Mermer ihracatý

Posted by Yýlmaz POLAT on Thu, 07/20/06 - 07:35:32.
In Reply to Mermer Guitars

Merhabalar;

E-mailiniz için teþekkür ederim.

1993 yilindan beri mermer sektöründeyim. 2000 yýlýnda tüm iþlerimi askýya alýp sektördeki 10 yýllýk birikimimi ihracata kaydýrmak için elimdeki birikim ile Türkiye’nin deðiþik illerini gezerek yaklaþýk 200’e yakýn firmayý ocak, fabrika, ürünler, tasarýmlar, fiyatlar ve ödeme þekilleri konusunda çok kapsamlý bir çalýþma yaptým. Bunlarý günlük olarak Amerika ve Kanadaya gönderdim. Kanadada 2 adet Amerikada ise biri çok geniþ diðeride bir çok azda olsa mal verdiðim bir yere ihracat yapmaya baþladým.

2-5 Eylül 2005 tarihinde Ýstanbulda yapýlan Naturalstone Mermer fuarýna Firma
olarak stand kurarak katýldým. Ayrýca bu yýl Mart sonunda Ýzmir ve Hindistan,
Nisan-Mayýs ayýnda Çin ve Amerikada Orlando fuarlarýnda mermerciler
2006 yýlý ürünlerini sergilediler. ve bu fuarlar sonrasý gelen taleplerle ocaklarýný
ve fabrikalrýný üretimi planlandý. Mermercilikte ocaklar mevsimsel olarak
Nisan-Kasým aylarýnda çalýþýr genelde. Elimde 300 civarýnda firmanýn fiyat listesi
var.

Size ihracatla ilgili son 3-4 yýldýr yaptýðým çalýþmalarý fikir vermesi açýsýndan
gönderiyorum. Buna gore çalýþma þartlarýný belirlerseniz katkýmdaha fazla
olacaktýr.

ÝHRACAT ÇALIÞMALARI;
ÝTÜ Maden Mühendisliði bölümünde Master yaparak mezun oldum. Þu anda doktora
aþamasýndayým Mermer derslerine Misafir hoca olarak giriyorum. Elimde mermer konusunda
15 yýllýk akademik çalýþmalarým, sektörde çýkan dergi ve yayýnlar, 600 adet ocak, 1200 adet
fabrika ve 4000'e yakýn firmanýn bilgileri mevcuttur.

Mermer 1985 yýlýnda 3123 sayýlý maden kanununa alýndýðý için (ben ise 1988 yýlýnda Üniversiteye baþladým) çok yeni bir sektör. Önceden halk arasýnda mezarcýlar diye tabir edilen küçük çaplý aile þirketlerinin uðraþ alaný idi. 1985 te 6 milyon dolar ihracat rakmalrý geçen yýl 630 milyon dolar oldu.

Sektör son 5 yýlda Amerika pazarý ve son 3 yýlda Çin pazarýnýn keþfi ile patlama yaptý aslýnda.
3 yýl önce Þangayda 4-5 firma fuara katýlýrken bu yýl 40 civarýnda firma katýldý. Tabi önce girenler kazandý. Ama mermer sektörü aile þirketi kavramýndan daha yeni yeni sýyrýldýðý için hep ayný fuar ve pazarlara saldýrarak gereksiz rekabet ile pazar daralmasýna giriyorlar. Bu nedenle Kanada, Polanya, G.Afrika, Hindistan, Japonya, Ýngiltere gibi bakir pazarlarada önce girenler kazanacaktýr.

Yaklaþýk 3 yýldýr Kale grubunun mermer sektörüne geçiþ konusunda danýþmanlýk yapýyorum. Firma kendisine baðlý çanakkale seramik potansiyelini kullanarak mermer sektörüne girmek için mermer ocak, ürün, ihraç pazarý vs raporlarý araþtýrmalarý yaptým.

Ayrýca Amerikada bir firma New Jersey mermer showroomu için Türkiyeyi 5 bölge olarak düþünüp mal verecek firmalarý temin etmemi istedi. Bu çalýþmada firmalarý þu þekilde gruplandýrdýk.
1. Amerika'ya mal satan bayilik vermeyen oturmus firmalar..
( Bunlarin vadeleri , kaliteleri , fiyatlari ve odeme sartlari ...)
2. Amerika'ya mal satan ancak bayilik arayisinda olan firmalar..
( Bunlarin mal satis sekilleri ve bayilik sartlari )
3. Amerika'ya mal satmak isteyen ancak hic mal satmamis ihracaat departmani kurulmamis,
dis satim icin alt yapisi olmayan firmalar ...
4. Amerika'da kendi markasi ile kendi dagitim kanallarini ve show-room'unu kurarak mal satmak isteyenler...
5. Amerika'ya mal verebilecek kalitede urunu olan, ancak finansman, yonetim ve ekip sikintilari nedeniyle ihracaata hazir olmayan firmalar ..

Ayrýca Ýngiltere, Ýsviçre, Hollanda ve Fransa’da bazý ufak tefek sipariþlerle ilgilendim bu yýl.

Kanada'da Toronto ve Amerika New-York civarýnda bir firmanýn mermer konusunda
danýþmanlýðý, kalite kontrol, mal temini, yükleme nakliye ve inspection iþlerini Türkiye’de organize
ediyorum.

Bunlarý þunun için yazýyorum. Bu iþler için son günlerde sonuçlandýrma aþamasýna geldim.
Yaklaþýk 250 adet firmanýn verebileceði ürünler, çalýþma þartlarý ve fiyat listelerini temin ettim.
ocak ve fabrikalarda mevcut durum, üretim sürekliliði ve stok durumlarýný inceleyip, çalýþma
konularýný detaylandýrdým..

Ben firmalara profesyonel danýþmanlýk yaparak birikim yapýyorum. Ama sektörde hakettiðim
yeri çok hýzlý bir þekilde aldým. Kalemaden, Amerika ve Kanada pazarlarý ile çok yerde nazým
geçmeye baþladý. Bu nedenle sizi Türkiye ayaðý olarak fazlasý ile memnun edecek bilgi deneyimim
var.

Ben size yapacaðýnýz ihracat konusunda danýþmanlýk, üretim ve imalat takibi, kalite kontrol
(inspector) kunularýnda yardýmcý olmak istiyorum. Bu nedenle siz benimle çalýþma koþullarý için
önerilerinizi belirtirseniz ve çalýþmanýn maddi olarak adýný koyarsanýz ben sizin Türkiye ayaðýndaki
çalýþmalarý bir yerde hazýr bir yemek gibi size sunarým. Bu çalýþmalarýn size fazlasýyla hýz
kazandýacaðýna adým gibi eminim.

Eðer birlikte çalýþmayý düþünüyorsanýz cevabýnýzý bekliyorum.

Yýlmaz Polat
Yüksek Maden Mühendisi
Tel:0542 3464133
E-mail: yilmazihracat@mynet.comComment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Re: Mermer ihracatý

1989 yýlýnda kuruldu büyük bir makina parkuru ile hizmetinizdeyim çalýþmýþ olduðum ürünler afyon beyaz grili menekþe þeker bilecik beige çay beige uþak beyaz ve her türlü mermer iþlerinizde hizmetinizdeyim

karaca mermer maden otel san tic ltd þti
haktan karacak
05333205848
02722211421
karacamermer@gmail.com

Re: Mermer ihracatý

1989 yýlýnda kuruldu büyük bir makina parkuru ile hizmetinizdeyim çalýþmýþ olduðum ürünler afyon beyaz grili menekþe þeker bilecik beige çay beige uþak beyaz ve her türlü mermer iþlerinizde hizmetinizdeyim

karaca mermer maden otel san tic ltd þti
haktan karacak
05333205848
02722211421
karacamermer@gmail.com

Re: Mermer ihracatý

Selam yurt dýþýnda bir arap ülkesinde müþterimiz bizden meremer talep ediyor Türkiye den ithal etmek istiyor .

Þirketimiz Ýzmir mermer fuarýnda standýnýza ziyaret etti

Biz sizden ( blok - ve 3 cm - ve 2 cm ) ham mermer en uygun ihracat fiyat listesi göndermenizi rica ederýz
Saygýlarýmýzla Halil þahin

Adres: þahin ticaret ith.ihr.san.tic.ltd.þti.
7020 sok. no:52/ A bayraklý Ýzmir
Tel: 232- 3650400
Fax: 232- 3650400

Email: sahinimportexport@hotmail.com

amerikadaki mermer firmalarýnda çalýþmak istiyorum

Ben mermer sektörüne geçiþ yapmak isteyen ve 15 yýllýk uluslararasý satýþ&pazarlama deneyimi olan kendini yetiþtirmiþ, baþarý odaklý profesyonel düþünüp hareket eden ve çalýþtýðým firmalarýn en üst düzeyde temsili yapmýþ ABD pazarýnda hizmet vermis prezantable biriyim.

Mermer konusunda eðitim alarak bu sektörde çalýþmak istemekle beraber, yurt dýþýnda ikamet edebilirim, hazýrda ABD ve Ýngiltere vizelerim bulunmaktadýr, gerek görülmesi durumunda iþ birliði için her an göreve hazýr olduðumu da eklemek isterim.

Profesyonelliðim gereði, ar-ge, raporlama, satýþ hedefleri belirleme, personel idaresi, üretim ve yükleme takipleri, fuar organizasyonlarý, firmalara teklif hazýrlama, satýþ stratejileri belirleme ve uygulama konularýndaki deneyim ve bilgilerimi çalýþacaðým firmada kullanmak istemekteyim.

Konuyla ilgili deðerli cevaplarýnýzý beklerim.

Saygýlarýmla,

Faysal Zorlu

Outsourcing
Istanbul/Turkey
faysalzorlu@gmail.com
0532-216-1248

amerikadaki mermer firmalarýnda çalýþmak istiyorum

Ben mermer sektörüne geçiþ yapmak isteyen ve 15 yýllýk uluslararasý satýþ&pazarlama deneyimi olan kendini yetiþtirmiþ, baþarý odaklý profesyonel düþünüp hareket eden ve çalýþtýðým firmalarýn en üst düzeyde temsili yapmýþ ABD pazarýnda hizmet vermis prezantable biriyim.

Mermer konusunda eðitim alarak bu sektörde çalýþmak istemekle beraber, yurt dýþýnda ikamet edebilirim, hazýrda ABD ve Ýngiltere vizelerim bulunmaktadýr, gerek görülmesi durumunda iþ birliði için her an göreve hazýr olduðumu da eklemek isterim.

Profesyonelliðim gereði, ar-ge, raporlama, satýþ hedefleri belirleme, personel idaresi, üretim ve yükleme takipleri, fuar organizasyonlarý, firmalara teklif hazýrlama, satýþ stratejileri belirleme ve uygulama konularýndaki deneyim ve bilgilerimi çalýþacaðým firmada kullanmak istemekteyim.

Konuyla ilgili deðerli cevaplarýnýzý beklerim.

Saygýlarýmla,

Faysal Zorlu

Outsourcing
Istanbul/Turkey
faysalzorlu@gmail.com
0532-216-1248

Re: Mermer ihracatý

aferiiiiiiiiimmmmmmmmmmm güzel yazmýþsýn

Re: Mermer ihracatý

merhaba. biz þirket olarak bolu da bej ve tonlarýnda mermer üratiyoruz. müþterilerimizi tatmin edebileceðimize inanýyoruz.lütfen bizimle irtibata geçiniz. 05372629699

Re: Mermer ihracatý

merhaba. biz þirket olarak bolu da bej ve tonlarýnda mermer üratiyoruz. müþterilerimizi tatmin edebileceðimize inanýyoruz.lütfen bizimle irtibata geçiniz. 05372629699

Re: Mermer ihracatý

merhaba ben mehmet beným denýzlý tavas bolgesýnde egebordo kýrmýzý mermer saham var yatýrýmcý fýrma arýyorum ýlgýlenenler ankara lotus tas mehmet acýmýk tlf numaram 0530 500 85 61 ocagýn acýlmasý durumunda yurt dýsý pazarýný ve tasýn satýsýný saglýcamýz garantýsýný vermekteyýz ýlgýlenenlerýn aramasýný rýca ederým doganay_064@hotmail.com

Re: Mermer ihracatý

Merhabalar; ben furkan siz kýrklarelnden yazýyorum.ben dýþ ticaret kursuna yazýldým ve ürün olarak mermeri seçtim. yapmýþ olduðunz araþtýrmalarý ve sonuçlarý benimle de paylaþýr mýsýnýz aceba...

blok taþ ihracatý-ithalatý

selamlar
ben konya-karaman illeri çevresinde mermer çýkarmaktayým.
taþýmýz diana rosa isimli mermer olup açýk bej koyu bej þeklinde çýkmaktadýr.bloklar halinde yurtiçi veya yurt dýþý satýþ yapmaktayýz.ilgilenen arkadaþlar bana mesaj atsýn.

acaba nasıl bulabilirim kot taşlama taşlarını ?

:

bodrumda dogal kayrak taþý ýþletýyorum

ben bodrumda dogal kayrak taþý ýþletýyorum 1 3cm býnanýn dýþ kaplama 20mt kare yer kaplýyo yer doþmesý 4 6cm 15mt kare yer kaplýyo nr 05325239422

Re: bodrumda dogal kayrak taþý ýþletýyorum

sayýn yýlmaz bey sýzýnle calýþmak ýsterýz

Re: bodrumda dogal kayrak taþý ýþletýyorum

ulaþacagýz nr 0532 523 94 22

Re: blok taþ ihracatý-ithalatý

: selamlar
: ben konya-karaman illeri çevresinde mermer çýkarmaktayým.
: taþýmýz diana rosa isimli mermer olup açýk bej koyu bej þeklinde çýkmaktadýr.bloklar halinde yurtiçi veya yurt dýþý satýþ yapmaktayýz.ilgilenen arkadaþlar bana mesaj atsýn.

dogal kayrak taþý

ben bodrumda dogal kayrak ocagý iþletýyorum ýc dýþ cephe kaplama þomýne taþlarý ýle hýzmetýnýzdeyýz ýlgýlenen arkadaþlar arasýn 0532 523 94 22
SAYGILAR

amerikadaki mermer firmalarýnda çalýþmak istiyorum

ilgilinin dikkatine

Ben mermer sektörüne geçiþ yapmak isteyen ve 15 yýllýk uluslararasý satýþ&pazarlama deneyimi olan kendini yetiþtirmiþ, baþarý odaklý profesyonel düþünüp hareket eden ve çalýþtýðým firmalarýn en üst düzeyde temsili yapmýþ ABD pazarýnda hizmet vermis prezantable biriyim.

Mermer konusunda eðitim alarak bu sektörde çalýþmak istemekle beraber, yurt dýþýnda ikamet edebilirim, hazýrda ABD ve Ýngiltere vizelerim bulunmaktadýr, gerek görülmesi durumunda iþ birliði için her an göreve hazýr olduðumu da eklemek isterim.

Profesyonelliðim gereði, ar-ge, raporlama, satýþ hedefleri belirleme, personel idaresi, üretim ve yükleme takipleri, fuar organizasyonlarý, firmalara teklif hazýrlama, satýþ stratejileri belirleme ve uygulama konularýndaki deneyim ve bilgilerimi çalýþacaðým firmada kullanmak istemekteyim.

Konuyla ilgili deðerli cevaplarýnýzý beklerim.

Saygýlarýmla,

Faysal Zorlu

Outsourcing
Istanbul/Turkey
faysalzorlu@gmail.com
0532-216-1248

Re: Mermer ihracat�

Merhaba bende hiç alanım olmamasına rağmen bu mermer ihracatı ilgimi çekiyordu. New York ta yaşıyorum ve burada firmaların iletişimini sağlayabilirim ayrıca new jersey deki fuarda bir firmayla konustum ürün sample fiyat vb talepleri oldu tabi o ara uğraşamadım ama bu işe nasıl bulaışılır yardımcı olabilecek birileri varsa cok memnun olurum. Not: daha önce yurt dışına başka ürünler sattım az cok ihracat bilgim var.

Re: Mermer ihracat�

selam ben afyonda yaþýyorum .dünyanýn en güzel mermerleri memleketýmýzde çýktýðý herkesce býlýnýr.elimizde bej ve bejýn tonlarý mermer devamý var þeklýnde mevcuttur. dýledýðýnýz mermer temýn etmeye gayret ederýz.lütfen irtibata geçelim.05457179029

Re: Mermer ihracat�

Ham ve iþlenmiþ traverten ve mermer ihracatýna baþladým. Satýþ konusunda desteðinizi rica ediyorum : nazanyorganci@hotmail.com

Re: Mermer ihracat�

ýuý gunler nazan haným,ýhracat ettýgýnýz mallarýn hollandada satýs ve montaj ýslerýnýzýn takýbýný yapabýlýrým.daha ayrýntýlý gorusmek ýsterým.tel, 0539 744 64 93

Re: HOLLANDAYA IHRACAT

SELAMLAR BEN HOLLANDA DA YASIYORUM BU KONUDA CALISMAK ISTIYORUM HOLLANDADA KI SIRKETLER VE TR DEKI SIRKETLER ARASINDA DIL KONUSUNDA ARACILIK VE GEREKLI KONULARDA YARDIMCI OLMAK ISTERIM BENIMLE CALISMAK ISTEYENLER SIKINTILARINI VE /VEYA ISTEKLERINI BANA MAIL EDEBILIRLER

Re: HOLLANDAYA IHRACAT

Ham ve iþlenmiþ traverten ve mermer ihracatýna baþladým. Satýþ konusunda desteðinizi rica ediyorum : nazanyorganci@hotmail.com

Re: HOLLANDAYA IHRACAT

BODRUMDA DOGAL KAYRAK OCAGI ÝÞLETIYORUM IC DIÞ CEPHE KAPLAMA YER DOÞEMESI ÞOMINE TAÞLARI ILE YURT ICI YURT DIÞI SATIÞLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDIR ILGILENEN ARKADAÞLAR BIZI ARASIN 0532 523 94 22
SAYGILAR

Re: HOLLANDAYA IHRACAT

bodrumda dogal kayrak taþý iþletýyorum ýc dýþ cephe kaplama þomýne taþlarý ýle hýzmetýnýzdeyýz

Re: HOLLANDAYA IHRACAT

: bodrumda dogal kayrak taþý iþletýyorum ýc dýþ cephe kaplama þomýne taþlarý ýle hýzmetýnýzdeyýz
ýlgýlenen arkadaþlar býzý arasýn 05325239422

Re: HOLLANDAYA IHRACAT

bodrumda dogal kayrak taþý iþletýyorum ýc dýþ cephe kaplama þomýne taþlarý ýle hýzmetýnýzdeyýz

Re: HOLLANDAYA IHRACAT

ham ve iþlenmiþ mermer stoklarýmýz mevcuttur,ihracata sunmak istiyoruz.

Re: HOLLANDAYA IHRACAT

: Ham ve iþlenmiþ traverten ve mermer ihracatýna baþlamak istiyorum. Satýþ konusunda desteðinizi rica ediyorum 05358825939: kocaeli gölcükahmet__ruzgar@hotmail.com

Re: HOLLANDAYA IHRACAT

:Benim Antalya Korkuteli de mermer ocaðým var. Blok veya mamül mal ihracatý yapmak istiyorum. Bu konuda pazar kaliteli pazar bulabilirim diyorsan caskose@hotmail.com adresine bilgi verirsen taþýn örneðini ve diðer bilgileri gönderirim

Re: HOLLANDAYA IHRACAT

ben bodrumda dogal kayrak taþý iþletýyorum ýc dýþ cephe kaplama þomýne taþlarý ýle hýzmetýnýzdeyýz ýlgýlenen arkadaþlar arasýn 0532 523 94 22

Re: HOLLANDAYA IHRACAT

mermer sektörü sizin orda nasýl ilerliyor ve hangi mermer tlebi var benim uþak beyazý ocaðým var neler isteniyor ne gerekior bilgilendirirmisiniz?

Re: HOLLANDAYA IHRACAT

: mermer sektörü sizin orda nasýl ilerliyor ve hangi mermer tlebi var benim GOLD EPMARADORocaðým var neler isteniyor ne gerekior bilgilendirirmisiniz?

Re: Mermer ihracatý

meraba mermer ihracatý hakkýnda sizinle görüþmek isterim. Aydýn didim de yeni bir mermer ocaðý açtýk ve çok güzel olduðunu düþünüyoruz. Özellikle Amerika ve Kanada pazarýnda rahatlýkla müþteri bulabileceðimizi düþünüyoruz. Mermerimiz açýk bej renginde çok az delikli yapýsýylatraverteni andýrmaktadýr. telefon: 05326087715 tuncay Kafkas

Re: Mermer ihracatý vb

MERHABALAR:::Elimizde bir çok istediðiniz þekilde mermer granit vardýr ..çook beðenilen mermerlere sahip olduðumuz için bu yüzden dünya ya tanýtalým dedik ..VE BU YÜZDEN sizden taleblerinizi bekliyoruz..thank you...
SATIÞ ÝÇÝN:05326032501 OrhanAYDIN

Mermer dekarasyon

merhabalar::inþaatlarýnýzýn denizlik basamak mutfak tezgahý döþeme mermer iþleri itinayla uygun fiyata yapýlýr..thank you..

Burhan AYDIN..
GSM:05326032501
MAÝL:unique-young@hotmail.com
gsm2:05354198918 Ayhan AYDIN

Re: Mermer ihracatý vb

MERHABALAR:::Elimizde bir çok istediðiniz þekilde mermer granit vardýr ..çook beðenilen mermerlere sahip olduðumuz için bu yüzden dünya ya tanýtalým dedik ..VE BU YÜZDEN sizden taleblerinizi bekliyoruz..thank you...
SATIÞ ÝÇÝN:05326032501 OrhanAYDIN

Mermer ihracatý

GÜLHAN MERMER A.Þ. NOCHE TRAVERTEN ÜRETÝCÝSÝ
TEL:05378710306
TEL:0352-6936341

Mermer ihracatý

: GÜLHAN MERMER A.Þ. NOCHE TRAVERTEN ÜRETÝCÝSÝ
: TEL:05378710306
: TEL:0352-6936341

Re: Mermer ihracatý

: : GÜLHAN MERMER A.Þ. NOCHE TRAVERTEN ÜRETÝCÝSÝ
: : faks:0352 693 63 36
: : TEL:0352-6936220 0352 693 63 88
05322929648

Re: Mermer ihracatý

merhabalar

Yeni üretime geçirdiðimiz bazaltýmýz için ihracatýmýza hýz vericek kiþilerle çalýþabiliriz.Türkiyedeki tek siyah granit denilebilir.

Saygýlarýmla
Erhan ERTUNA
LE Stone Bazalt
www.le-stone.com

Re: Mermer ihracatý

:merhabalar
avustralya ya mermer ihracatý yapmak istiyorum. herhangi bir fiyat baz alýnarak gümrük ve nakliye dahil mersinden avustralyaya alýcýya kadar uzanan yolculuktaki bütün masraflarý mümkünse hesap edip bana bildirmenizi rica ediyorum. saygýlarýmla

Re: Mermer ihracatý

: :merhabalar
: avustralya ya mermer ihracatý yapmak istiyorum. herhangi bir fiyat baz alýnarak gümrük ve nakliye dahil mersinden avustralyaya alýcýya kadar uzanan yolculuktaki bütün masraflarý mümkünse hesap edip bana bildirmenizi rica ediyorum. saygýlarýmla

iletisime gecelim yardimci olalim
0 324 237 50 33 deniz bey gorusunuz

Re: Mermer ihracatý

dialog istanbul gümrük müþavirliði
dialog uluslararasý taþýmacýlýk
emine mert 0212 552 00 29

Re: Mermer ihracatý

merhabalar su an elimde ocagý vede fb dahil bir mermer iþim var ve sektöre baya uzagým uþak beyazý diye nitelendirilen bu mermeri dýþ piyasada satmak vede bu satýsýn bana getirecegi sýkýntýlar hakkýn hem bilgi hemde sizinle çalýþmak isterdim cevlersanýz sevinirim iyi çalýþmlar

Re: Mermer ihracatý

Merhabalar ts vizyon antik ts vizyon mühendisliyin kurulumudur ben 1997 de traverten mermer seramik üzeri iþe baþladým o zamandan bu yana bi cok buyük firmalarla calýþtým son üc yýldýr kendi yaptýgýmýz ürünleri kendimiz satýyoruz yaptýgýmýz ürünler bordur madalyon mozaikler dir bu konuda beraber yapabileceyimiz her hangi bi iþ olursa calýþabiliriz iþlerinizde baþarýlar dileriz
ofis adres akþemsetin mah fatih bulvarý belde sok no 24 sutanbeyli istanbul tl 0216 487 38 88 gsm 0538 880 90 88

Re: Mermer ihracatý

: Merhabalar VÝZYON ANTÝK T&S GROUP ELK Mühendisliyin kurulumudur 1997 yýlýnda traverten mermer seramik üzeri binlerce farklý eskitme fileli ürünler üreten güclü firmayýz bi cok ihracat firmalarýyla calýþtýk son üc yýldýr kendi yaptýgýmýz ürünleri kaliteli ve uygun fiyatlarla müþterilerimize sunduk yaptýgýmýz ürünler bordur madalyon mozaikler patlatma paledyen dekor yer ve duvar mozaikleri dir bu konuda beraber calýþabileceyimiz ihracat yapabileceyimiz firmalarla tanýþmak isteriz ürünlerimizi www.tsgrup.com dan inceliyebilirsiniz

Ofis adres
Akþemsetin mah fatih bulvarý belde sok no 24 sutanbeyli istanbul

Fabrika Adres
hamidye mah genclik cad no 20 sultanbeyli ist

Tl 0216 487 38 88
Fax 0216 487 29 26
Gsm 0538 880 90 88

Re: Mermer ihracatý

: Merhabalar ts vizyon antik ts vizyon elk mühendisliyin kurulumudur 1997 de traverten mermer seramik üzeri iþe baþladýk o zamandan bu yana bi cok kaliteli calýþmalar baþardýk son üc yýldýr kendi yaptýgýmýz ürünleri kendimiz satýyoruz yaptýgýmýz ürünler bordur madalyon mozaikler dir bu konuda beraber yapabileceyimiz her hangi bi iþ olursa calýþabiliriz iþlerinizde baþarýlar dileriz
: ofis adres akþemsetin mah fatih bulvarý belde sok no 24 sutanbeyli istanbul tl 0216 487 38 88 gsm 0538 880 90 88

Re: Mermer ihracatý

: Merhabalar;

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Bölümü mezunuyum. 2003'ten bu yana Mermer ihracatý konusunda çalýþmalar yapmaktayým. Türkiye nin Mermer ihracatý inanýlmaz derecede geliþmektedir. Bu sektörde çalýþma azmi ile Dýþ Ticaret Müdürlüðünü yaptýðým þirketin ihracatýný her sene katlayarak artýrmaktayýz. Sektörde birlikte çalýþarak sinerji oluþturabileceðimiz Uzmanlarla daha büyük baþarýlara imza atacaðýmýzý umuyorum.
Mermer Pazar araþtýrmasý ile ilgili Dünya pazarý Türkiyenin mermer pazarý Ülkelerin alýþlarý ve satýþlarý her ülkedeki Ürün ve para akýþý, ithalatçýlar ve ihracatçýlar bunlarýn alýþ deðerleri, ülke reverzleri, Firma adres ve bilgileri Pazarlama stratejileri vb.. bilgiler bende mevcuttur. Bu bilgileri karþýlýksýz paylaþarak ve yeni bilgilerle beyin cimlastiði yapabileceðimiz arkadaþlarla Türkiye nin ihracatýný geliþtirmeyi hedefliyorum.

Özcan KOÇ
Hacettepe Jeoloji Müh.
Dýþ Ticaret Uzmaný

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Do not include any spaces in your answer.
Image CAPTCHA
Copy the characters (respecting upper/lower case) from the image.

Contact | Contents | Privacy Policy | Forum

This site is published by Hitsquad Pty Ltd. Copyright © 1999 - 2020 , All Rights Reserved.

Affiliate Notice: As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.