerilerinizi belirtirseniz ve çalýþmanýn maddi olarak adýný koyarsanýz ben sizin Türkiye ayaðýndaki çalýþmalarý bir yerde hazýr bir yemek gibi size sunarým. Bu çalýþmalarýn size fazlasýyla hýz
kazandýacaðýna adým gibi eminim.

Eðer birlikte çalýþmayý düþünüyorsanýz cevabýnýzý bekliyorum.

Yýlmaz Polat
Yüksek Maden Mühendisi
Tel:0542 3464133Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

italyada Mermer satmak

Merhaba ben Necmi Senturk suanda Italya'da Insaat ve Restaurasyon sirkete sahibim. Yazdiklatrinizi okudum ve cok etkilendim burada italyada turkiyeden mermer satin almak isteyen bir cok sirket mudurlerini taniyorum eger sizde benimle tanisip beraber calismak istiyorsaniz sizin mermerinizi Italyada satmak istiyorum.Sizden Mermer ve granit cesitlerinin katalog ve fiyat listesi en kisa zamanda yollamanizi rica ediyorum.
Oncelikle tessekur ederim ilgileriniz icin.

tel: 00393477735756
Adres: Nedzmi Senturk
Viale Garibaldi 142/3
Mestre (VE) Italia

Istediginiz saatte ulasabilirsiniz
iyi gunler diliyorum.....

Re: mermer ihracat

ben samet pýnar elimde bulunan mermöer sahalarýný satmak yada rödevaslý çalýþtýrmak istiyorum.ilgililerin 05434848192 nolu telefona baþ vurmalarý rica olunur

Re: mermer ihracat

merhaba yýlmaz bey adým oðuzhan 25 yasýnda iþletme mezunuyum yazýný okudum ve etkilendim mermer firmalarýnda çalýþtým bende konyada iþ olanaðý yok memur çocuðu oldugumuz için bir iþ yapamadýk ama sizin gibi bende dýþ ticaretle upraþmak istiyorum bununla ilgilide sizden nasýl ve nerden baþlýyacaðým konusunda yardým almak istiyorum umarým bana yardýmcý olursunuz

Re: mermer ihracat

:

merhaba :

biz trans tuanna ulus.arasý nak dýþ tiç.ltd þti olarak bizi araþtýrmalarýnýzdan dolayý bilgilendirdiðiniz için teþþk ederiz www.transtuanna.com.tr biz mermer taþýmacýlýðý yapýyoruz bilginize

Re: mermer ihracat

: Merhabalar;

: Burdur bej mermer sahama yatýrým yapacak firma aramaktayým
yardýmcý olacak kisi aramaktayým

:
: 2000 yýlýnda tüm iþlerimi askýya alýp sektördeki 10 yýllýk birikimimi ihracata kaydýrmak için
: elimdeki birikim ile Türkiye’nin deðiþik illerini gezerek yaklaþýk 200’e yakýn firmayý ocak,
: fabrika, ürünler, tasarýmlar, fiyatlar ve ödeme þekilleri konusunda çok kapsamlý bir çalýþma
: yaptým. Bunlarý günlük olarak Amerika ve Kanadaya gönderdim. Kanadada 2 adet Amerikada ise biri çok geniþ diðeride bir çok azda olsa mal verdiðim bir yere ihracat yapmaya baþladým.

: 2-5 Eylül 2004 tarihinde Ýstanbulda yapýlan Naturalstone Mermer fuarýna Firma
: olarak stand kurarak katýldým. Ayrýca bu yýl Mart sonunda Ýzmir ve Hindistan,
: Nisan ayýnda Çin ve Mayýs ayýndaki Amerikada Orlando fuarlarýnda mermerciler
: 2005 yýlý ürünlerini sergilediler. ve bu fuarlar sonrasý gelen taleplerle ocaklarýný
: ve fabrikalrýný üretimi planladýlar. Mermercilikte ocaklar mevsimsel olarak
: Nisan-Kasým aylarýnda çalýþýr genelde. Elimde 300 civarýnda firmanýn fiyat listesi
: var.
:
: Size ihracatla ilgili son 3-4 yýldýr yaptýðým çalýþmalarý fikir vermesi açýsýndan
: gönderiyorum. Buna gore çalýþma þartlarýný belirlerseniz katkýmdaha fazla
: olacaktýr.

: ÝHRACAT ÇALIÞMALARI;
: ÝTÜ Maden Mühendisliði bölümünde Master yaparak mezun oldum. Þu anda doktora
: aþamasýndayým Mermer derslerine Misafir hoca olarak giriyorum. Elimde mermer konusunda
: 15 yýllýk akademik çalýþmalarým, sektörde çýkan dergi ve yayýnlar, 600 adet ocak, 1200 adet
: fabrika ve 4000'e yakýn firmanýn bilgileri mevcuttur.
:
: Mermer 1985 yýlýnda 3123 sayýlý maden kanununa alýndýðý için (ben ise 1988 yýlýnda Üniversiteye baþladým) çok yeni bir sektör. Önceden halk arasýnda mezarcýlar diye tabir edilen küçük çaplý aile þirketlerinin uðraþ alaný idi. 1985 te 6 milyon dolar ihracat rakmalrý geçen yýl 430 milyon dolar oldu.
:
: Sektör son 5 yýlda Amerika pazarý ve son 3 yýlda Çin pazarýnýn keþfi ile patlama yaptý aslýnda.
: 3 yýl önce Þangayda 4-5 firma fuara katýlýrken bu yýl 40 civarýnda firma katýldý. Tabi önce girenler kazandý. Ama mermer sektörü aile þirketi kavramýndan daha yeni yeni sýyrýldýðý için hep ayný fuar ve pazarlara saldýrarak gereksiz rekabet ile pazar daralmasýna giriyorlar. Bu nedenle Kanada, Polanya, G.Afrika, Hindistan, Japonya, Ýngiltere gibi bakir pazarlarada önce girenler kazanacaktýr.
:
: Amerika konulu çalýþmada firmalarý þu þekilde gruplandýrdýk.
: 1. Amerika'ya mal satan bayilik vermeyen oturmus firmalar..
: ( Bunlarin vadeleri , kaliteleri , fiyatlari ve odeme sartlari ...)
: 2. Amerika'ya mal satan ancak bayilik arayisinda olan firmalar..
: ( Bunlarin mal satis sekilleri ve bayilik sartlari )
: 3. Amerika'ya mal satmak isteyen ancak hic mal satmamis ihracaat departmani kurulmamis,
: dis satim icin alt yapisi olmayan firmalar ...
: 4. Amerika'da kendi markasi ile kendi dagitim kanallarini ve show-room'unu kurarak mal satmak isteyenler...
: 5. Amerika'ya mal verebilecek kalitede urunu olan, ancak finansman, yonetim ve ekip sikintilari nedeniyle ihracaata hazir olmayan firmalar ..

: Ayrýca Ýngiltere, Hollanda ve Fransa’da bazý ufak tefek sipariþlerle ilgilendim bu yýl.
:
: Kanada'da Toronto ve Amerika New-York civarýnda bir firmanýn mermer konusunda
: danýþmanlýðý, kalite kontrol, mal temini, yükleme ve gönderme iþlerini Türkiyede organize
: ediyorum.

: Bunlarý þunun için yazýyorum. Bu iþler için son günlerde sonuçlandýrma aþamasýna geldim.
: Yaklaþýk 200 adet firmanýn verebileceði ürünler, çalýþma þartlarý ve fiyat listelerini temin ettim. ocak ve fabrikalarda mevcut durum, üretim sürekliliði ve stok durumlarýný inceleyip, çalýþma konularýný detaylandýrdým..
:
: Ben firmalara profesyonel danýþmanlýk yaparak birikim yapýyorum. Ama sektörde hakettiðim
: yeri çok hýzlý bir þekilde aldým. Kalemaden, Amerika ve Kanada pazarlarý ile çok yerde nazým
: geçmeye baþladý. Bu nedenle sizi Türkiye ayaðý olarak fazlasý ile memnun edecek bilgi deneyimim
: var.
:
: Ben size yapacaðýnýz ihracat konusunda danýþmanlýk, üretim ve imalat takibi, kalite kontrol (inspector) kunularýnda yardýmcý olmak istiyorum. Bu nedenle siz benimle çalýþma koþullarý için önerilerinizi belirtirseniz ve çalýþmanýn maddi olarak adýný koyarsanýz ben sizin Türkiye ayaðýndaki çalýþmalarý bir yerde hazýr bir yemek gibi size sunarým. Bu çalýþmalarýn size fazlasýyla hýz
: kazandýacaðýna adým gibi eminim.

: Eðer birlikte çalýþmayý düþünüyorsanýz cevabýnýzý bekliyorum.

: Yýlmaz Polat
: Yüksek Maden Mühendisi
: Tel:0542 3464133

MERMER DERGÝNÝZE UYE OLMAK ISTIYORUZ

MERMERLERLE ILGILI DERGINIZ VARSA UYE OLMAK ISTIYORUZ BEN INTAÞ YAPI MALZEMELERINDE ÇALIÞIYORUM UYE OLMAMIZ MÜMKÜNMÜ EGER UYE OLABILIYORSAK ÜYELÝK FORMUNUZU BIZE GÖNDERIRMISINIZ

Re: MERMER DERGÝNÝZE UYE OLMAK ISTIYORUZ

: MERMERLERLE ILGILI DERGINIZ VARSA UYE OLMAK ISTIYORUZ BEN INTAÞ YAPI MALZEMELERINDE ÇALIÞIYORUM UYE OLMAMIZ MÜMKÜNMÜ EGER UYE OLABILIYORSAK ÜYELÝK FORMUNUZU BIZE GÖNDERIRMISINIZ

Re: MERMER DERGÝNÝZE UYE OLMAK ISTIYORUZ

: : MERMERLERLE ILGILI DERGINIZ VARSA UYE OLMAK ISTIYORUZ.mermer iþletmesinde çalýþýyorum UYE OLMAMIZ MÜMKÜNMÜ EGER UYE OLABILIYORSAK ÜYELÝK FORMUNUZU BIZE GÖNDERIRMISINIZ

Re: mermer ihracat

: Merhabalar;

: E-mailiniz için teþekkür ederim.

:
: 2000 yýlýnda tüm iþlerimi askýya alýp sektördeki 10 yýllýk birikimimi ihracata kaydýrmak için
: elimdeki birikim ile Türkiye’nin deðiþik illerini gezerek yaklaþýk 200’e yakýn firmayý ocak,
: fabrika, ürünler, tasarýmlar, fiyatlar ve ödeme þekilleri konusunda çok kapsamlý bir çalýþma
: yaptým. Bunlarý günlük olarak Amerika ve Kanadaya gönderdim. Kanadada 2 adet Amerikada ise biri çok geniþ diðeride bir çok azda olsa mal verdiðim bir yere ihracat yapmaya baþladým.

: 2-5 Eylül 2004 tarihinde Ýstanbulda yapýlan Naturalstone Mermer fuarýna Firma
: olarak stand kurarak katýldým. Ayrýca bu yýl Mart sonunda Ýzmir ve Hindistan,
: Nisan ayýnda Çin ve Mayýs ayýndaki Amerikada Orlando fuarlarýnda mermerciler
: 2005 yýlý ürünlerini sergilediler. ve bu fuarlar sonrasý gelen taleplerle ocaklarýný
: ve fabrikalrýný üretimi planladýlar. Mermercilikte ocaklar mevsimsel olarak
: Nisan-Kasým aylarýnda çalýþýr genelde. Elimde 300 civarýnda firmanýn fiyat listesi
: var.
:
: Size ihracatla ilgili son 3-4 yýldýr yaptýðým çalýþmalarý fikir vermesi açýsýndan
: gönderiyorum. Buna gore çalýþma þartlarýný belirlerseniz katkýmdaha fazla
: olacaktýr.

: ÝHRACAT ÇALIÞMALARI;
: ÝTÜ Maden Mühendisliði bölümünde Master yaparak mezun oldum. Þu anda doktora
: aþamasýndayým Mermer derslerine Misafir hoca olarak giriyorum. Elimde mermer konusunda
: 15 yýllýk akademik çalýþmalarým, sektörde çýkan dergi ve yayýnlar, 600 adet ocak, 1200 adet
: fabrika ve 4000'e yakýn firmanýn bilgileri mevcuttur.
:
: Mermer 1985 yýlýnda 3123 sayýlý maden kanununa alýndýðý için (ben ise 1988 yýlýnda Üniversiteye baþladým) çok yeni bir sektör. Önceden halk arasýnda mezarcýlar diye tabir edilen küçük çaplý aile þirketlerinin uðraþ alaný idi. 1985 te 6 milyon dolar ihracat rakmalrý geçen yýl 430 milyon dolar oldu.
:
: Sektör son 5 yýlda Amerika pazarý ve son 3 yýlda Çin pazarýnýn keþfi ile patlama yaptý aslýnda.
: 3 yýl önce Þangayda 4-5 firma fuara katýlýrken bu yýl 40 civarýnda firma katýldý. Tabi önce girenler kazandý. Ama mermer sektörü aile þirketi kavramýndan daha yeni yeni sýyrýldýðý için hep ayný fuar ve pazarlara saldýrarak gereksiz rekabet ile pazar daralmasýna giriyorlar. Bu nedenle Kanada, Polanya, G.Afrika, Hindistan, Japonya, Ýngiltere gibi bakir pazarlarada önce girenler kazanacaktýr.
:
: Amerika konulu çalýþmada firmalarý þu þekilde gruplandýrdýk.
: 1. Amerika'ya mal satan bayilik vermeyen oturmus firmalar..
: ( Bunlarin vadeleri , kaliteleri , fiyatlari ve odeme sartlari ...)
: 2. Amerika'ya mal satan ancak bayilik arayisinda olan firmalar..
: ( Bunlarin mal satis sekilleri ve bayilik sartlari )
: 3. Amerika'ya mal satmak isteyen ancak hic mal satmamis ihracaat departmani kurulmamis,
: dis satim icin alt yapisi olmayan firmalar ...
: 4. Amerika'da kendi markasi ile kendi dagitim kanallarini ve show-room'unu kurarak mal satmak isteyenler...
: 5. Amerika'ya mal verebilecek kalitede urunu olan, ancak finansman, yonetim ve ekip sikintilari nedeniyle ihracaata hazir olmayan firmalar ..

: Ayrýca Ýngiltere, Hollanda ve Fransa’da bazý ufak tefek sipariþlerle ilgilendim bu yýl.
:
: Kanada'da Toronto ve Amerika New-York civarýnda bir firmanýn mermer konusunda
: danýþmanlýðý, kalite kontrol, mal temini, yükleme ve gönderme iþlerini Türkiyede organize
: ediyorum.

: Bunlarý þunun için yazýyorum. Bu iþler için son günlerde sonuçlandýrma aþamasýna geldim.
: Yaklaþýk 200 adet firmanýn verebileceði ürünler, çalýþma þartlarý ve fiyat listelerini temin ettim. ocak ve fabrikalarda mevcut durum, üretim sürekliliði ve stok durumlarýný inceleyip, çalýþma konularýný detaylandýrdým..
:
: Ben firmalara profesyonel danýþmanlýk yaparak birikim yapýyorum. Ama sektörde hakettiðim
: yeri çok hýzlý bir þekilde aldým. Kalemaden, Amerika ve Kanada pazarlarý ile çok yerde nazým
: geçmeye baþladý. Bu nedenle sizi Türkiye ayaðý olarak fazlasý ile memnun edecek bilgi deneyimim
: var.
:
: Ben size yapacaðýnýz ihracat konusunda danýþmanlýk, üretim ve imalat takibi, kalite kontrol (inspector) kunularýnda yardýmcý olmak istiyorum. Bu nedenle siz benimle çalýþma koþullarý için önerilerinizi belirtirseniz ve çalýþmanýn maddi olarak adýný koyarsanýz ben sizin Türkiye ayaðýndaki çalýþmalarý bir yerde hazýr bir yemek gibi size sunarým. Bu çalýþmalarýn size fazlasýyla hýz
: kazandýacaðýna adým gibi eminim.

: Eðer birlikte çalýþmayý düþünüyorsanýz cevabýnýzý bekliyorum.

: Yýlmaz Polat
: Yüksek Maden Mühendisi
: Tel:0542 3464133

Re: mermer ihracat

merabalar
mermer ve traverten alanýndaki çalýþmalarýmýz devam etmektedir ocaklar kendimize aittir eger mermer ve traverten ihtiyacýnýz olur ise bizimle irtibata gecerseniz yardýmcý oluruz

Re: mermer ihracat

Çalýþmýþ olduðum firma CaCO3 kökenli volkanik sedimanter mermer üretimi yapmaktadýr.
Yurt dýþýna Blok veya iþlenmiþ mermer ihracaatý yapmýþtýk. Ancak mevcut durumda þu anda pek mümkün olmamaktadýr.
Bu konuda tanýtýcý resim broþür ve/veya benzeri kaynaklarý firmamýz tarafýndan gönderilebilir.
Ýyi Çalýþmalar
ÜNTAÞ A.Þ.
ÜNYETAÞ MADENCÝLÝK SAN TÝC A.Þ.
TEL : 0 452 342 46 64
FAX : 0 452 342 46 63
ÜNYE / ORDU

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Do not include any spaces in your answer.
Image CAPTCHA
Copy the characters (respecting upper/lower case) from the image.

Contact | Contents | Privacy Policy | Forum

This site is published by Hitsquad Pty Ltd. Copyright © 1999 - 2020 , All Rights Reserved.

Affiliate Notice: As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.