mermer

Posted by kadir ünsal gültepe on Fri, 08/18/00 - 05:46:56.
In Reply to Mermer Guitars

bulundugunuz ülkede türk mermerlerimizi pazarlamak istiyoruz.bizimle kontak kurarsanýz.seviniriz. byyComment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

iþ baþvurusu

hacettepe üni kaman m.y.o mermercilik bölümü mezunuyum iþ arýyorum iþ konusunda herhangibir çalýþma engelim yok fabrika ocak vs mermer üretiminde çalýþabilirim bukonuda iþ konusunda yardýmlarýnýzý beklerim

Re: mermer

mermer teknikeri mezunu çalýþmak için iþ arýyorum

Re: mermer bilgi

merhabalar mermer konusunda bilgili kendini geliþtirmiþ arkadaþlarla konusmak sohbet etmek isterim herkese baþarýlar

Re: mermer

: bulundugunuz ülkede türk mermerlerimizi pazarlamak istiyoruz.bizimle kontak kurarsanýz.seviniriz. byy

ÝYÝ OLACAÐINI DÜÞÜNDÜM RAMAZAN TÜRKKOT

Re: mermer

: bulundugunuz ülkede türk mermerlerimizi pazarlamak istiyoruz.bizimle kontak kurarsanýz.seviniriz. byy

ÝYÝ OLACAÐINI DÜÞÜNDÜM SAYGILARIMLA RAMAZAN TÜRKKOT

Re: mermer

: bulundugunuz ülkede türk mermerlerimizi pazarlamak istiyoruz.bizimle kontak kurarsanýz.seviniriz. byy

ÝYÝ OLUR RAMAZAN TÜRKKOT 05332566711

Re: mermer

Daha öncede bu konudaki rahatsýzlýðýmý dile getirmiþtim...Lütfen baþvurumu silermisiniz....benden izin almadan genel anlamda bunu yayýnlayamazsýnýz.maillimi en kýsa zamanda dikkate alýp gerekeni yaparsanýz sevinirim....

Re: mermer

Mrb dünyanýn en iyi meçalýþmalarrmeri nerede bulunur? mermer kaç yýlda oluþur?ve kaç çeþit mermer vardýr? bunlar hakkýnda bilgi verirseniz sevinirim.iyi

Re: mermer

mermer nerede bulunur ödev var

Re: mermer

www.madenciyim.com

Re: mermer

merhabalar pýnar haným ýsparta suleyman demirel üniversitesinde mermer üzerine çalýþmalar yapan öðretim görevlileri var onlarla temas halinde olursanýz yardýmcý olurlar

Re: mermer

böyle bi site actýgýnýz için teþekkürler ülkemizdeki mermerleri dýsarý pazarlayýp ülke ekonomisine katkýda bulunmöak çok güzel mermer teknolojisi 1. sýnýfta öðrenim görmekteyim bu konu hakkýnda ve stajý nerede yaparsak bize büyük katkýsý olur diye sizden bilgi almak istedim hayýrlý günler

Re: mermer

: bulundugunuz ülkede türk mermerlerimizi pazarlamak istiyoruz.bizimle kontak kurarsanýz.seviniriz. byy

ahmet batal

----ahmet nerelisi kilerdensin sen

ahmet batal

----ahmet nerelisi kilerdensin sen

iþ arýyorum

mermer teknikeriyim askerden yeni geldim iþ aramaktayým.askerden önce istanbulda travertinebross þirketinde 2 yýl çalýþmýþlýðým var.teþekkürler

mermer teknikeri mermer konusunda mümkünse sizinle görüþmek istiyorum

Re: mermer teknikeri mermer konusunda mümkünse sizinle görüþmek istiyorum

olur görüþelim adresim ahmetbatal58@hotmail.com

Re: mermer teknikeri mermer konusunda mümkünse sizinle görüþmek istiyorum

Re: mermer teknikeri mermer konusunda mümkünse sizinle görüþmek istiyorum

olur adresim burda ahmetbatal58@hotmail.com

ürün satýþý ve iþ baþvurusu

Merhaba;

Sayýn Yetkili;

Çalýþtýðým þirketin kapanmasý nedeniyle iþ arýyorum. Ýlgili özgeçmiþimi gönderiyorum. Lütfen olumlu veya olumsuz cevap veriniz.

Ayrýca þu anda elimde bulunan ve aþaðýda listesi ve fiyatlarý verilen taþlarýn satýþýný yapýyorum. Projelerinizde kullanmayý düþündüðünüz her türlü kaliteli ve ekonomik fiyatlardaki Granit-Mermer çeþitleriyle hizmetinizdeyiz. Her türlü ihtiyaçlarýnýz için bizden teklif almanýzýn menfaatiniz icabý olacaðýna inanýyoruz. Projelerinizde kullanmayý düþündüðünüz her türlü kalite ve fiyattaki mermer granit ihtiyacýnýzý karþýlamaya hazýr olduðumu bilmenizi isterim. Birlikte çalýþmak dileðiyle saygýlarýmla...

YILMAZ POLAT
Yüksek Maden Mühendisi
Tel: 0542 346 41 33
e-mail:yilmazpolatal@hotmail.com

GRANÝT;
1. 3200 m2 Bianco Sardo Graniti (60x60 ve 245x63 cm ebatlarnda); 30 $ /m2
2. Kýrklareli-Demirköy Graniti; 250 $ /m2
3. Granit Parke taþý ; 66 DEM/m2

MERMER;
Cinsi
(x1000 TL) 2’lik Plaka 3’lük Plaka Döþeme (30xSBx2) ST 2’lik ST 3’lük Süpürgelik Basamak Takým
Marmara 7.500 10.000 6.000 7.000 8.000 1.000 6.000
Açýk Bej 12.500 15.000 7.000 9.000 15.000 1.500 7.500
Antik bej 12.500 16.000 7.500 10.000 15.000 1.500 7.500
Milas Sedef 15.000 22.000 9.000 12.000 18.000 1.500 9.000
Traverten 12.000 15.000 9.000 12.000 15.000 1.500 10.000
Süpren 15.000 20.000 9.000 12.000 17.000 2.000 10.000
A.Siyah 20.000 25.000 12.000 15.000 20.000 2.500 10.000
Muðla Pembe 16.000 22.000
Not: Fiyatlarýmýza KDV dahil deðildir.

Bunun yanýsýra Þirketinizin her türlü ÇED raporu konusunda iþleriniz yapýlýr ve takip edilir.

Özgeçmiþ

KÝÞÝSEL BÝLGÝLER
Adý Soyadý : Yýlmaz POLAT
Baba Adý : Nizamettin Doðum Yeri ve Yýlý: Yusufeli-ARTVÝN 16/12/1971
Medeni Hali : Bekar Askerlik Durumu : 273. Kýsa Dönem Er
Adres ve Tel : Pýnar Mah. G-2 Sok. No:6 Kat:1 Sarýyer ÝSTANBUL
TEL: (0542) 346 41 33 e-mail: yilmazpolatal@hotmail.com

EÐÝTÝM DURUMU
1985-88 Yusufeli Lisesi (9.23 Pekiyi)
1988-93 Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ), Maden Fakültesi, Maden Mühendisliði Bölümü (61.5 Ýyi)
1995-99 ÝTÜ ve Berlin Teknik Üniversitesi iþbirliði ile hazýrlanan ÝTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliði Anabilim Dalý “Maden Üretim ve Teknolojisi” (Kýsmen Almanca) Programý, Yüksek Lisans Eðitimi (AA-Pekiyi)

TEZ ÇALIÞMALARI
1. “Türkiye Kömür iþletmeleri (TKÝ), Ege Linyitleri Ýþletmesi (ELÝ); Soma Bölgesinde Amortismanýný doldurmuþ aðýr iþ makinalarýnýn performans etüdü, arýza sýklýklarý ve hurdaya çýkarma kriterinin incelenmesi” ÝTÜ Maden Fakültesi Bitirme Tezi-1993.
2. “Türkiyede uygulanan mermer iþletme yöntemleri ve Bilecik-Gölpazarý ilçesi mermer ocaklarýnýn kapasite artýrýmý çalýþmalarýnýn etüdü” ÝTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi-1999. Bu çalýþma süresince 4 yýl boyunca Türkiye’deki mermer sektöründeki firmalar ile tek tek irtibat kurulmuþ, ÝZFAÞ ve TÜYAP’ýn düzenlemiþ olduðu fuarlara ve TMMOB Maden Mühendisleri Odasýnýn Afyon’da yapmýþ olduðu sempozyum ve toplantýlara katýlýnmýþtýr. Ayrýca sektörde çýkarýlan “Mermer ve Yapý Dekorasyon Dergisi- Ýstanbul” , “Mermer Dergisi-Ýzmir”, “Taþ Dünyasý-Ýstanbul”, dergilerinin arþivdeki tüm sayýlarýnýn yaný sýra sektörde bugüne kadar yayýnlanmýþ olan yurtiçi ve yurtdýþý yayýnlar kapsamlý bir þekilde etüt edilmiþtir.

ÇALIÞMA HAYATI
1993-94 ÇARÞI Maðazalarýnda Teknik Destek Elemaný olarak Part-time çalýþtým.
1996-97 KORONA Gýda ve Ticaret Sanayinde Kasiyerlik ve Satýþ Danýþmanlýðý yaptým.
1997-98 MERMAÞ Mermer Sanayi A.Þ. Bilecik-Gölpazarý ilçesinde Mermer Ocak Mühendisi ve iþletme için yapýlan yeni mermer iþleme fabrikasýnýn inþatýnda þantiye þefliði yaptým.
1998-99 ÜRÜN Ýnþaat Seramik ve Refrakter Malzemeler Grubunda Maden Mühendisi olarak Devlet ihaleleri ve fason iþ takibinde çalýþtým.
1999-00 BATI Mermer Pazarlama grubunda Toplu konut, kooperatif, villa ve inþaatlara þirketlerine mermer satýþý yaptým.
2000- SABA The Stone Co.-Living Hause Þirketinde Pazarlama ve Proje Müdürü olarak ÞAYAKÇI Mermer iþletmesinin (Balýkesir), Ýstanbul Bölge Distrübütörü olarak mermer atölyelerine ve inþaat firmalarýna mermer satýþý, proje ve uygulamasýnýn yaný sýra Finlandiya menþeeli Weeekend Hause Ahþap evlerinin pazarlamasýný yapýlmýþtýr. Bu amaçla Ýstanbul-Bostancý’da eski Muharrem Kireççi’nin mermer deposunun hemen yanýnda bir mermer deposu kurulmuþtur. Ýlk etapta Anadolu yakasýnda mermer atölyeleri ve Beylikdüzü Mermerciler Sitesindeki firmalar bizzat ziyaret edilerek mermer satýþý yapýlmýþtýr. Ayrýca SABA’nýn baðlý bulunduðu SARNEM Group bünyesindeki diðer firmalarýn (Ýnþaat, havuz, plaza) mermer iþleri yapýlmýþtýr.

REFERANSLAR
1. Prof. Dr. Senai Saltoðlu ÝTÜ Maden Fakültesi (0212 285 63 44)
2. Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ÝTÜ Maden Fakültesi (0212 283 63 45)
3. Suavi Çavuþ Ürün Ýnþaat (0216 345 36 76)
4. Reyyan Ündücü SABA The Stone Co. (0532 355 64 30 - 0216 326 98 51)
5. Zafer Acar Flash Dizayn Bilg. Uzm. (0532 565 95 34 - 0212 213 97 00)

KÝÞÝSEL GÖRÜÞLER
Çalýþtýðým þirketin kapanmasý nedeniyle yeni bir iþ aramaktayým. Gelecekte Türkiye’nin “Beyaz Petrol”ü olarak bilinen mermer sektörü ekonominin can damarý olacaktýr. Artýk aile þirketlerinin uðraþ alaný olmaktan çýkýp büyük holdinglerin yatýrým alaný olan mermercilik sektöründe yetiþmiþ ve eðitilmiþ eleman sýkýntýsý çekilmektedir. Þimdiye kadar olan Yüksek lisans çalýþmalarýmda edindiðim bilgi ve deneyimler ve iþ hayatýmda gerek ocak iþletmesinde gerek mermer iþleme fabrikasý, gerek mermer proje ve uygulamasýnda ve özellikle mermer pazarlamasýndaki deneyimim ile Þirketinizde uygun bulacaðýnýz herhangi bir pozisyonda çalýþmak istiyorum. Birlikte çalýþmak dileðiyle çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim. Saygýlarýmla.

iþletme

konya karaman arasýnda granit madenimiz bulunmaktadýr fakat maddi imkansýzlýklardan dolayý iþletememekteyiz ilgilenirseniz bizimle iletiþime geçmeniz yeterlidir..(daha çok gazi paþaya yakýn)

Re: ürün satýþý ve iþ baþvurusu

:
: Merhaba;

: Sayýn Yetkili;

: Çalýþtýðým þirketin kapanmasý nedeniyle iþ arýyorum. Ýlgili özgeçmiþimi gönderiyorum. Lütfen olumlu veya olumsuz cevap veriniz.

: Ayrýca güvenlik sertifikasýna sahibim. seracýlýk ve bilgisayar sertifikasýna da sahibim. tarým kredi kooperatifinde stajyerliðimi tamamladým. celal bayar üniversitesi tarýmsal kooperatifcilik bölümü mezunuyum. þu anda açýk öðretim fakültesi iþletme bölümü son sýnýf öðrencisiyim.

Re: ürün satýþý ve iþ baþvurusu

:
: Merhaba;

: Sayýn Yetkili;
ben anadolu üniversitesinde birinci sýnýfta okumaktayým.aileme cok fazla yük olmaya baþladýgýmý dusunuyorum evdeyým ve kayda deger biþey yaptýgým yok lütfen ýyý kötü mumkunse bi iþ istiyorum.daha onceden 1 gunluk migrosta stand iþinde görev aldým bunun dýsýnda baska býr iþ tecrubem yok.1988 yýlý dogumluyum bayaným herhangý býr özürüm yok.yabancý dil olarak ýngýlýzceyý cok az býlýyorum microsoft word programlarýný tam olarak býlmýyorum þimdiden teþekkür ederim saygýlarýmla çaðrý zeynep artaç 05392177086

Re: ürün satýþý ve iþ baþvurusu

Sayýn Yetkili;
üç yýla yakýn bir süredir uluslar arasý bir firmanýn finansman ve ithalat ihracat sorumlusu olarak çalýþýyorum. Yalnýz çalýþtýðým piyasada kendim ve ülkem için iyi bir gelecek göremediðim için araþtýrmalarým ve gözlemlerim sonucunda bende bir çok kiþi gibi ülkemiz için ekonomik deðeri büyük olan mermer sektöründe yerini almak istiyorum. Bu nedenle bu güne kadar oluþmuþ olan iþ tecrübemi hayatýmýn bundan sonraki kýsmýný bu sektörde kullanmak ve geliþtirmek istiyorum.bütün bunlarý isterkende siz ve deðerli firmanýnýzýn yardýmlarýný talep ediyorum. Özellikle her geçen gün internette mermer alýmlarýyla ilgili herþeyi takip ediyorum. Ben geleceðimi bu sektöre baðladým umarým sizde bunu kabul ediyorsunuzdur.

Ahmet ÖZBEK
Tel: 0 533 778 57 49
Tel: 0 212 549 85 25(iþ)
Tel: 0 212 470 90 26 (ev)
Fax: 0 212 549 85 22

bucak yeþil diyabaz ve bucak traverten üretimi

Dear Sirs,
Our Company is the Exporter / Producer of Bucak-Bucak / TURKEY Green Diyabaz ( Block - Cube Stone ), Bucak Travertine and we would like to make our company and its products known to you.
If you are interested, we will be happy to send you any further information. We may be available in the near future to discuss the subject with you aswell.
We have already experience in export business, particularly in European markets.
Thanking for your kind interest and we look forward your early reply , we remain,
Yours sincerely
Cemil ÖZTÜRK
Engineer of Geology

SARA Granite Marble Travertine Co. Ltd. & CETAÞ Marble Co. Ltd.
Competent of company
GSM:+905057709222
Phone number: +90 248 3258444-7112590
Fax number: +90 248 7112770
e-mail: aycell_15@hotmail.com
e-mail: cetasltd@hotmail.com

Bucak-Burdur/TURKEY

BUCAK GREEN DÝYABAZ GRANÝTE(BLOCK-CUBE STONE)

DARK TRAVERTINE LIGHT TRAVERTINE

Re: ürün satýþý

:
: Merhaba;

: Sayýn Yetkili; KORG CA- 30 chromatic tuner almak istiyorum. Ýst. Anadolu yakasý yoksa avrupa yakasýnda ürünü temin edebileceðim adres ve telefonlarý mail adresime gönderirseniz sevinirim. iyi günler

: Çalýþtýðým þirketin kapanmasý nedeniyle iþ arýyorum. Ýlgili özgeçmiþimi gönderiyorum. Lütfen olumlu veya olumsuz cevap veriniz.

: Ayrýca þu anda elimde bulunan ve aþaðýda listesi ve fiyatlarý verilen taþlarýn satýþýný yapýyorum. Projelerinizde kullanmayý düþündüðünüz her türlü kaliteli ve ekonomik fiyatlardaki Granit-Mermer çeþitleriyle hizmetinizdeyiz. Her türlü ihtiyaçlarýnýz için bizden teklif almanýzýn menfaatiniz icabý olacaðýna inanýyoruz. Projelerinizde kullanmayý düþündüðünüz her türlü kalite ve fiyattaki mermer granit ihtiyacýnýzý karþýlamaya hazýr olduðumu bilmenizi isterim. Birlikte çalýþmak dileðiyle saygýlarýmla...

: YILMAZ POLAT
: Yüksek Maden Mühendisi
: Tel: 0542 346 41 33
: e-mail:yilmazpolatal@hotmail.com

: GRANÝT;
: 1. 3200 m2 Bianco Sardo Graniti (60x60 ve 245x63 cm ebatlarnda); 30 $ /m2
: 2. Kýrklareli-Demirköy Graniti; 250 $ /m2
: 3. Granit Parke taþý ; 66 DEM/m2

: MERMER;
: Cinsi
: (x1000 TL) 2’lik Plaka 3’lük Plaka Döþeme (30xSBx2) ST 2’lik ST 3’lük Süpürgelik Basamak Takým
: Marmara 7.500 10.000 6.000 7.000 8.000 1.000 6.000
: Açýk Bej 12.500 15.000 7.000 9.000 15.000 1.500 7.500
: Antik bej 12.500 16.000 7.500 10.000 15.000 1.500 7.500
: Milas Sedef 15.000 22.000 9.000 12.000 18.000 1.500 9.000
: Traverten 12.000 15.000 9.000 12.000 15.000 1.500 10.000
: Süpren 15.000 20.000 9.000 12.000 17.000 2.000 10.000
: A.Siyah 20.000 25.000 12.000 15.000 20.000 2.500 10.000
: Muðla Pembe 16.000 22.000
: Not: Fiyatlarýmýza KDV dahil deðildir.

: Bunun yanýsýra Þirketinizin her türlü ÇED raporu konusunda iþleriniz yapýlýr ve takip edilir.

:
: Özgeçmiþ

: KÝÞÝSEL BÝLGÝLER
: Adý Soyadý : Yýlmaz POLAT
: Baba Adý : Nizamettin Doðum Yeri ve Yýlý: Yusufeli-ARTVÝN 16/12/1971
: Medeni Hali : Bekar Askerlik Durumu : 273. Kýsa Dönem Er
: Adres ve Tel : Pýnar Mah. G-2 Sok. No:6 Kat:1 Sarýyer ÝSTANBUL
: TEL: (0542) 346 41 33 e-mail: yilmazpolatal@hotmail.com

: EÐÝTÝM DURUMU
: 1985-88 Yusufeli Lisesi (9.23 Pekiyi)
: 1988-93 Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ), Maden Fakültesi, Maden Mühendisliði Bölümü (61.5 Ýyi)
: 1995-99 ÝTÜ ve Berlin Teknik Üniversitesi iþbirliði ile hazýrlanan ÝTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliði Anabilim Dalý “Maden Üretim ve Teknolojisi” (Kýsmen Almanca) Programý, Yüksek Lisans Eðitimi (AA-Pekiyi)

: TEZ ÇALIÞMALARI
: 1. “Türkiye Kömür iþletmeleri (TKÝ), Ege Linyitleri Ýþletmesi (ELÝ); Soma Bölgesinde Amortismanýný doldurmuþ aðýr iþ makinalarýnýn performans etüdü, arýza sýklýklarý ve hurdaya çýkarma kriterinin incelenmesi” ÝTÜ Maden Fakültesi Bitirme Tezi-1993.
: 2. “Türkiyede uygulanan mermer iþletme yöntemleri ve Bilecik-Gölpazarý ilçesi mermer ocaklarýnýn kapasite artýrýmý çalýþmalarýnýn etüdü” ÝTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi-1999. Bu çalýþma süresince 4 yýl boyunca Türkiye’deki mermer sektöründeki firmalar ile tek tek irtibat kurulmuþ, ÝZFAÞ ve TÜYAP’ýn düzenlemiþ olduðu fuarlara ve TMMOB Maden Mühendisleri Odasýnýn Afyon’da yapmýþ olduðu sempozyum ve toplantýlara katýlýnmýþtýr. Ayrýca sektörde çýkarýlan “Mermer ve Yapý Dekorasyon Dergisi- Ýstanbul” , “Mermer Dergisi-Ýzmir”, “Taþ Dünyasý-Ýstanbul”, dergilerinin arþivdeki tüm sayýlarýnýn yaný sýra sektörde bugüne kadar yayýnlanmýþ olan yurtiçi ve yurtdýþý yayýnlar kapsamlý bir þekilde etüt edilmiþtir.

: ÇALIÞMA HAYATI
: 1993-94 ÇARÞI Maðazalarýnda Teknik Destek Elemaný olarak Part-time çalýþtým.
: 1996-97 KORONA Gýda ve Ticaret Sanayinde Kasiyerlik ve Satýþ Danýþmanlýðý yaptým.
: 1997-98 MERMAÞ Mermer Sanayi A.Þ. Bilecik-Gölpazarý ilçesinde Mermer Ocak Mühendisi ve iþletme için yapýlan yeni mermer iþleme fabrikasýnýn inþatýnda þantiye þefliði yaptým.
: 1998-99 ÜRÜN Ýnþaat Seramik ve Refrakter Malzemeler Grubunda Maden Mühendisi olarak Devlet ihaleleri ve fason iþ takibinde çalýþtým.
: 1999-00 BATI Mermer Pazarlama grubunda Toplu konut, kooperatif, villa ve inþaatlara þirketlerine mermer satýþý yaptým.
: 2000- SABA The Stone Co.-Living Hause Þirketinde Pazarlama ve Proje Müdürü olarak ÞAYAKÇI Mermer iþletmesinin (Balýkesir), Ýstanbul Bölge Distrübütörü olarak mermer atölyelerine ve inþaat firmalarýna mermer satýþý, proje ve uygulamasýnýn yaný sýra Finlandiya menþeeli Weeekend Hause Ahþap evlerinin pazarlamasýný yapýlmýþtýr. Bu amaçla Ýstanbul-Bostancý’da eski Muharrem Kireççi’nin mermer deposunun hemen yanýnda bir mermer deposu kurulmuþtur. Ýlk etapta Anadolu yakasýnda mermer atölyeleri ve Beylikdüzü Mermerciler Sitesindeki firmalar bizzat ziyaret edilerek mermer satýþý yapýlmýþtýr. Ayrýca SABA’nýn baðlý bulunduðu SARNEM Group bünyesindeki diðer firmalarýn (Ýnþaat, havuz, plaza) mermer iþleri yapýlmýþtýr.

: REFERANSLAR
: 1. Prof. Dr. Senai Saltoðlu ÝTÜ Maden Fakültesi (0212 285 63 44)
: 2. Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ÝTÜ Maden Fakültesi (0212 283 63 45)
: 3. Suavi Çavuþ Ürün Ýnþaat (0216 345 36 76)
: 4. Reyyan Ündücü SABA The Stone Co. (0532 355 64 30 - 0216 326 98 51)
: 5. Zafer Acar Flash Dizayn Bilg. Uzm. (0532 565 95 34 - 0212 213 97 00)

: KÝÞÝSEL GÖRÜÞLER
: Çalýþtýðým þirketin kapanmasý nedeniyle yeni bir iþ aramaktayým. Gelecekte Türkiye’nin “Beyaz Petrol”ü olarak bilinen mermer sektörü ekonominin can damarý olacaktýr. Artýk aile þirketlerinin uðraþ alaný olmaktan çýkýp büyük holdinglerin yatýrým alaný olan mermercilik sektöründe yetiþmiþ ve eðitilmiþ eleman sýkýntýsý çekilmektedir. Þimdiye kadar olan Yüksek lisans çalýþmalarýmda edindiðim bilgi ve deneyimler ve iþ hayatýmda gerek ocak iþletmesinde gerek mermer iþleme fabrikasý, gerek mermer proje ve uygulamasýnda ve özellikle mermer pazarlamasýndaki deneyimim ile Þirketinizde uygun bulacaðýnýz herhangi bir pozisyonda çalýþmak istiyorum. Birlikte çalýþmak dileðiyle çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim. Saygýlarýmla.
:

Re: ürün satýþý

: :
: : Merhaba;

: : Sayýn Yetkili; BÝr miktar Titanyum almak istiyorum. Ýst. avrupa yakasýnda ürünü temin edebileceðim adres ve telefonlarý mail adresime gönderirseniz sevinirim. iyi günler

: : Çalýþtýðým þirketin kapanmasý nedeniyle iþ arýyorum. Ýlgili özgeçmiþimi gönderiyorum. Lütfen olumlu veya olumsuz cevap veriniz.

: : Ayrýca þu anda elimde bulunan ve aþaðýda listesi ve fiyatlarý verilen taþlarýn satýþýný yapýyorum. Projelerinizde kullanmayý düþündüðünüz her türlü kaliteli ve ekonomik fiyatlardaki Granit-Mermer çeþitleriyle hizmetinizdeyiz. Her türlü ihtiyaçlarýnýz için bizden teklif almanýzýn menfaatiniz icabý olacaðýna inanýyoruz. Projelerinizde kullanmayý düþündüðünüz her türlü kalite ve fiyattaki mermer granit ihtiyacýnýzý karþýlamaya hazýr olduðumu bilmenizi isterim. Birlikte çalýþmak dileðiyle saygýlarýmla...

: : YILMAZ POLAT
: : Yüksek Maden Mühendisi
: : Tel: 0542 346 41 33
: : e-mail:yilmazpolatal@hotmail.com

: : GRANÝT;
: : 1. 3200 m2 Bianco Sardo Graniti (60x60 ve 245x63 cm ebatlarnda); 30 $ /m2
: : 2. Kýrklareli-Demirköy Graniti; 250 $ /m2
: : 3. Granit Parke taþý ; 66 DEM/m2

: : MERMER;
: : Cinsi
: : (x1000 TL) 2’lik Plaka 3’lük Plaka Döþeme (30xSBx2) ST 2’lik ST 3’lük Süpürgelik Basamak Takým
: : Marmara 7.500 10.000 6.000 7.000 8.000 1.000 6.000
: : Açýk Bej 12.500 15.000 7.000 9.000 15.000 1.500 7.500
: : Antik bej 12.500 16.000 7.500 10.000 15.000 1.500 7.500
: : Milas Sedef 15.000 22.000 9.000 12.000 18.000 1.500 9.000
: : Traverten 12.000 15.000 9.000 12.000 15.000 1.500 10.000
: : Süpren 15.000 20.000 9.000 12.000 17.000 2.000 10.000
: : A.Siyah 20.000 25.000 12.000 15.000 20.000 2.500 10.000
: : Muðla Pembe 16.000 22.000
: : Not: Fiyatlarýmýza KDV dahil deðildir.

: : Bunun yanýsýra Þirketinizin her türlü ÇED raporu konusunda iþleriniz yapýlýr ve takip edilir.

: :
: : Özgeçmiþ

: : KÝÞÝSEL BÝLGÝLER
: : Adý Soyadý : Yýlmaz POLAT
: : Baba Adý : Nizamettin Doðum Yeri ve Yýlý: Yusufeli-ARTVÝN 16/12/1971
: : Medeni Hali : Bekar Askerlik Durumu : 273. Kýsa Dönem Er
: : Adres ve Tel : Pýnar Mah. G-2 Sok. No:6 Kat:1 Sarýyer ÝSTANBUL
: : TEL: (0542) 346 41 33 e-mail: yilmazpolatal@hotmail.com

: : EÐÝTÝM DURUMU
: : 1985-88 Yusufeli Lisesi (9.23 Pekiyi)
: : 1988-93 Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ), Maden Fakültesi, Maden Mühendisliði Bölümü (61.5 Ýyi)
: : 1995-99 ÝTÜ ve Berlin Teknik Üniversitesi iþbirliði ile hazýrlanan ÝTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliði Anabilim Dalý “Maden Üretim ve Teknolojisi” (Kýsmen Almanca) Programý, Yüksek Lisans Eðitimi (AA-Pekiyi)

: : TEZ ÇALIÞMALARI
: : 1. “Türkiye Kömür iþletmeleri (TKÝ), Ege Linyitleri Ýþletmesi (ELÝ); Soma Bölgesinde Amortismanýný doldurmuþ aðýr iþ makinalarýnýn performans etüdü, arýza sýklýklarý ve hurdaya çýkarma kriterinin incelenmesi” ÝTÜ Maden Fakültesi Bitirme Tezi-1993.
: : 2. “Türkiyede uygulanan mermer iþletme yöntemleri ve Bilecik-Gölpazarý ilçesi mermer ocaklarýnýn kapasite artýrýmý çalýþmalarýnýn etüdü” ÝTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi-1999. Bu çalýþma süresince 4 yýl boyunca Türkiye’deki mermer sektöründeki firmalar ile tek tek irtibat kurulmuþ, ÝZFAÞ ve TÜYAP’ýn düzenlemiþ olduðu fuarlara ve TMMOB Maden Mühendisleri Odasýnýn Afyon’da yapmýþ olduðu sempozyum ve toplantýlara katýlýnmýþtýr. Ayrýca sektörde çýkarýlan “Mermer ve Yapý Dekorasyon Dergisi- Ýstanbul” , “Mermer Dergisi-Ýzmir”, “Taþ Dünyasý-Ýstanbul”, dergilerinin arþivdeki tüm sayýlarýnýn yaný sýra sektörde bugüne kadar yayýnlanmýþ olan yurtiçi ve yurtdýþý yayýnlar kapsamlý bir þekilde etüt edilmiþtir.

: : ÇALIÞMA HAYATI
: : 1993-94 ÇARÞI Maðazalarýnda Teknik Destek Elemaný olarak Part-time çalýþtým.
: : 1996-97 KORONA Gýda ve Ticaret Sanayinde Kasiyerlik ve Satýþ Danýþmanlýðý yaptým.
: : 1997-98 MERMAÞ Mermer Sanayi A.Þ. Bilecik-Gölpazarý ilçesinde Mermer Ocak Mühendisi ve iþletme için yapýlan yeni mermer iþleme fabrikasýnýn inþatýnda þantiye þefliði yaptým.
: : 1998-99 ÜRÜN Ýnþaat Seramik ve Refrakter Malzemeler Grubunda Maden Mühendisi olarak Devlet ihaleleri ve fason iþ takibinde çalýþtým.
: : 1999-00 BATI Mermer Pazarlama grubunda Toplu konut, kooperatif, villa ve inþaatlara þirketlerine mermer satýþý yaptým.
: : 2000- SABA The Stone Co.-Living Hause Þirketinde Pazarlama ve Proje Müdürü olarak ÞAYAKÇI Mermer iþletmesinin (Balýkesir), Ýstanbul Bölge Distrübütörü olarak mermer atölyelerine ve inþaat firmalarýna mermer satýþý, proje ve uygulamasýnýn yaný sýra Finlandiya menþeeli Weeekend Hause Ahþap evlerinin pazarlamasýný yapýlmýþtýr. Bu amaçla Ýstanbul-Bostancý’da eski Muharrem Kireççi’nin mermer deposunun hemen yanýnda bir mermer deposu kurulmuþtur. Ýlk etapta Anadolu yakasýnda mermer atölyeleri ve Beylikdüzü Mermerciler Sitesindeki firmalar bizzat ziyaret edilerek mermer satýþý yapýlmýþtýr. Ayrýca SABA’nýn baðlý bulunduðu SARNEM Group bünyesindeki diðer firmalarýn (Ýnþaat, havuz, plaza) mermer iþleri yapýlmýþtýr.

: : REFERANSLAR
: : 1. Prof. Dr. Senai Saltoðlu ÝTÜ Maden Fakültesi (0212 285 63 44)
: : 2. Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ÝTÜ Maden Fakültesi (0212 283 63 45)
: : 3. Suavi Çavuþ Ürün Ýnþaat (0216 345 36 76)
: : 4. Reyyan Ündücü SABA The Stone Co. (0532 355 64 30 - 0216 326 98 51)
: : 5. Zafer Acar Flash Dizayn Bilg. Uzm. (0532 565 95 34 - 0212 213 97 00)

: : KÝÞÝSEL GÖRÜÞLER
: : Çalýþtýðým þirketin kapanmasý nedeniyle yeni bir iþ aramaktayým. Gelecekte Türkiye’nin “Beyaz Petrol”ü olarak bilinen mermer sektörü ekonominin can damarý olacaktýr. Artýk aile þirketlerinin uðraþ alaný olmaktan çýkýp büyük holdinglerin yatýrým alaný olan mermercilik sektöründe yetiþmiþ ve eðitilmiþ eleman sýkýntýsý çekilmektedir. Þimdiye kadar olan Yüksek lisans çalýþmalarýmda edindiðim bilgi ve deneyimler ve iþ hayatýmda gerek ocak iþletmesinde gerek mermer iþleme fabrikasý, gerek mermer proje ve uygulamasýnda ve özellikle mermer pazarlamasýndaki deneyimim ile Þirketinizde uygun bulacaðýnýz herhangi bir pozisyonda çalýþmak istiyorum. Birlikte çalýþmak dileðiyle çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim. Saygýlarýmla.
: :

ürün satýþý

: : : Sayýn Yetkili;

Bir miktar Titanyum almak istiyorum. Türkiyede ürünü temin edebileceðim adres ve telefonlarý mail adresime gönderirseniz sevinirim. iyi günler

Re: ürün alýþý

: : : : Sayýn Yetkili; bir projemizde kullanýlmak üzere
3x32x120 120 mtül basar
2x17x120 rýht
1x30x120 basmak kaplamasý 450 mtül yada 2 lik te olabilir
2x30x60 yada 1x 40x40 100 m2
rosso bolmarol,cafe imporial
not: denizli teslim fiyatlandýrma yaparsanýz sevinirim
ödemelerimizpeþin dýr ve ilk defa çalýþmamýzdan dolayýoptimal fiyatý yakalacagýnýz kanaatindeyim
saygýlarýmla
iyi çalýþmalar dilerim
Cihan BOYALIOGLU
F T ÝNÞAAT TAAHHÜT
TELEFAX:02582657446
GMAÝL:cihanboyalioglu

Re: ürün satýþý ve iþ baþvurusu

:
: Merhaba;

: Sayýn Yetkili;

: Çalýþtýðým þirketin kapanmasý nedeniyle iþ arýyorum. Ýlgili özgeçmiþimi gönderiyorum. Lütfen olumlu veya olumsuz cevap veriniz.

: Ayrýca þu anda elimde bulunan ve aþaðýda listesi ve fiyatlarý verilen taþlarýn satýþýný yapýyorum. Projelerinizde kullanmayý düþündüðünüz her türlü kaliteli ve ekonomik fiyatlardaki Granit-Mermer çeþitleriyle hizmetinizdeyiz. Her türlü ihtiyaçlarýnýz için bizden teklif almanýzýn menfaatiniz icabý olacaðýna inanýyoruz. Projelerinizde kullanmayý düþündüðünüz her türlü kalite ve fiyattaki mermer granit ihtiyacýnýzý karþýlamaya hazýr olduðumu bilmenizi isterim. Birlikte çalýþmak dileðiyle saygýlarýmla...

: YILMAZ POLAT
: Yüksek Maden Mühendisi
: Tel: 0542 346 41 33
: e-mail:yilmazpolatal@hotmail.com

: GRANÝT;
: 1. 3200 m2 Bianco Sardo Graniti (60x60 ve 245x63 cm ebatlarnda); 30 $ /m2
: 2. Kýrklareli-Demirköy Graniti; 250 $ /m2
: 3. Granit Parke taþý ; 66 DEM/m2

: MERMER;
: Cinsi
: (x1000 TL) 2’lik Plaka 3’lük Plaka Döþeme (30xSBx2) ST 2’lik ST 3’lük Süpürgelik Basamak Takým
: Marmara 7.500 10.000 6.000 7.000 8.000 1.000 6.000
: Açýk Bej 12.500 15.000 7.000 9.000 15.000 1.500 7.500
: Antik bej 12.500 16.000 7.500 10.000 15.000 1.500 7.500
: Milas Sedef 15.000 22.000 9.000 12.000 18.000 1.500 9.000
: Traverten 12.000 15.000 9.000 12.000 15.000 1.500 10.000
: Süpren 15.000 20.000 9.000 12.000 17.000 2.000 10.000
: A.Siyah 20.000 25.000 12.000 15.000 20.000 2.500 10.000
: Muðla Pembe 16.000 22.000
: Not: Fiyatlarýmýza KDV dahil deðildir.

: Bunun yanýsýra Þirketinizin her türlü ÇED raporu konusunda iþleriniz yapýlýr ve takip edilir.

:
: Özgeçmiþ

: KÝÞÝSEL BÝLGÝLER
: Adý Soyadý : Yýlmaz POLAT
: Baba Adý : Nizamettin Doðum Yeri ve Yýlý: Yusufeli-ARTVÝN 16/12/1971
: Medeni Hali : Bekar Askerlik Durumu : 273. Kýsa Dönem Er
: Adres ve Tel : Pýnar Mah. G-2 Sok. No:6 Kat:1 Sarýyer ÝSTANBUL
: TEL: (0542) 346 41 33 e-mail: yilmazpolatal@hotmail.com

: EÐÝTÝM DURUMU
: 1985-88 Yusufeli Lisesi (9.23 Pekiyi)
: 1988-93 Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ), Maden Fakültesi, Maden Mühendisliði Bölümü (61.5 Ýyi)
: 1995-99 ÝTÜ ve Berlin Teknik Üniversitesi iþbirliði ile hazýrlanan ÝTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliði Anabilim Dalý “Maden Üretim ve Teknolojisi” (Kýsmen Almanca) Programý, Yüksek Lisans Eðitimi (AA-Pekiyi)

: TEZ ÇALIÞMALARI
: 1. “Türkiye Kömür iþletmeleri (TKÝ), Ege Linyitleri Ýþletmesi (ELÝ); Soma Bölgesinde Amortismanýný doldurmuþ aðýr iþ makinalarýnýn performans etüdü, arýza sýklýklarý ve hurdaya çýkarma kriterinin incelenmesi” ÝTÜ Maden Fakültesi Bitirme Tezi-1993.
: 2. “Türkiyede uygulanan mermer iþletme yöntemleri ve Bilecik-Gölpazarý ilçesi mermer ocaklarýnýn kapasite artýrýmý çalýþmalarýnýn etüdü” ÝTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi-1999. Bu çalýþma süresince 4 yýl boyunca Türkiye’deki mermer sektöründeki firmalar ile tek tek irtibat kurulmuþ, ÝZFAÞ ve TÜYAP’ýn düzenlemiþ olduðu fuarlara ve TMMOB Maden Mühendisleri Odasýnýn Afyon’da yapmýþ olduðu sempozyum ve toplantýlara katýlýnmýþtýr. Ayrýca sektörde çýkarýlan “Mermer ve Yapý Dekorasyon Dergisi- Ýstanbul” , “Mermer Dergisi-Ýzmir”, “Taþ Dünyasý-Ýstanbul”, dergilerinin arþivdeki tüm sayýlarýnýn yaný sýra sektörde bugüne kadar yayýnlanmýþ olan yurtiçi ve yurtdýþý yayýnlar kapsamlý bir þekilde etüt edilmiþtir.

: ÇALIÞMA HAYATI
: 1993-94 ÇARÞI Maðazalarýnda Teknik Destek Elemaný olarak Part-time çalýþtým.
: 1996-97 KORONA Gýda ve Ticaret Sanayinde Kasiyerlik ve Satýþ Danýþmanlýðý yaptým.
: 1997-98 MERMAÞ Mermer Sanayi A.Þ. Bilecik-Gölpazarý ilçesinde Mermer Ocak Mühendisi ve iþletme için yapýlan yeni mermer iþleme fabrikasýnýn inþatýnda þantiye þefliði yaptým.
: 1998-99 ÜRÜN Ýnþaat Seramik ve Refrakter Malzemeler Grubunda Maden Mühendisi olarak Devlet ihaleleri ve fason iþ takibinde çalýþtým.
: 1999-00 BATI Mermer Pazarlama grubunda Toplu konut, kooperatif, villa ve inþaatlara þirketlerine mermer satýþý yaptým.
: 2000- SABA The Stone Co.-Living Hause Þirketinde Pazarlama ve Proje Müdürü olarak ÞAYAKÇI Mermer iþletmesinin (Balýkesir), Ýstanbul Bölge Distrübütörü olarak mermer atölyelerine ve inþaat firmalarýna mermer satýþý, proje ve uygulamasýnýn yaný sýra Finlandiya menþeeli Weeekend Hause Ahþap evlerinin pazarlamasýný yapýlmýþtýr. Bu amaçla Ýstanbul-Bostancý’da eski Muharrem Kireççi’nin mermer deposunun hemen yanýnda bir mermer deposu kurulmuþtur. Ýlk etapta Anadolu yakasýnda mermer atölyeleri ve Beylikdüzü Mermerciler Sitesindeki firmalar bizzat ziyaret edilerek mermer satýþý yapýlmýþtýr. Ayrýca SABA’nýn baðlý bulunduðu SARNEM Group bünyesindeki diðer firmalarýn (Ýnþaat, havuz, plaza) mermer iþleri yapýlmýþtýr.

: REFERANSLAR
: 1. Prof. Dr. Senai Saltoðlu ÝTÜ Maden Fakültesi (0212 285 63 44)
: 2. Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ÝTÜ Maden Fakültesi (0212 283 63 45)
: 3. Suavi Çavuþ Ürün Ýnþaat (0216 345 36 76)
: 4. Reyyan Ündücü SABA The Stone Co. (0532 355 64 30 - 0216 326 98 51)
: 5. Zafer Acar Flash Dizayn Bilg. Uzm. (0532 565 95 34 - 0212 213 97 00)

: KÝÞÝSEL GÖRÜÞLER
: Çalýþtýðým þirketin kapanmasý nedeniyle yeni bir iþ aramaktayým. Gelecekte Türkiye’nin “Beyaz Petrol”ü olarak bilinen mermer sektörü ekonominin can damarý olacaktýr. Artýk aile þirketlerinin uðraþ alaný olmaktan çýkýp büyük holdinglerin yatýrým alaný olan mermercilik sektöründe yetiþmiþ ve eðitilmiþ eleman sýkýntýsý çekilmektedir. Þimdiye kadar olan Yüksek lisans çalýþmalarýmda edindiðim bilgi ve deneyimler ve iþ hayatýmda gerek ocak iþletmesinde gerek mermer iþleme fabrikasý, gerek mermer proje ve uygulamasýnda ve özellikle mermer pazarlamasýndaki deneyimim ile Þirketinizde uygun bulacaðýnýz herhangi bir pozisyonda çalýþmak istiyorum. Birlikte çalýþmak dileðiyle çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim. Saygýlarýmla.
:

Re: ürün satýþý ve iþ baþvurusu

: :
: : Merhaba;
oduncuasefaa@gmail.com mail adresinden mailinizi beklerim.Ben arap piyasasýna blok ve kesilmiþ urunler gönderiyorum.
Ali Sefa ODUNCU

Re: ürün satýþý ve iþ baþvurusu

Sayýn yetkili biz Mersin merkezli kurulmuþ bir firma olup Bursa / Gemlik ve Ýstanbul'da þubelerimiz bulunmaktadýr.Faaliyet alanýmýz fümigasyon ve lashýng olup Ýzmir'de bir çalýþma yapmak istemekteyim turkýsh natural stone sayfasý arýzalý olduðundan sizden yardým isteyecektim.Bana Ýzmir'de görüþme yapabileceðim mermer firmalarý isim ve tlf nolarýný almam mümkünmü.Ýzmir'de perþembe günü olmam gerekiyor.Saygýlarýmla...01.10.2007/p.tesi

Re: ürün satýþý ve iþ baþvurusu

MERHABA SAYIN DOÐAGIDA ÞÝRKETÝNÝZÝN BÜNYESÝNDE ÇALIÞAN BÝRÝNÝN TAVSÝYESÝ VE YÖNLENDÝRMESÝ ÝLE SÝZE BAÞVURDUM EVLÝYÝM VE ÝÞTEN ÇIKARILDIM ÇOK ÝHTÝYACIM VAR SÝZDEN ÝÞ ÝSTÝYORUM ÞÖFÖRLÜÐÜM VAR VE SICAK SATIÞ KONUSUNDA TECRÜBELÝYÝM LÝSE MEZUNUYUM HALKLA ÝLÝÞKÝLERDE ÝKNA KABÝLÝYETÝMÝN YÜKSEK OLDUÐUNU SÖYLERLER EVÝM KÝRA ÇOKÝHTÝYACIM VAR ACELE CEVABINIZI BEKLÝYORUM

Re: ürün satýþý ve iþ baþvurusu

: :
: : Merhaba;

: : Sayýn Yetkili

: :
: : Özgeçmiþ

: : KÝÞÝSEL BÝLGÝLER
: : Adý Soyadý seyfi goksu : : : Baba Adý : abdukkadýr Doðum Yeri ve Yýlý: kangal/sývas 15/04/1983
: : Medeni Hali : Bekar Askerlik Durumu : 365 kýsa donem ast tegmen
: : Adres ve Tel : gulsuyu mah kelebek sok no 17 maltepe ýstanbul
: : TEL: (0543)518 68 80 e-mail: MUHENDISSEYFIGOKSU@hotmail.com

: : EÐÝTÝM DURUMU
: : 1990- 1998 kazým karabekýr ýlk ogretým okulu
: : 1998- 2001tophane endustrý meslek lýsesý
: : 2001-2005 afyon kocatepe unýversýtesý mýmar (9.45) pekýyý
: : (Kýsmen ingýlýzce)

: : TEZ ÇALIÞMALARI

: : ÇALIÞMA HAYATI
: : askerden yený geldým
: : REFERANSLAR
: :adem usta 05358950839-abdullah ogrencý 0555 4528239 : : KÝÞÝSEL GÖRÜÞLER
: :kendýme daha ozgu ve rahat býr calýsma ve ýs yerý arýyorum bu gorusum sýzýn ýsyerýnde olduguna ýnanýyorum Birlikte çalýþmak dileðiyle çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim. Saygýlarýmla.
: :

türkiyenin ilk mermer maden portalý

www.travertenmermer.com türkiyenin ilk mermer ve maden portalýnda yer almak istiyorsanýz bilgilerinizi mail atýn

Re: türkiyenin ilk mermer maden portalý

: www.travertenmermer.com türkiyenin ilk mermer ve maden portalýnda yer almak istiyorsanýz bilgilerinizi mail atýn

zeybekler mermer san týç ltd þti firmamýzda her türlü ve ebatta traverten mermer üretimi ve satýþý yapýlmaktadýr
saygýlarýmla SÜLEYMAN ZEYBEK

Re: türkiyenin ilk mermer maden portalý

Mermer, Traverten ve Mozaik konusunda imalat, satýs ve uygulama yapmaktayýz. Ýstanbul ve Antalyadaki tanýtým ve satýs ofislerimiz ile proje bazýnda hizmet vermekteyiz.

türkiyenin mermer maden portalý

Türkiyenin Maden ve Mermer Portalý
Madenim.com Madencilik adýna aradýðýnýz her þeyi bulabileceðiniz tek site.Türkiye ve dünya madenciliðinden, madenlerin kullaným alanlarýna, maden sahasýna sahip olmak isteyenlerin yapmasý gerekenlerden, ruhsat alýp satan firmalara kadar her þeyi bu sitede bulabileceksiniz. Siz de ürünlerinizi bu sayfada tanýtarak yeni müþteriler edinebilirsiniz. Türkiye madenciliðini geliþtirmek adýna kurmuþ olduðumuz bu siteye sizlerin de aktif katkýlarýnýzý bekliyoruz

www.madenim.com

Hizmetlerimiz

Madencilik, mühendislik ve müþavirlik hizmetleri
Her grup maden-mermer ruhsatý müracaatý yapmak
Saha, Zemin, Rezerv Etüd Hizmetleri
Arama Ruhsat Baþvurusu Hizmeti
Ýþletme Projesi ve ekleri tanzimi hizmeti
Ýþletme Ruhsatý Alým Hizmeti
Ýþletme Ýzni Alým Hizmeti
Arama Faaliyet Raporu Hazýrlama Hizmeti
Sevk Fiþi Projesi Hazýrlama Hizmeti
Ýþletme Faaliyet Raporu Hazýrlama Hizmeti
Ruhsat Devir Ýþlemleri
ÇED Yönetmeliði Kapsamýnda ÇED Raporu,

www.madenim.com

Maden sektöründe yeni bir atýlým olan sitemizde siz de ürünlerinizle yer almak, firmanýzýn tanýtýmýný yapmak, mühendislik hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz

MÝGEM SORGULAMALARI
Ýnteraktif Ýþlemler
Müracaat Sorugulama
Nezaretçi Sorgulama
Teknik Nezaretçisi Olmayan Sahalar
Ruhsat Sorgulama
Satýþ Bilgi Formu Düzenleme
Ýhalelik Saha Sorgulama

www.madenim.com
info@madenim.com

Re: ürün talebi

sayin yetkili
sahsim radye tekstil mermer vede hazir insaat satimi sirketinde yoneticilik yapmaktayim ilgili olan kisilerden bir teklif rica ediyorum 30*60 2cm kalinliginda traverten fiyat calismalari rica ediyorum elde bulundurdugum bir kac suudi arabistan sirketine ihracat yapmaktayim bu konudaki fiyat tekliflerini dikkatle inceleyecek ve en cazip olan ile bizzat gorusecegim saygilarimla
MURAT TARHAN CAKAR 0 533 848 12 41 / 0535 494 73 60

trevertene

iyi günler istediðiniz ürün talebinizi kulaç mermer olarak karþýlayabiliriz.ocaðýmýz afyon konya yolu 20.km de olup ocaða 50 metrede bir adaet estemiz faaliyet içerisindedir.nakliye sorunu olmadýðý için þuanda piyasanýn en hesaplý taþýný biz verebiliriz.siz ürünümüze ve yerimize bakýn fiyatýnýzý talebinize göre konuþuruz ADNAN KULAÇ 05442510319

iþ baþvurusu

Ýyi çalýþmalar ben Erciyes Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksek Okulu Ýnþaat Bölümü mezunuyum daha doðrusu dürüst olmak gerekirse 3. yýlýma sarktý okul ve haziran ayýnda okulumun bittiðine garanti verebilirim yozgat taki malum iþsizlik sýkýntýsý ve iþ verimi olmadýðýndan karýyer ve iþ öðrenme gibi þeyleri ufak þirketlerde öðrenmek istemiyorum alanýmla ilgili çalýþmak istiyorum suan inþaat þirketinde çalýþýyorum ama istediðim verimi alamýyorum ben sýký çalýþmak istiyorum 1 ay iþ geliyor 3 ay yatýyoruz bu beným mesleðim deðil þuan yerli matrix diye tv ve gazetelere cýkan aksiyon filminde oynadým ve güzel performans sergiledim ama ben bu performans ve güzelliði inþaat dalýnda da sergilemek isterim kullandýðým programlar fazla deðil yardýmcý programcýlýk sertifikam var autocad windoxs ofis2000 kullanabýlýyorum ihale teklif dosyasý hazýrlayabýlýrým iþ aramamdaký amac fazla para ,istemýyorum barýnacagým yerde iþimi öðrenmem hem size hem devlete faydalý olmamdýr. eðer uygun görürüseniz siden yardým istiyorum bu genclik boyle devam edemez yardýmcý olacagýnýza inanýyorum

Muhammet Fatih Doðmuþ
GSM: 0 535 784 53 50
0 505 435 33 76

Adres: Karatepe mahallesi çiçek apartmaný no :3/13 YOZGAT

þoför

10 senelik ehliyetim var 10 senedir servis çekiyorum karsan karadeniz algida firmasýn da çalýþtým ups kargoda þoför olararak çalýþmak istiyorum çýnar mah 6/2 no 15 daire 4 baðcýlar istanbul tel 0536 735 41 30

Re: iþ baþvurusu

selam ups ben bursa gemlikte ikametgah ediyorum aslen yozgatlý 20 yýllýk agýr vasýta kullanýyorum size baþ vurdum 5 yýl en son merit gemicilite çalýþtým ve kapandý sizinle çalýþmak istiyorum saygýlarýmla E sýnýf 1991tarihli ehliyetim SRC fiskotekni BELGELERÝM MEVCUT

NOT. PASAPORT VAR

Re: iþ baþvurusu

: ýyý gunler ben hakan uludag ýzmýrde oturuyorum bornova ýlcesýnde lýse mezunuyum farrklý sýrketlerde dagýtým pazarlama tahsýlat ýslerý yaptým ýsým gereyý sehýr dýsýna cýkabýlýrým yasým 23 askerlýgýmý yaptým cv ým uygunsa enkýsa zaman da ararsaanýz sevýnýrým

Re: iþ baþvurusu

iyiçalýþmalar ben bursadan cuma yýlmaz lise terk yani ortaokul mezunuyum evli ve 1 çocuk sahibiyim daha önce mng kargoda 2 yýl çalýþmýþlýðým var kurye mhs ve þöför olarak tek nosab þubesinde çalýþtým size uygun bir eleman olduðumu düþündüðüm için bu siteye girdim umarým ayný fikirlere sahip oluruz deðerlendirdiðiniz için þimdiden teþekkür eder iyi çalýþmalar dilerim. adres:baðlarbaþý mah. okul cad. no:40 bursa/osmangazi tel:02242451209 cep:05392869502

Yanýt

Birisi Dalga Geçmek Adýna Ýsmimi Kullanarak Ýþ baþvurusu adý altýnda yazýlar yazmýþ Silmenizi Rica Ediyorum...

Benimle Uzaktan Yakýndan Alakasý Yoktur..

Re: iþ baþvurusu

celal bayar ýnýversetesý kýrkagac meslk.yuksek okulu mezunuyum 2006 okulu býtýrdým 1,5 yýldan berý yutr dýsýnda calýsýyorum suan da turkey deyým ve ýs arýyorum elektrýk teknýkerýyým tecrubem ve býlgým yeterlý 05547273448

Re: iþ baþvurusu

: Ýyi çalýþmalar ben OÐUZHAN TEKÝN Yozgat DÜZ LÝSE MEZUNUYUM doðrusu dürüst olmak gerekirse iþsizlik sýkýntýsý ve iþ verimi olmadýðýndan karýyer ve iþ öðrenme gibi þeyleri ufak þirketlerde öðrenmek istemiyorum alanýmla ilgili çalýþmak istiyorum ben sýký çalýþmak istiyorum 1 ay iþ geliyor 3 ay yatýyoruz bu beným mesleðim deðil þuan yerli matrix diye tv ve gazetelere cýkan aksiyon filminde oynadým ve güzel performans sergiledim ama ben bu performans ve güzelliði inþaat dalýnda da sergilemek isterim kullandýðým programlar fazla deðil yardýmcý programcýlýk sertifikam var autocad windoxs ofis2000 kullanabýlýyorum ihale teklif dosyasý hazýrlayabýlýrým iþ aramamdaký amac fazla para ,istemýyorum barýnacagým yerde iþimi öðrenmem hem size hem devlete faydalý olmamdýr. eðer uygun görürüseniz siden yardým istiyorum bu genclik boyle devam edemez yardýmcý olacagýnýza inanýyorum

:
: Oðuzhan Tekin : GSM: 0 542 724 96 78
:
: Adres: TEYFÝK BEY MH.VURAL SK.NO:5 D:3
SEFAKÖY / ÝSTANBUL

iþ baþvurusu

bir özel þirkette sevkiyat þöförü olarak çalýþmaktayým.daha öncede kurye olarak çalýþtým sizin grupla çalýþmayý istiyorum gereðinin yapýlmasýný rica ederim .
kavaklý mah. kocatepe cad. okent sitesi a.1 d.3 beylikdüzü istanbul

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Do not include any spaces in your answer.
Image CAPTCHA
Copy the characters (respecting upper/lower case) from the image.

Contact | Contents | Privacy Policy | Forum

This site is published by Hitsquad Pty Ltd. Copyright © 1999 - 2018 , All Rights Reserved.