Mermer ihracatý

Posted by Yýlmaz POLAT on Thu, 07/20/06 - 03:35:32.
In Reply to Mermer Guitars

Merhabalar;

E-mailiniz için teþekkür ederim.

1993 yilindan beri mermer sektöründeyim. 2000 yýlýnda tüm iþlerimi askýya alýp sektördeki 10 yýllýk birikimimi ihracata kaydýrmak için elimdeki birikim ile Türkiye’nin deðiþik illerini gezerek yaklaþýk 200’e yakýn firmayý ocak, fabrika, ürünler, tasarýmlar, fiyatlar ve ödeme þekilleri konusunda çok kapsamlý bir çalýþma yaptým. Bunlarý günlük olarak Amerika ve Kanadaya gönderdim. Kanadada 2 adet Amerikada ise biri çok geniþ diðeride bir çok azda olsa mal verdiðim bir yere ihracat yapmaya baþladým.

2-5 Eylül 2005 tarihinde Ýstanbulda yapýlan Naturalstone Mermer fuarýna Firma
olarak stand kurarak katýldým. Ayrýca bu yýl Mart sonunda Ýzmir ve Hindistan,
Nisan-Mayýs ayýnda Çin ve Amerikada Orlando fuarlarýnda mermerciler
2006 yýlý ürünlerini sergilediler. ve bu fuarlar sonrasý gelen taleplerle ocaklarýný
ve fabrikalrýný üretimi planlandý. Mermercilikte ocaklar mevsimsel olarak
Nisan-Kasým aylarýnda çalýþýr genelde. Elimde 300 civarýnda firmanýn fiyat listesi
var.

Size ihracatla ilgili son 3-4 yýldýr yaptýðým çalýþmalarý fikir vermesi açýsýndan
gönderiyorum. Buna gore çalýþma þartlarýný belirlerseniz katkýmdaha fazla
olacaktýr.

ÝHRACAT ÇALIÞMALARI;
ÝTÜ Maden Mühendisliði bölümünde Master yaparak mezun oldum. Þu anda doktora
aþamasýndayým Mermer derslerine Misafir hoca olarak giriyorum. Elimde mermer konusunda
15 yýllýk akademik çalýþmalarým, sektörde çýkan dergi ve yayýnlar, 600 adet ocak, 1200 adet
fabrika ve 4000'e yakýn firmanýn bilgileri mevcuttur.

Mermer 1985 yýlýnda 3123 sayýlý maden kanununa alýndýðý için (ben ise 1988 yýlýnda Üniversiteye baþladým) çok yeni bir sektör. Önceden halk arasýnda mezarcýlar diye tabir edilen küçük çaplý aile þirketlerinin uðraþ alaný idi. 1985 te 6 milyon dolar ihracat rakmalrý geçen yýl 630 milyon dolar oldu.

Sektör son 5 yýlda Amerika pazarý ve son 3 yýlda Çin pazarýnýn keþfi ile patlama yaptý aslýnda.
3 yýl önce Þangayda 4-5 firma fuara katýlýrken bu yýl 40 civarýnda firma katýldý. Tabi önce girenler kazandý. Ama mermer sektörü aile þirketi kavramýndan daha yeni yeni sýyrýldýðý için hep ayný fuar ve pazarlara saldýrarak gereksiz rekabet ile pazar daralmasýna giriyorlar. Bu nedenle Kanada, Polanya, G.Afrika, Hindistan, Japonya, Ýngiltere gibi bakir pazarlarada önce girenler kazanacaktýr.

Yaklaþýk 3 yýldýr Kale grubunun mermer sektörüne geçiþ konusunda danýþmanlýk yapýyorum. Firma kendisine baðlý çanakkale seramik potansiyelini kullanarak mermer sektörüne girmek için mermer ocak, ürün, ihraç pazarý vs raporlarý araþtýrmalarý yaptým.

Ayrýca Amerikada bir firma New Jersey mermer showroomu için Türkiyeyi 5 bölge olarak düþünüp mal verecek firmalarý temin etmemi istedi. Bu çalýþmada firmalarý þu þekilde gruplandýrdýk.
1. Amerika'ya mal satan bayilik vermeyen oturmus firmalar..
( Bunlarin vadeleri , kaliteleri , fiyatlari ve odeme sartlari ...)
2. Amerika'ya mal satan ancak bayilik arayisinda olan firmalar..
( Bunlarin mal satis sekilleri ve bayilik sartlari )
3. Amerika'ya mal satmak isteyen ancak hic mal satmamis ihracaat departmani kurulmamis,
dis satim icin alt yapisi olmayan firmalar ...
4. Amerika'da kendi markasi ile kendi dagitim kanallarini ve show-room'unu kurarak mal satmak isteyenler...
5. Amerika'ya mal verebilecek kalitede urunu olan, ancak finansman, yonetim ve ekip sikintilari nedeniyle ihracaata hazir olmayan firmalar ..

Ayrýca Ýngiltere, Ýsviçre, Hollanda ve Fransa’da bazý ufak tefek sipariþlerle ilgilendim bu yýl.

Kanada'da Toronto ve Amerika New-York civarýnda bir firmanýn mermer konusunda
danýþmanlýðý, kalite kontrol, mal temini, yükleme nakliye ve inspection iþlerini Türkiye’de organize
ediyorum.

Bunlarý þunun için yazýyorum. Bu iþler için son günlerde sonuçlandýrma aþamasýna geldim.
Yaklaþýk 250 adet firmanýn verebileceði ürünler, çalýþma þartlarý ve fiyat listelerini temin ettim.
ocak ve fabrikalarda mevcut durum, üretim sürekliliði ve stok durumlarýný inceleyip, çalýþma
konularýný detaylandýrdým..

Ben firmalara profesyonel danýþmanlýk yaparak birikim yapýyorum. Ama sektörde hakettiðim
yeri çok hýzlý bir þekilde aldým. Kalemaden, Amerika ve Kanada pazarlarý ile çok yerde nazým
geçmeye baþladý. Bu nedenle sizi Türkiye ayaðý olarak fazlasý ile memnun edecek bilgi deneyimim
var.

Ben size yapacaðýnýz ihracat konusunda danýþmanlýk, üretim ve imalat takibi, kalite kontrol
(inspector) kunularýnda yardýmcý olmak istiyorum. Bu nedenle siz benimle çalýþma koþullarý için
önerilerinizi belirtirseniz ve çalýþmanýn maddi olarak adýný koyarsanýz ben sizin Türkiye ayaðýndaki
çalýþmalarý bir yerde hazýr bir yemek gibi size sunarým. Bu çalýþmalarýn size fazlasýyla hýz
kazandýacaðýna adým gibi eminim.

Eðer birlikte çalýþmayý düþünüyorsanýz cevabýnýzý bekliyorum.

Yýlmaz Polat
Yüksek Maden Mühendisi
Tel:0542 3464133
E-mail: yilmazihracat@mynet.comComment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Belcika'dan (Turkiye ve dunya arasi ekonomi ve ticaretin gelisimi hakkinda)

merhabalar

buyuk bir calismanin icindeyim, nerdeyse iki senedir bende sizin gibi arastirmalar yapiyorum. Elimde bir kac bilgi var, ve bunlari bir proje icin hazirliyorum. Projem dunya alaninda, ve turkiye'nin gelisimi icin buyuk katki saglayabilir.

Eger isterseniz sizinle bu konu uzerinde konusmak isterim. Karsilikli faydamiz dokunabilir.

Saygilarmla,

Gülay Kalmis
Antwerp (Belgium)
gulay_kalmis@hotmail.com

Re: Belcika'dan (Turkiye ve dunya arasi ekonomi ve ticaretin gelisimi hakkinda)

slm ben bodrumda dogal kayrak taþý ýhracat edýyorum þuana kadar 3ulkeye taþ ýhracatý yaptým bunu daha genýþletmek ýstýyorum ýc dýþ kaplama þomýne taþlarý mevcuttur ýlgýlenen arkadaþlar arasýn 0532 523 94 22

Mermer ihracatý

iyi çalýþmalar... bende bu sektöre yeni katýldým çok þey araþtýrdým araþtýrdýkça öðrendikçe de bu sektöre girmekle çok doðru bir karar verdiðimi düþünüyorum ve bu alanda kendimi yetiþtirmek ve geliþtirmek istiyorum.. sizlerle bilgi alýþ veriþi yapmak istiyorum..

Altıntaş Holding

: : Merhabalar;

: Ben altıntaş holding marmara adası ihracat muduru U.Zamanoğlu ılgılı konu ıle ılgılı bana ulasırsan sevınırım.
0266 887 7373

dogal kayrak taþý

slmlar ben bodrumda dogal kayrak taþý iþletýyorum ýc dýþ kaplama yer doþemesý þomýne taþlarý ýle hýzmetýnýzdeyýz ýlgýlenen arkadaþlar arasýn 0532 523 94 22

SAYGILAR

Re: Mermer ihracatý

: : Merhabalar;

Merhabalar, blok mermer ihracatýyla ilgilenmekteyim konu hakkýnda bilgilerinizi almak ve birlikte çalýþmalar yapmak isterim . Teþekkürler

CENK ERKAN

Re: Mermer ihracatý

Özcan Bey merhaba;

Antalya ili Korkuteli ilçesi Varsak Yaylasý bölgesinde ocak iþletmeciliði yapmaktayýz. Fabrikamýz yok. Blok ihracatý için bize yardýmcý olmanýzý rica ediyoruz.

www.gucbirligimermer.com
Eran CANBAZ 0.506.870 59 72

acil!!!

merhabalar ilgilendiðiniz konu benimde üstünde çalýþmalar yaptýðým bir konu ancak bnm için öncelðin dýþ ticaret konusunda uzmanlaþmak olduðuna karar verdim.ankara yaþýyorum bana dýþ ticaret le ilgili önerebilecðiniz bir kurs yayýn vs. var mý??

Re: Mermer ihracatý

: : Merhabalar;

: Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Bölümü mezunuyum. 2003'ten bu yana Mermer ihracatý konusunda çalýþmalar yapmaktayým. Türkiye nin Mermer ihracatý inanýlmaz derecede geliþmektedir. Bu sektörde çalýþma azmi ile Dýþ Ticaret Müdürlüðünü yaptýðým þirketin ihracatýný her sene katlayarak artýrmaktayýz. Sektörde birlikte çalýþarak sinerji oluþturabileceðimiz Uzmanlarla daha büyük baþarýlara imza atacaðýmýzý umuyorum.
: Mermer Pazar araþtýrmasý ile ilgili Dünya pazarý Türkiyenin mermer pazarý Ülkelerin alýþlarý ve satýþlarý her ülkedeki Ürün ve para akýþý, ithalatçýlar ve ihracatçýlar bunlarýn alýþ deðerleri, ülke reverzleri, Firma adres ve bilgileri Pazarlama stratejileri vb.. bilgiler bende mevcuttur. Bu bilgileri karþýlýksýz paylaþarak ve yeni bilgilerle beyin cimlastiði yapabileceðimiz arkadaþlarla Türkiye nin ihracatýný geliþtirmeyi hedefliyorum.

: Özcan KOÇ
: Hacettepe Jeoloji Müh.
: Dýþ Ticaret Uzmaný

ben üniversite öðrencisiyim bir proje hazýrlamam gerekiyor mermer ihracatý ile ilgili ve yazdýðýnýz bilgilere cok ihtiyacým var bir kýsmýný buldum ama bazýlarýný bulamadým. eðer onlarý gonderirseniz cok sevinirim ayrýca cok acil... þimdiden teþekkür ederim

Sibel

Re: Mermer ihracatý

: : : Merhabalar;
benim fransa'da insaat uzerinde ufak bir sirketim var,ama turkiye'den fransa'ya(olursa butun avrupa'ya) mermer ithal etmek istiyorum.turkiye'mizin mermer'ini butun avrupaya tanitmak amacindayim. yardimlariniz için çok tesekkur ederim (decorm@aliceadsl.fr)

Re: Mermer ihracatý

: : : Merhabalar;
benim fransa'da insaat uzerinde ufak bir sirketim var,ama turkiye'den fransa'ya(olursa butun avrupa'ya) mermer ithal etmek istiyorum.turkiye'mizin mermer'ini butun avrupaya tanitmak amacindayim. yardimlariniz için çok tesekkur ederim

Re: Mermer ihracatý

: : : Merhabalar;

: : Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Bölümü mezunuyum. 2003'ten bu yana Mermer ihracatý konusunda çalýþmalar yapmaktayým. Türkiye nin Mermer ihracatý inanýlmaz derecede geliþmektedir. Bu sektörde çalýþma azmi ile Dýþ Ticaret Müdürlüðünü yaptýðým þirketin ihracatýný her sene katlayarak artýrmaktayýz. Sektörde birlikte çalýþarak sinerji oluþturabileceðimiz Uzmanlarla daha büyük baþarýlara imza atacaðýmýzý umuyorum.
: : Mermer Pazar araþtýrmasý ile ilgili Dünya pazarý Türkiyenin mermer pazarý Ülkelerin alýþlarý ve satýþlarý her ülkedeki Ürün ve para akýþý, ithalatçýlar ve ihracatçýlar bunlarýn alýþ deðerleri, ülke reverzleri, Firma adres ve bilgileri Pazarlama stratejileri vb.. bilgiler bende mevcuttur. Bu bilgileri karþýlýksýz paylaþarak ve yeni bilgilerle beyin cimlastiði yapabileceðimiz arkadaþlarla Türkiye nin ihracatýný geliþtirmeyi hedefliyorum.

: : Özcan KOÇ
: : Hacettepe Jeoloji Müh.
: : Dýþ Ticaret Uzmaný

: ben üniversite öðrencisiyim bir proje hazýrlamam gerekiyor mermer ihracatý ile ilgili ve yazdýðýnýz bilgilere cok ihtiyacým var bir kýsmýný buldum ama bazýlarýný bulamadým. eðer onlarý gonderirseniz cok sevinirim ayrýca cok acil... þimdiden teþekkür ederim

: Sibel

SAYIN ÖZKAN KOÇ

info@astongrup.com mail adresinizi bana mail atarsanýz sizinle baðlantý kurmak istiyorum.
Bende jeoloji mühendisiyim.

Re: SAYIN ÖZKAN KOÇ

ben bodrumda dogal kayrak taþý iþletýyorum ýc dýþ cephe kaplama þomýne taþlarý ýle hýzmetýnýzdeyýz ýlgýlenen arkadaþlar býzý arasýn 0532 523 94 22
SAYGILAR

Re: Mermer ihracatý

evet ben afyonluyum ve mermer olarak elýmýzde bej ve bejýn tonlarýnda devamý mümkün mermer mevcuttur.yöremize ait, mermer temýný mümkündür. sizler gibi giriþimcilerle çalýþmak isteriz.lütfen arayýnýz.05457179029

Re: Mermer ihracatý

Antalya Korkuteli de bej mermer ocaðýmýz var. Özellikle blok veya mamul mermer ihracatý yapabilirim. Bu konuda verimli bir iþbirliðine açýðýz. Pazar oluþturma konusunda yardýmcý olabilirim diyorsanýz caskose@hotmail.com adresine mail atarsanýz ocak ve taþ örneklerini size göndermekle iþbirliðine baþlayabiliriz. Kolay gelsin
Syg.

Mermer ihracatý hakkýnda sizinle görüþmek isterim

selamlar özcan bey .serkan yildiz ben.sizinle bu konu hakkýnda görüþmek istiyorum tlfnum : 0544 952 87 48
tþkkur ederim.

Re: Mermer ihracatý

Sayýn Özcan Koç
mail adresime adres bilgilerinizi ulaþtýrmanýzý rica eder iyi çalýþmalar dilerim

Re: Mermer ihracatý

mrb biz mermer ihracaatý yapmak istiyoruz atölyemiz var yardýmcý olabileceðiniz konularda desteðinizi bekliyoruz...

Re: Mermer ihracatý

: : merhaba ben 2000 den beri bu sektördeyim ve sizinle çalýþmak istiyorum

Re: Mermer ihracatý

: : Merhabalar;

: Hacettepe bu yana Mermer ihracatý konusunda çalýþmalar yapmaktayým. Türkiye nin Mermer ihracatý inanýlmaz derecede geliþmektedir. Bu sektörde çalýþma azmi ile Dýþ Ticaret Müdürlüðünü yaptýðým þirketin ihracatýný her sene katlayarak artýrmaktayýz. Sektörde birlikte çalýþarak sinerji oluþturabileceðimiz Uzmanlarla daha büyük baþarýlara imza atacaðýmýzý umuyorum.
: Mermer Pazar araþtýrmasý ile ilgili Dünya pazarý Türkiyenin mermer pazarý Ülkelerin alýþlarý ve satýþlarý her ülkedeki Ürün ve para akýþý, ithalatçýlar ve ihracatçýlar bunlarýn alýþ deðerleri, ülke reverzleri, Firma adres ve bilgileri Pazarlama stratejileri vb.. bilgiler bende mevcuttur. Bu bilgileri karþýlýksýz paylaþarak ve yeni bilgilerle beyin cimlastiði yapabileceðimiz arkadaþlarla Türkiye nin ihracatýný geliþtirmeyi hedefliyorum.

: Özcan KOÇ
: Hacettepe Jeoloji Müh.
: Dýþ Ticaret Uzmaný

Re: Mermer ihracatý

TS VÝZYON ANTÝK TS VÝZYON ELK GROUP MÜHENDÝSLÝYÝN kurululumudur 1997 de kurulan VÝZYON ANTÝK traverten mermer üzeri madalyon bordur fon yer ve duvar ürünleri üretmektedir ürünlerimiz kaliteli ve ihracat yapýlýr ürünlerdir ihracatcý firmalarla sekiz yýl kadar calýþtýk son üc yýldýr ic biyasada baþarýlýyýz kendi imalatýmýz olan ürünlerimizi ihrac etmek istiyoruz bu konuda sizinle tanýþýp sizinle calýþmak isteriz saygýlarýmla
Mehmet SAYDIN
ofis adres
Akþemsetin mah Fatih bul
Belde sk NO 24 Sultanbeyli ÝST
TL 0216 487 38 88
gsm 0538 880 90 88
BAÞARILAR DÝLERÝZ

Re: Mermer ihracatý

: TS VÝZYON ANTÝK TS VÝZYON ELK GROUP MÜHENDÝSLÝYÝN kurululumudur 1997 de kurulan VÝZYON ANTÝK traverten mermer üzeri madalyon bordur fon yer ve duvar ürünleri üretmektedir ürünlerimiz kaliteli ve ihracat yapýlýr ürünlerdir ihracatcý firmalarla sekiz yýl kadar calýþtýk son üc yýldýr ic Piyasada baþarýlýyýz kendi imalatýmýz olan ürünlerimizi ihrac etmek istiyoruz bu konuda sizinle tanýþýp sizinle calýþmak isteriz saygýlarýmla
: Mehmet SAYDIN
: ofis adres
: Akþemsetin mah Fatih bul
: Belde sk NO 24 Sultanbeyli ÝST
: TL 0216 487 38 88
: gsm 0538 880 90 88
: BAÞARILAR DÝLERÝZ
WWW.TSGRUP.COM

Re: Mermer ihracatý

Sayýn Yýlmaz Polat beye,
Deðerli bir dostumun mermer ocaklarý var Amerikaya satmak istiyor. Deðerli bilgilerinize ve pazarlamanýza ihtiyacýmýz var. Çalýþmanýzýn maddi olarak adý nedir. Ne kadar bin us $ istiyorsunuz. Bu adý bizim koymamýza hakkýmýz yok. Selamlarýmla saygýlarýmý sunarým. Efendim Tayyar Güner. 0532/2553029

Re: Mermer ihracatý

yapmýþ olduðumuz araþtýrmalarda olumlu cevaplar alamadýk.
sizinle çalýþmak istemiyoruz.

Kemal Erkmen

Sizinle çalýþmak isteriz

mrb YILMAZ BEY ben TOLGA BÝÇÝCÝ KAYSERÝDEN YAZIYORUM ARAÞTIRMALARINIZ BÝLGÝNÝZ BENÝ MEMNUN ETTÝ... BÝZ YENÝ BÝR FÝRMAYIZ..FABRÝKAMIZDA NOCHE TRAVERTENÝ ÝÞLÝYORUZ ..ANCAK BÝZ DÝREK ÝHRACAT YAPMAKTA SIKINTI ÇEKÝYORUZ ARACI KURUMLARA ÜRÜNLERÝMÝZÝ VERÝYORUZ.EGERKÝ DÝREKT ÝHRACAT YAPMAKTA BERABER CÝDDÝ ALICILARA ÜRÜN VEREBÝLÝRSEK SÝZÝNLE ÇALIÞABÝLÝRÝZ ..SAYGILARIMLA ÝYÝ ÇALIÞMALAR

NOCHE TRAVERTEN

GÜLHAN MERMER A.Þ. NOCHE TRAVERTEN ÜRETÝCÝSÝ

Re: Sizinle çalýþmak isteriz

mehabalar ben VÝZYON ANTÝK ten Mehmet SAYDIN
VÝZYON ANTÝK T&S GROUP kurulumudur VÝZYON ANTÝK 1997 yýlýndan bu yana traverten mermer üzeri calýþmaktadýr ürünlerimiz bordur madalyon fonlar yer ve duvar mozaikleridir ihracat yapan önde gelen büyük firmalarýn imatlarýný yaptýk sekiz yýl kadar son üc yýldýr kendimiz ic biyasaya bazarlamaktayýz her gecen gün kalitemizi ve müþterilerimizi artýrmaktayýz sizinle çalýþmak isteriz beraber ihracat ve kaliteli müþterilerle irtibata gecebiliriz saygýlarýmla Mehmet SAYDIN
ADRES akþemsetin mah fatih bulvarý belde sk
no 24 sultanbeyli istanbul tl 0216 487 38 88
gsm 0538 880 90 88 baþarýlar dilerim

mermer ve granit

Sayin Firma yetkilleri
Almanya,ya ihracat etmek icin mermer ve granite ihtiyacimiz var,kalite ve disiplin sahibi firma yetkilleri ile iletisim kurmak ve düzenli olarak ihracatta bulunmak istiyoruz,ilgilenen arkadaslarimizin yukardaki e.mail adresine fiyat listesi göndermelerini önemle rica eder islerinizde basarilar dilerim
ismail kanbur

Re: mermer ve granit

ismail bey
cindeki ofisimiz araciligi ile granit, turkiye ofisimiz araciligi ile mermer satisi yapmaktayiz. ilgilenirseniz burak1176@hotmail.com

Re: mermer ve granit

ben kari antikanýn marmara bölge bayisi olarak elimdeki yüzde yüz doðal olan ve mermerin fayans hatý þeklin de olan ve kaliteli ürünlerimi yrud dýþana ihraç etmek istiyorum görünüþüyle ve iþlendikden sonraki haliyle bir doðal güzelikolan bu mermerlerin resim ve daha önce yapmýþ olduðum iþler hakýnda bilgi almak isterseniz mail ve tlf numarasýnda görüþe biliriz

smg036-@hotmail.com
0535 296 34 56

Re: mermer ve granit

:smg mermer olarak kari antikanýn marmara bölge bayisiyim satmýþ olduðum ürünler yüzde yüz doðal olup ve mermerin fayans hatý þeklinde dir görünüþüyle ve iþlendikden sonraki haliyle bir doðal güzelik bu mermer ürünlerimi yurd dýþana ihraç etmek pazarlamak istiyorum. katalok ve resimlerini ve daha önce yapmýþ olduðumuz iþler hakýnda bilgi almak istiyorsanýz mail veya telefon aracýlýðýyla görüþe biliriz

: smg036-@hotmail.com
: 0535 296 34 56

mermer

Jeoloji muhendisligi 3. sinif terkim, su an ABD'nin Utah eyaletinde yasal olarak yasamaktayim. Okul yillarimda da mermer hep ilgimi ceken bi konu olmus olup America'daki hayatimi bu yonde yonlendirmek istiyorum. Ilgilenenler icin e-mail adresim zekidonmez@hotmail.com

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Do not include any spaces in your answer.
Image CAPTCHA
Copy the characters (respecting upper/lower case) from the image.

Contact | Contents | Privacy Policy | Forum

This site is published by Hitsquad Pty Ltd. Copyright © 1999 - 2018 , All Rights Reserved.