mermer ve granit dunyasý

Posted by Yýlmaz Polat on Thu, 07/20/06 - 07:38:28.
In Reply to Mermer Guitars

Merhabalar;

Lütfen bu e-maili bir yere not ediniz......

Evlerimizde ve iþyerlerimizde, önemli bir mimari yapýya sahip malzeme olan Mermer-Granit-Traverten ve diðer doðal taþlara ait istediðiniz her türlü bilgiye ve hizmete artýk çok rahatlýkla ve çekinmeden ulaþabilirsiniz.

Gelekcekteki hedefim Mermer ve Doðal taþlar konusunda “Türkiye’nin parmakla
gösterilen birkaç insanýndan biri olmaktýr” Gerek akademik hayatým, gerek meslek
hayatým ve gelecekteki hedeflerim ile mermer sektörüne gönül vermiþ biriyim.
Profesyonel iþ hayatýmýn yanýsýra içimdeki amatörlüðün hiç kaybolmamasý gerektiði
inancýndayým.

YILMAZ POLAT
Yüksek Maden Mühendisi
Tel: 0542 346 41 33
e-mail: yilpomermer@mynet.com
yilmazgranit@mynet.com

Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ), Maden Fakültesi, Maden Mühendisliði Bölümünden
1993 yýlýnda mezun oldum. Daha sonra ayný üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsünde
Yüksek Lisansýmý tamamladým.

Çalýþma hayatý olarak deðiþik firmalarda Mermer Ocak Mühendisliði ve Mermer
uygulama-montaj þantiye þefliði gibi deneyimlerim oldu. Bu süreçte Türkiye’deki
pek çok mermer ocaðýný ve fabrikasýný yerinde inceledim ve birlikte iþ yapma
fýrsatým oldu. Ekonomik kriz sonrasý geçen süreçte gerek okul yýllarýndaki akademik
çalýþmalarýmý, katýldýðým fuarlarda topladýðým bilgileri ve kataloglarý,
çalýþtýðým deðiþik firmalar nezdinde elde ettiðim bilgileri kendi arþivimde data
olarak biriktiriyorum. Ýnternet veya elimdeki yayýnlardaki tüm firma adres, tel,
ocak, fabrika, ihracat, satýþ, mermer analizleri vb özellikleri arþivliyorum.
10-12 yýl gibi sure olmasýna raðmen gerekli-gereksiz tüm bilgileri topladým,
toplamaya ve güncellemeye devam ediyorum.

Bu arada elimde Türkiye’de çýkarýlan 350’ye yakýn mermer-granit-traverten ve Doðal
taþý analizini gerçekleþtirdim. Bunlarýn çýktýðý ocaklarý, iþleyen fabrikalarý ve
ihrac eden firmalarý tek tek analiz ettim. Bu konuda elimdeki kayýtlarda þu anda
4000’e yakýn firma analizi mevcuttur.

Þu andaki çalýþmalarým Dünyada yapýlan tüm uluslararasý mermer fuarlarý, bu
fuarlara katýlan yerli ve yabancý firmalar konusunda data çalýþmasý yapýyorum.
Þu anda çalýþmalarým yurtdýþýndaki Mermer Granit firmalarý bazýnda gerçekleþiyor.
Sonrasýnda Yurtdýþýnda mermer ve granit satýcýlarý ve alýcýlarý konusunda
çalýþmalar yapýyorum.

Ayrýca þu anda Yurtiçinde birkaç önemli kuruluþun mermer ve granit konusunda
danýþmalýðýný yapmakta ve mermer konusunda raporlar hazýrlamaktayým.

Baþta Hindistan, Çin, Brezilya ve Mýsýr gibi Granit konusunda gözde ülkelerden
deðiþik renkte granitleri ithali ve projelerde kullanýmý iþlemini
gerçekleþtiriyorum.

Çalýþma alanlarý ise þu þekildedir

1.DANIÞMANLIK ÝÞLERÝ
• Mermer, Granit, Traverten ve diðer doðaltaþ hakkýnda teorik ve akademik bilgiler
• Türkiye’de yaklaþýk 300’e yakýn firmanýn mermer-traverten ürün çeþitleri ve
fiyatlarý
• Mermer ocak alým-satým, rödovans iþleri, fenni nezaret, CED iþlemleri ve
fizibilite raporlarý
• Size en uygun Mermer fabrika ve atölyelerinde projenize göre mermer temini
imalatý
• ÝHRACAT talepleri için her türlü mermer-traverten temini ve ocak üretim,
imalat takibi
• ÝNSPECTION iþlemleri. Liman ve gümrükleme iþlemleri
• Hindistan, Brezilya ve Çin gibi granit üretiminde lider ülkelerden ithal Granit
temini ve inþaat - proje iþleri
• Mermer kimyasallarý, mermer temizlik ve korumasý konusunda danýþmanlýk
• Doðal Taþ Ocak ve Fabrika Makine ve Ekipmanlarý Üretici ve Temsilci firmalar

2. MALZEME SATIÞI Türkiye'de üretilen doðal taþlarla ilgili (Blok, Plaka ve yarý
mamul ürünler)
• Mermer
• Kireçtaþý (limestone, küfeki taþý, limra)
• Traverten
• Oniks
• Dolomit
• Bazalt
• Granit
• Kayrak, þist, arduvaz
• Parke taþý
• Diðer doðal taþlar
• Suni Mermer ve Suni Granit (Doðal Kompoze taþlar)
• Refrakter Malzemeler

3. ÝÇ MEKAN UYGULAMALARI
• Duvar kaplamalarý
• Yer döþemesi
• Merdiven basamak, korkuluk, trabzon, küpeþte ve rýht
• Pencere, kapý söve ve denizlikleri
• Bitiþ kenar profilleri (süpürgelik ve denizlik)
• Dekoratif profiller
• Banyo ve Mutfak tezgahlarý
• Küvet ve evye
• Masa ve sehpalar
• Þömine ve barbeküler
• Dekoratif eþyalar
• Çeþme, kurna fiskiye
• Diðer iç mekan iþleme taþlarý

4. DIÞ MEKAN UYGULAMALARI
• Cephe ve giydirme cephe kaplama taþlarý
• Yer döþeme kaplama taþlarý
• Merdiven basamak ve rýht
• Pencere, kapý söve ve denizlikleri ve eþikleri
• Masa, sehpa ve bankolar
• Kaldýrým taþlarý ve bordürleri
• Havuz ve çeþme
• Sütün, küpeþte ve kemerler
• Bahçe düzenlemesi için iþlenmiþ taþlar
• Yüzme havuzu kaplamalarý
• Diðer dýþ mekan taþlarý
• Mezar ve mezar taþlarý
• Anýt ve heykeller

YILMAZ POLAT
Yüksek Maden Mühendisi
Tel: 0542 346 41 33
e-mail: yilpomermer@mynet.com
yilmazgranit@mynet.comComment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Selamın aleyküm Sn.

Selamın aleyküm

Sn. Mükremin KARAMAN bey'in '' DİKKATİNE'' net grup firmanızın Belçika'da yaptığı inşaatlarınızda alçı boya işlerinde çalıştırmak için Türkiye'den çok iyi vasıfta 20 usta aradığınız doğrumu ? bu bilgi doğru ise lütfen beni bilgilendiriniz ve İstanbul'da bulunduğunu belirten şirket yetkilisinin bilgilerini bana lütfen ulaştırınız, yanlış ise İstanbul 'dan Ankara'daki bir arkadaşımız (meslektaşım) aranarak firmanızın ismi kullanılarak Belçikadaki firmanızda çalıştırılmak için 20 usta arayan Cengiz ASLANOĞLU olduğunu söyleyen kişi firmanızın ünvanını kullanarak; ustalık belgelerinizi alacağız 25 EYLÜL 2012 saat 17:30 uçağı ile Belçikaya göndereceğiz diyerek para toplamaktadır. lütfen beni bilgilendiriniz. işlerinizde başarılarınızın devamını dilerim cep telefonum:
0 533 366 70 29 selamlar, saygılar.

Re: mermer ve granit dunyasý

merhabalar ben yurt dýþýndan granit ithal etmek istiyorum bu konuda bana yardýmcý olabilir misiniz? mailime karþýlýk verirseniz sevinirim ii günler.

Re: mermer ve granit dunyasý

merhabalar yýlmaz bey..ben çinde yým sýze granýt
ýthalatý konusunda yardýmcý olabýlrým.bený msnden ekleyeblýrsnz..circassian2021@hotmail.com

Re: mermer ve granit dunyasý

Merhaba elimizde kendi ocaðýmýzdan Üretim oniks bloklarý vardýr. Ayþe Bloklar bildiðimiz mermer bloklarý boyundadýr. 507 243 77 33 den Bana ulaþabilirsiniz.

Re: fransa

: Merhabalar fransada çevresine strasbourg 330metre karelik yeni olan Açýlacak olan potansiyelli yerimde sizinle çalýþma fýrsatý olabilirmi gerekilen bilgiyi sunarsaniz memnun olurum saygilar.

Re: fransa

merhabalar, Türkiyede (burdur ve afyon ocaklarýmýzda) saf beyaz mermer üretimine baþladýk. ihracatý için pazar arýyoruz benimle irtibata geçerseniz gerekli bilgileri size bildirebilirim (bilgi@ozellermkine.com)

Re: fransa

iletiþim bilgilerinizi yilpomermer@mynet.com adresine iletirseniz yardýmcý olabilirim.

Re: mermer ve granit dunyasý

MRB
BEN EMEL EREN BALIKESÝRDEN....

ELÝMDE RUHSATI ALINMIÞ RUHSATLI YEÞÝL MERMER VE AMETÝST SAHASI VAR...

SAHAYA ORTAK ARIYORUM
ÝLÐÝLENENLER CEPTEN BANA ULAÞABÝLÝR...

CEP:0535 363 06 39

Re: mermer ve granit dunyasý

mrb ben emel eren balýkerisr bigadiçten

Re: mermer ve granit dunyasý

Merhaba
maili gönderdim saygýlarýmla

Re: mermer ve granit dunyasý

Merhabalar ;
Çorum da mermer tesisi iþletmekteyiz.
Ayrýca merzifon da mermer ocaðý iþletmekteyiz.
Ýhracat amaçlý çalýþmalarýmýzý hýzlandýrmak istiyorum.
Üretimimiz bej olup oldukça homojenik bir üründür.
Sizinlede irtibat kurmak isterim.
Selam ve Sevgilerle

FÝZÝBÝLÝTE RAPORU

: Merhabalar;
BEN MUÐLA ÜNV. YATAÐAN MYO MERMERCÝLÝK PROGRAMI 2.SINIF ÖÐRENCÝSÝYÝM.OCAK EÐÝTÝMÝNDE ÖDEV OLARAK "BÝR MERMER OCAÐINA FÝZÝBÝLÝTE RAPORU HAZIRLANMASI" ÝLE ÝLGÝLÝ BANA YARDIMCI OLMANIZI VE HANGÝ YOLU ÝZLEMEM GEREKTÝÐÝ ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝ VERMENÝZÝ RÝCA EDERÝM.
ÇOK TEÞEKKÜRLER.ÝYÝ ÇALIÞMALAR...

:
: YILMAZ POLAT
: Yüksek Maden Mühendisi
: Tel: 0542 346 41 33
: e-mail: yilpomermer@mynet.com
: yilmazgranit@mynet.com

Re: FÝZÝBÝLÝTE RAPORU

: : Merhabalar;
: BEN MUÐLA ÜNV. YATAÐAN MYO MERMERCÝLÝK PROGRAMI 2.SINIF ÖÐRENCÝSÝYÝM.OCAK EÐÝTÝMÝNDE ÖDEV OLARAK "BÝR MERMER OCAÐINA FÝZÝBÝLÝTE RAPORU HAZIRLANMASI" ÝLE ÝLGÝLÝ BANA YARDIMCI OLMANIZI VE HANGÝ YOLU ÝZLEMEM GEREKTÝÐÝ ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝ VERMENÝZÝ RÝCA EDERÝM.
: ÇOK TEÞEKKÜRLER.ÝYÝ ÇALIÞMALAR...

: :
: : YILMAZ POLAT
: : Yüksek Maden Mühendisi
: : Tel: 0542 346 41 33
: : e-mail: yilpomermer@mynet.com
: : yilmazgranit@mynet.com

Baþarýlar dilerim,

MERHABA,
A KATAGORÝ OCAK ÝÞLETMESÝ FÝZÝBÝLÝTE RAPORLARINDA,
YÖRESEL OLARAK CEEVHERÝN DEÐERÝNE GÖRE ÇALIÞMALAR SÜRER,
YAPMIÞ OLDUÐUNUZ ÇALIÞMAYI,
ÝÞLETME PROJESÝ ( TL )
1.ÝÞLETME GELÝRLERÝ .........
2.ÝÞLETME GÝDERLERÝ .........
3.ÝÞLETME BRÜT KARI .........
4.AMORTÝSMANLAR .........
5.FAÝZ ÖDEMELERÝ .........
6.GELÝR V.MATRAHI .........
7.GELÝR VERGÝSÝ .........
BUNDAN SONRAKÝ ÇALIÞMALARI ,
GELÝR VERGÝ ORANLARINI MUHASEBEDEN ÖÐRENÝP
EKLEME YAPARSANIZ FÝZÝBÝLÝTEYÝ ÇIKARTIRSINIZ.
MERMER OCAÐI ÝÞLETMESÝ SAHANIN BÜYÜKLÜÐÜ VE YILLIK VERÝMLÝLÝÐÝ ÝLE ÝLGÝLÝDÝR.
remzidincer@hotmail.com

Re: mermer ve granit dunyasý

Sayýn yetkili,
Firmanýzýn ürettiði mermerlerden, stok sahanýzda ne kadar mermer varsa bunlarý satýn alabiliriz. Bununla ilgili en, boy, kalýnlýk, cilalý, cilasýz gibi teknik özellikleri ile birlikte kaç m2, ambalaj ve fiyat listesini bekliyoruz.

Ýlginize teþekkür eder, iyi günler dileriz.
ABDULLAH ÖZEN

mermer ve granit dunyasý

Slm ylmaz POLAT bey
Umarim birlikte calisma heycani yakalariz
Biz hollanda da dogal tas uzerine calismaktayiz
1500 metre sovrumumuzla butun hollanda genelinde
satislarimiz var

Saygilarimla

Mukremin KARAMAN
Adres:
Net.natuursteen.vof
Heining 89
1047 AZ Amsterdam

Mobil.tel: 0031(0)612409519
Mobil.tel:0031(0) 643483845
is Tel: 0031(0)204472969
fax:0031(0)204472965
Mail Net.ns@live.nl
Mail info@bir-natuursteen.com
www.netnatuursteen.com

Re: mermer ve granit dunyasý

: Merhabalar;

slm ben malatyada mermer fabrikasý iþletmekteyim ihracat konusna sizinle irtibat kurmak istiyorum.

küvet, lavabo,

Merhaba,
Mermerden, Granitden veya Travertenden yapilmis Cesitli renklerde(Siyah, Kahverengi, Beyaz)küvet ve lavabolar ariyorum.Bana resimle birlikte fiyat ve boyut listesi gönderirseniz memnun olurum.

Selamlar

Ahmet Bayrak

Re: mermer ve granit dunyasý

: Merhabalar;benburdurun bucak ilçesindenim mermer sektörü burada hayli ilerlemiþ durumda mermer alacaklara hertürlü yardým ederiz

Re: mermer ve granit dunyasý

: : Merhabalar;benburdurun bucak ilçesindenim mermer sektörü burada hayli ilerlemiþ durumda mermer alacaklara hertürlü yardým ederiz

Biraz detayli bilgi rica edebilirmiyim. mümkünse fotograflarla mail adresime yollarsaniz sevinirim.
saygilar
h.E

Re: mermer ve granit dunyasý

mrb lar ýyý gunler
elnýzdeký mermelerýn fýyatlarýný gonderebýlýrmýsýnýz sýmdýden kolay gelsýn
saolun

Re: mermer ve granit dunyasý

slm aslýnda mermer sektörüyle yeni ,ilgilenmeye basladým mermer hakkýnda bilgi edinmek istiyorum ii günler

Re: mermer ve granit dunyasý

merhaba
suni mermer ve granit hakkýnda bilgi istiyorum. özellikle suni mermerin cephe uygulamalarý için beyaz renkli uygulamalarýný nette bulamadým. yurt dýþýnda bulunduðum ve internet dahil olanaklar kýsýtlý olduðu için bu çalýþmalarýmý derinleþtiremedim. dýþ cephe için beyaz renk 40x80 cm ebatýnda suni mermer bulabilirsem burada pazar bulabileceðime inanýyorum. ayný þekilde suni granittede pazar bulma þansýn var eðer ürünler çin graniti ile fiyat rekabetine girebilirse.
bu konuda görüþlerinizi bekliyorum

selamlar
Serdar alacuklu

mermer ocaðý iþi

: Merhabalar;
Yýlmaz Abi,
MERMERCÝLÝK ÝÞÝNÝN KARLI BÝR ÝÞ OLUP OLMADIÐINI SANA SORMAK ÝSTÝYORUM.
YIMAZ ABÝ, AFYONDA BÝR ARKADAÞIMIN MERMER OCAÐI VAR. BÝZE DÝYOR KÝ BERABER ÝÞLETELÝM. BUNUN ÝÇÝN EN AZ 100 ÝLE 150BÝN DOLAR MASRAF YAPILMASI GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLÜYOR. MAKÝNALARIN ALIMI BLOK MERMER KESÝMÝ VB. MAKÝNALAR VE ÝÞLEMLER...
YILMAZ ABÝ, PEKÝ MERMER ÝÞÝ KARLI BÝR ÝÞ MÝ, DEÐÝL MÝ?
PEKÝ 100 ÝLE 150BÝN DOLAR MASRAF YAPSAK BÝR YIL ÝÇERÝSÝNDE KENDÝNÝ AMORTÝ EDER MÝ? YANÝ YAPILAN MASRAFLARI ÇIKARIR MI?
AYDA 300 METREKÜP MERMER ÇIKARTIP SATARSAK, BÝR YIL ÝÇERÝSÝNDE NE KADAR KAR ELDE EDEBÝLÝRÝZ.
MERMERÝN ÇEÞÝDÝ AFYON BAL VE IÞIK GEÇÝREN MERMER ÇEÞÝDÝ
YANÝ KALÝTELÝ BÝR MERMER ÇEÞÝDÝ OLDUÐUNU SÖYLÜYOR.

YILMAZ ABÝ,
BU ÝÞ KARLI BÝR ÝÞ MÝ?
100 ÝLE 150BÝN DOLAR KOYARAK BU ÝÞÝ YAPABÝLÝRMÝYÝZ?
2007 TARÝHÝNDE MERMER FÝYATLARI NASILDIR.
AFYONDAKÝ MERMERLERÝN FÝYATLARI NASILDIR?
1METREKÜP MERMERÝN MASRAFI VE KAR ORANI NE KADARDIR FÝYATI?
NORMAL ÞEKÝLDE BÝR OCAK ÝÇÝN NE KADAR PARA GEREKLÝ?
BÝR OCAK ÝÇÝN NE TÜR MALZEMELER VE ARAÇLAR-MAKÝNALAR GEREKLÝ?
PEKÝ BU OCAK ÝÞÝNE GÝRMEK ÝÇÝN DENEYÝMLERÝNÝZDEN NASIL FAYDALANABÝLÝRÝZ? PEKÝ BÝR KOMÝSYON KARÞILIÐINDA BÝZE NASIL YARDIMCI OLABÝLÝRSÝNÝZ?
BÝZÝ AYDINLATIRSAN ÝNAN KÝ HERZAMAN DUACINIZ OLACAÐIZ. SEVGÝ VE SAYGILAR....

Re: mermer ocaðý iþi

: : Merhabalar;
: Yýlmaz Abi,
: MERMERCÝLÝK ÝÞÝNÝN KARLI BÝR ÝÞ OLUP OLMADIÐINI SANA SORMAK ÝSTÝYORUM.
: YIMAZ ABÝ, AFYONDA BÝR ARKADAÞIMIN MERMER OCAÐI VAR. BÝZE DÝYOR KÝ BERABER ÝÞLETELÝM. BUNUN ÝÇÝN EN AZ 100 ÝLE 150BÝN DOLAR MASRAF YAPILMASI GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLÜYOR. MAKÝNALARIN ALIMI BLOK MERMER KESÝMÝ VB. MAKÝNALAR VE ÝÞLEMLER...
: YILMAZ ABÝ, PEKÝ MERMER ÝÞÝ KARLI BÝR ÝÞ MÝ, DEÐÝL MÝ?
: PEKÝ 100 ÝLE 150BÝN DOLAR MASRAF YAPSAK BÝR YIL ÝÇERÝSÝNDE KENDÝNÝ AMORTÝ EDER MÝ? YANÝ YAPILAN MASRAFLARI ÇIKARIR MI?
: AYDA 300 METREKÜP MERMER ÇIKARTIP SATARSAK, BÝR YIL ÝÇERÝSÝNDE NE KADAR KAR ELDE EDEBÝLÝRÝZ.
: MERMERÝN ÇEÞÝDÝ AFYON BAL VE IÞIK GEÇÝREN MERMER ÇEÞÝDÝ
: YANÝ KALÝTELÝ BÝR MERMER ÇEÞÝDÝ OLDUÐUNU SÖYLÜYOR.

: YILMAZ ABÝ,
: BU ÝÞ KARLI BÝR ÝÞ MÝ?
: 100 ÝLE 150BÝN DOLAR KOYARAK BU ÝÞÝ YAPABÝLÝRMÝYÝZ?
: 2007 TARÝHÝNDE MERMER FÝYATLARI NASILDIR.
: AFYONDAKÝ MERMERLERÝN FÝYATLARI NASILDIR?
: 1METREKÜP MERMERÝN MASRAFI VE KAR ORANI NE KADARDIR FÝYATI?
: NORMAL ÞEKÝLDE BÝR OCAK ÝÇÝN NE KADAR PARA GEREKLÝ?
: BÝR OCAK ÝÇÝN NE TÜR MALZEMELER VE ARAÇLAR-MAKÝNALAR GEREKLÝ?
: PEKÝ BU OCAK ÝÞÝNE GÝRMEK ÝÇÝN DENEYÝMLERÝNÝZDEN NASIL FAYDALANABÝLÝRÝZ? PEKÝ BÝR KOMÝSYON KARÞILIÐINDA BÝZE NASIL YARDIMCI OLABÝLÝRSÝNÝZ?
: BÝZÝ AYDINLATIRSAN ÝNAN KÝ HERZAMAN DUACINIZ OLACAÐIZ. SEVGÝ VE SAYGILAR....

Acilen mermer ocagi ariyorum.

Selam,
Tamamini kapatmak icin kaliteli mermer ocagi ariyorum. Acil. Bej, acik sari tercihimdir. truva@onet.eu

: : : Merhabalar;
: : Yýlmaz Abi,
: : MERMERCÝLÝK ÝÞÝNÝN KARLI BÝR ÝÞ OLUP OLMADIÐINI SANA SORMAK ÝSTÝYORUM.
: : YIMAZ ABÝ, AFYONDA BÝR ARKADAÞIMIN MERMER OCAÐI VAR. BÝZE DÝYOR KÝ BERABER ÝÞLETELÝM. BUNUN ÝÇÝN EN AZ 100 ÝLE 150BÝN DOLAR MASRAF YAPILMASI GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLÜYOR. MAKÝNALARIN ALIMI BLOK MERMER KESÝMÝ VB. MAKÝNALAR VE ÝÞLEMLER...
: : YILMAZ ABÝ, PEKÝ MERMER ÝÞÝ KARLI BÝR ÝÞ MÝ, DEÐÝL MÝ?
: : PEKÝ 100 ÝLE 150BÝN DOLAR MASRAF YAPSAK BÝR YIL ÝÇERÝSÝNDE KENDÝNÝ AMORTÝ EDER MÝ? YANÝ YAPILAN MASRAFLARI ÇIKARIR MI?
: : AYDA 300 METREKÜP MERMER ÇIKARTIP SATARSAK, BÝR YIL ÝÇERÝSÝNDE NE KADAR KAR ELDE EDEBÝLÝRÝZ.
: : MERMERÝN ÇEÞÝDÝ AFYON BAL VE IÞIK GEÇÝREN MERMER ÇEÞÝDÝ
: : YANÝ KALÝTELÝ BÝR MERMER ÇEÞÝDÝ OLDUÐUNU SÖYLÜYOR.

: : YILMAZ ABÝ,
: : BU ÝÞ KARLI BÝR ÝÞ MÝ?
: : 100 ÝLE 150BÝN DOLAR KOYARAK BU ÝÞÝ YAPABÝLÝRMÝYÝZ?
: : 2007 TARÝHÝNDE MERMER FÝYATLARI NASILDIR.
: : AFYONDAKÝ MERMERLERÝN FÝYATLARI NASILDIR?
: : 1METREKÜP MERMERÝN MASRAFI VE KAR ORANI NE KADARDIR FÝYATI?
: : NORMAL ÞEKÝLDE BÝR OCAK ÝÇÝN NE KADAR PARA GEREKLÝ?
: : BÝR OCAK ÝÇÝN NE TÜR MALZEMELER VE ARAÇLAR-MAKÝNALAR GEREKLÝ?
: : PEKÝ BU OCAK ÝÞÝNE GÝRMEK ÝÇÝN DENEYÝMLERÝNÝZDEN NASIL FAYDALANABÝLÝRÝZ? PEKÝ BÝR KOMÝSYON KARÞILIÐINDA BÝZE NASIL YARDIMCI OLABÝLÝRSÝNÝZ?
: : BÝZÝ AYDINLATIRSAN ÝNAN KÝ HERZAMAN DUACINIZ OLACAÐIZ. SEVGÝ VE SAYGILAR....

Re: BLOK VERÝMÝ ÝYÝ AÇIK BEJ MERMER RUHSATIM RÖDÖVANSLI VERECEÐÝM

ANTALYA BÖLGESÝNDE AÇIK BEJ RUHSATIMI RÖDÖVANSLI VERECEGÝM BLOK VERÝMÝ VE RENK MÜKEMMEL HOMOJEN AÇIK BEJ BENZERÝ CREMA MARFÝL TÝPÝ TAÞ JURA KRATESE OLUÞUMU MERMERLEÞME VE CÝLA ALIMI MÜKEMMEL ÝLK SENEDE OCAÐA YATIRILAN PARA AMORTÝ GARANTÝSÝ VAR

þuhutta açýlmamýþ bej ocaðý var isterseniz görüþelim 05323873920

: Selam,
: Tamamini kapatmak icin kaliteli mermer ocagi ariyorum. Acil. Bej, acik sari tercihimdir. truva@onet.eu

:
: : : : Merhabalar;
: : : Yýlmaz Abi,
: : : MERMERCÝLÝK ÝÞÝNÝN KARLI BÝR ÝÞ OLUP OLMADIÐINI SANA SORMAK ÝSTÝYORUM.
: : : YIMAZ ABÝ, AFYONDA BÝR ARKADAÞIMIN MERMER OCAÐI VAR. BÝZE DÝYOR KÝ BERABER ÝÞLETELÝM. BUNUN ÝÇÝN EN AZ 100 ÝLE 150BÝN DOLAR MASRAF YAPILMASI GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLÜYOR. MAKÝNALARIN ALIMI BLOK MERMER KESÝMÝ VB. MAKÝNALAR VE ÝÞLEMLER...
: : : YILMAZ ABÝ, PEKÝ MERMER ÝÞÝ KARLI BÝR ÝÞ MÝ, DEÐÝL MÝ?
: : : PEKÝ 100 ÝLE 150BÝN DOLAR MASRAF YAPSAK BÝR YIL ÝÇERÝSÝNDE KENDÝNÝ AMORTÝ EDER MÝ? YANÝ YAPILAN MASRAFLARI ÇIKARIR MI?
: : : AYDA 300 METREKÜP MERMER ÇIKARTIP SATARSAK, BÝR YIL ÝÇERÝSÝNDE NE KADAR KAR ELDE EDEBÝLÝRÝZ.
: : : MERMERÝN ÇEÞÝDÝ AFYON BAL VE IÞIK GEÇÝREN MERMER ÇEÞÝDÝ
: : : YANÝ KALÝTELÝ BÝR MERMER ÇEÞÝDÝ OLDUÐUNU SÖYLÜYOR.

: : : YILMAZ ABÝ,
: : : BU ÝÞ KARLI BÝR ÝÞ MÝ?
: : : 100 ÝLE 150BÝN DOLAR KOYARAK BU ÝÞÝ YAPABÝLÝRMÝYÝZ?
: : : 2007 TARÝHÝNDE MERMER FÝYATLARI NASILDIR.
: : : AFYONDAKÝ MERMERLERÝN FÝYATLARI NASILDIR?
: : : 1METREKÜP MERMERÝN MASRAFI VE KAR ORANI NE KADARDIR FÝYATI?
: : : NORMAL ÞEKÝLDE BÝR OCAK ÝÇÝN NE KADAR PARA GEREKLÝ?
: : : BÝR OCAK ÝÇÝN NE TÜR MALZEMELER VE ARAÇLAR-MAKÝNALAR GEREKLÝ?
: : : PEKÝ BU OCAK ÝÞÝNE GÝRMEK ÝÇÝN DENEYÝMLERÝNÝZDEN NASIL FAYDALANABÝLÝRÝZ? PEKÝ BÝR KOMÝSYON KARÞILIÐINDA BÝZE NASIL YARDIMCI OLABÝLÝRSÝNÝZ?
: : : BÝZÝ AYDINLATIRSAN ÝNAN KÝ HERZAMAN DUACINIZ OLACAÐIZ. SEVGÝ VE SAYGILAR....

Re: mermer ocaðý iþi

abi ben cok anlarým mermer den ben mermerde cok calýstým bizim ocak varýdý iflas etti
sizle calýsmak istiyorum

Re: mermer ocaðý iþi

:mermer ocagý ustabaþýyým ocak ekibine ihtiyacýnýz olursa sizlerle calýþmaktan onur duyarým tel.05348634832

Re: mermer ocaðý iþi

:mermer ocagý ustabaþýyým ocak ekibine ihtiyacýnýz olursa sizlerle calýþmaktan onur duyarým tel.05348634832

Re: mermer ocaðý iþi

:mermer ocagý ustabaþýyým ocak ekibine ihtiyacýnýz olursa sizlerle calýþmaktan onur duyarým tel.05348634832

Re: mermer ocaðý iþi

:mermer ocagý ustabaþýyým ocak ekibine ihtiyacýnýz olursa sizlerle calýþmaktan onur duyarým tel.05348634832

Re: mermer ocaðý iþi

: : Merhabalar;yýlmaz hocam size bazý konularý danýþmak istiyorum,ben Mersin'nin Silifke ilçesinden size yazýyorum sayýn hocam bizim buralardaki mermer madenlerinin çok kaliteli olduðu söyleniyor öncelikle bu doðrumu bilmek istiyorum ve ben aslen ziraat mühendisiyim bu konuya çok uzaðým fakat bu sektörede ýlýmlý yaklaþýyorum þayet burada bir ocak açmak istesem ne yapmam gerekiyor ve bana maliyeti en askari ne olabilir hocam birde bu iþi yapsam pazar aramada sýkýntý çekermiyim mermer iþinde pazar geniþliði nasýl acaba

Re: mermer ocaðý iþi

merhabalar 1983 yýlýndan beri ocak ýsý yapýyorum ocagi olup da gotur vermek ýsteyen olursa ya da ekýp kurmak ýsteyen olursa numaramý verýyorum tamer cakýr balýkesýr 05344332516-05469126782

Re: mermer ocaðý iþi tamam

: : Merhabalar;
: Yýlmaz Abi,
: MERMERCÝLÝK ÝÞÝNÝN KARLI BÝR ÝÞ OLUP OLMADIÐINI SANA SORMAK ÝSTÝYORUM.
: YIMAZ ABÝ, AFYONDA BÝR ARKADAÞIMIN MERMER OCAÐI VAR. BÝZE DÝYOR KÝ BERABER ÝÞLETELÝM. BUNUN ÝÇÝN EN AZ 100 ÝLE 150BÝN DOLAR MASRAF YAPILMASI GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLÜYOR. MAKÝNALARIN ALIMI BLOK MERMER KESÝMÝ VB. MAKÝNALAR VE ÝÞLEMLER...
: YILMAZ ABÝ, PEKÝ MERMER ÝÞÝ KARLI BÝR ÝÞ MÝ, DEÐÝL MÝ?
: PEKÝ 100 ÝLE 150BÝN DOLAR MASRAF YAPSAK BÝR YIL ÝÇERÝSÝNDE KENDÝNÝ AMORTÝ EDER MÝ? YANÝ YAPILAN MASRAFLARI ÇIKARIR MI?
: AYDA 300 METREKÜP MERMER ÇIKARTIP SATARSAK, BÝR YIL ÝÇERÝSÝNDE NE KADAR KAR ELDE EDEBÝLÝRÝZ.
: MERMERÝN ÇEÞÝDÝ AFYON BAL VE IÞIK GEÇÝREN MERMER ÇEÞÝDÝ
: YANÝ KALÝTELÝ BÝR MERMER ÇEÞÝDÝ OLDUÐUNU SÖYLÜYOR.

: YILMAZ ABÝ,
: BU ÝÞ KARLI BÝR ÝÞ MÝ?
: 100 ÝLE 150BÝN DOLAR KOYARAK BU ÝÞÝ YAPABÝLÝRMÝYÝZ?
: 2007 TARÝHÝNDE MERMER FÝYATLARI NASILDIR.
: AFYONDAKÝ MERMERLERÝN FÝYATLARI NASILDIR?
: 1METREKÜP MERMERÝN MASRAFI VE KAR ORANI NE KADARDIR FÝYATI?
: NORMAL ÞEKÝLDE BÝR OCAK ÝÇÝN NE KADAR PARA GEREKLÝ?
: BÝR OCAK ÝÇÝN NE TÜR MALZEMELER VE ARAÇLAR-MAKÝNALAR GEREKLÝ?
: PEKÝ BU OCAK ÝÞÝNE GÝRMEK ÝÇÝN DENEYÝMLERÝNÝZDEN NASIL FAYDALANABÝLÝRÝZ? PEKÝ BÝR KOMÝSYON KARÞILIÐINDA BÝZE NASIL YARDIMCI OLABÝLÝRSÝNÝZ?
: BÝZÝ AYDINLATIRSAN ÝNAN KÝ HERZAMAN DUACINIZ OLACAÐIZ. SEVGÝ VE SAYGILAR....

Re: mermer ocaðý iþi tamam

iyi günler yýlmaz bey ben sinop ayancýktan yazýyorum... kaliteli bir ekibimiz var ocak arýyoruz.. biz ocak iþçisiyiz... babam yýllardýr bu iþte çalýþýyor.. ekimizde en az 6yýllýk iþçiler var.. iþ bulmada bize yardýmcý olursanýz seviniriz... türkiyenin heryerinde çalýþýrýz... kolay gelsin...

satýlýk mermer ocaðý

SATILIK_____________:
KONYA / BEYÞEHIR''de KARA YOLUNA CEPHELI MADEN OCAÐI SATILIKTIR. MERMER
OCAGIMIZ '' 97. HEKTAR'’DIR , SAHANIN 1.KM.YAKININDA , JANDARMA KARAKOLU , BENZIN
POMPASI , KOY (YERLEÞÝM YERÝ) BULUNMAKTADIR. UHDEMIZDE BULUNAN 97.HEKTARLIK MERMER
SAHASININ HALI HAZIRDA ÇALIÞMA RUHSATI BULUNMAKTADIR . MERMER SAHASININ , TALEP
EDILMESI HALINDE ‘’ NUMUNESI , KROKISI, CD. ‘’ TARAFIMIZDAN ISTEKLILERE YOLLANIR . BU
MERMER SAHASININ JEOLOJI MÜHENDÝSLERÝ TARAFIDAN 3 (KANAT) YERDE SONDAJLARI ANALIZ
DEGERLERI CESMELI SEBIL MERMER SAHASI ONAYLANMISTIR.

TEL : 05367139214

TEL : 05466570677

satilik mermer ocagi elazig

Mrb;

Elimizde Elazıg Visne Mermer madeni bulunmaktadır. Madende daha once hic kazı yapılmamıstır. Maden Elazıg bolgesinde yer almaktadır. Madeni satın almak ile ilgilenirseniz, asagıdaki iletisim bilgilerinden bana ulasabilirsiniz. Not:Tas orneklerini hemen gonderebilirim.

Ayrıca, krom madeni ve komur madenide dusunurseniz satılıktır.

Selamlar,

Taner UGAN
0543 315 10 08

Satýlýk kesilmemiþ 500M3 Bursa ocakta Mermer!..

Selam arkadaþlar, bir alacaða istinaden 500 m3 kesilmemiþ mermer aldýk.

Satmak istiyoruz, fiyat hakkýnda da bilgimiz net yok.

Ýlgilenirseniz cevabýnýzý bekliyorum saygýlar.

Re: Satýlýk kesilmemiþ 500M3 Bursa ocakta Mermer!..

ocaðýnýzýn cesitli yerlerden dijital kamerayla resimlerini cekiniz jeoloji muhendisliðini gidip bu tur iþlerle ilgilenen bilgili birisini bulunuz . 2.si eger ayna acmýsssanýz oradan kucuk bir parca alýp kaya mekaniði laboratuarýnda incellettirip oradadnda bi karara baglanýr ocagýnýz hakkýnda bilgi sahibi olduktan sonra çeþitli mermer firmalarýyla gorusup fiyatta anlasabilirsiniz yardýmcý olbildiysem ne mutlu bana e posta adresim ahmetbatal58@hotmail.com bana ulasabilirseniz bursada bir firma var orayla temas kurabilirim size yardýmcý olabilirim

Re: mermer ocaðý iþi

: : Merhabalar;
: Yýlmaz Abi,
: MERMERCÝLÝK ÝÞÝNÝN KARLI BÝR ÝÞ OLUP OLMADIÐINI SANA SORMAK ÝSTÝYORUM.
: YIMAZ ABÝ, AFYONDA BÝR ARKADAÞIMIN MERMER OCAÐI VAR. BÝZE DÝYOR KÝ BERABER ÝÞLETELÝM. BUNUN ÝÇÝN EN AZ 100 ÝLE 150BÝN DOLAR MASRAF YAPILMASI GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLÜYOR. MAKÝNALARIN ALIMI BLOK MERMER KESÝMÝ VB. MAKÝNALAR VE ÝÞLEMLER...
: YILMAZ ABÝ, PEKÝ MERMER ÝÞÝ KARLI BÝR ÝÞ MÝ, DEÐÝL MÝ?
: PEKÝ 100 ÝLE 150BÝN DOLAR MASRAF YAPSAK BÝR YIL ÝÇERÝSÝNDE KENDÝNÝ AMORTÝ EDER MÝ? YANÝ YAPILAN MASRAFLARI ÇIKARIR MI?
: AYDA 300 METREKÜP MERMER ÇIKARTIP SATARSAK, BÝR YIL ÝÇERÝSÝNDE NE KADAR KAR ELDE EDEBÝLÝRÝZ.
: MERMERÝN ÇEÞÝDÝ AFYON BAL VE IÞIK GEÇÝREN MERMER ÇEÞÝDÝ
: YANÝ KALÝTELÝ BÝR MERMER ÇEÞÝDÝ OLDUÐUNU SÖYLÜYOR.

: YILMAZ ABÝ,
: BU ÝÞ KARLI BÝR ÝÞ MÝ?
: 100 ÝLE 150BÝN DOLAR KOYARAK BU ÝÞÝ YAPABÝLÝRMÝYÝZ?
: 2007 TARÝHÝNDE MERMER FÝYATLARI NASILDIR.
: AFYONDAKÝ MERMERLERÝN FÝYATLARI NASILDIR?
: 1METREKÜP MERMERÝN MASRAFI VE KAR ORANI NE KADARDIR FÝYATI?
: NORMAL ÞEKÝLDE BÝR OCAK ÝÇÝN NE KADAR PARA GEREKLÝ?
: BÝR OCAK ÝÇÝN NE TÜR MALZEMELER VE ARAÇLAR-MAKÝNALAR GEREKLÝ?
: PEKÝ BU OCAK ÝÞÝNE GÝRMEK ÝÇÝN DENEYÝMLERÝNÝZDEN NASIL FAYDALANABÝLÝRÝZ? PEKÝ BÝR KOMÝSYON KARÞILIÐINDA BÝZE NASIL YARDIMCI OLABÝLÝRSÝNÝZ?
: BÝZÝ AYDINLATIRSAN ÝNAN KÝ HERZAMAN DUACINIZ OLACAÐIZ. SEVGÝ VE SAYGILAR....

Re: mermer ocaðý iþi

bence cok iyi dusun aslaným yarraðý yersin sonra ben karýþmem elin oðlu adamýn amýna gor.

Re: mermer ocaðý iþi

: : Merhabalar;
: Yýlmaz bey,
: MERMERCÝLÝK ÝÞÝNÝN KARLI BÝR ÝÞ OLUP OLMADIÐINI SANA SORMAK ÝSTÝYORUM.
:MERMER ÝÞÝ KARLI BÝR ÝÞ MÝ, DEÐÝL MÝ?
:100 ÝLE 150BÝN DOLAR MASRAF YAPSAK BÝR YIL ÝÇERÝSÝNDE KENDÝNÝ AMORTÝ EDER MÝ? YANÝ YAPILAN MASRAFLARI ÇIKARIR MI?
:YILMAZ bey,
: BU ÝÞ KARLI BÝR ÝÞ MÝ?
: 100 ÝLE 150BÝN DOLAR KOYARAK BU ÝÞÝ YAPABÝLÝRMÝYÝZ?
: 2007 TARÝHÝNDE MERMER FÝYATLARI NASILDIR.
: 1METREKÜP MERMERÝN MASRAFI VE KAR ORANI NE KADARDIR FÝYATI?
: NORMAL ÞEKÝLDE BÝR OCAK ÝÇÝN NE KADAR PARA GEREKLÝ?
: BÝR OCAK ÝÇÝN NE TÜR MALZEMELER VE ARAÇLAR-MAKÝNALAR GEREKLÝ?
:OCAK ÝÞÝNE GÝRMEK ÝÇÝN DENEYÝMLERÝNÝZDEN NASIL FAYDALANABÝLÝRÝZ?BÝR KOMÝSYON KARÞILIÐINDA BÝZE NASIL YARDIMCI OLABÝLÝRSÝNÝZ?
: BÝZÝ AYDINLATIRSAN ÝNAN KÝ HERZAMAN DUACINIZ OLACAÐIZ. SEVGÝ VE SAYGILAR....

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Do not include any spaces in your answer.
Image CAPTCHA
Copy the characters (respecting upper/lower case) from the image.

Contact | Contents | Privacy Policy | Forum

This site is published by Hitsquad Pty Ltd. Copyright © 1999 - 2020 , All Rights Reserved.

Affiliate Notice: As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.