Re: Mermer Granit Traverten Ve doðal taþ Dünyasi

Posted by Ýlhan ÞAFAK on Thu, 06/26/03 - 07:54:26.

: Merhabalar;
: Lütfen bu e-maili bir yere not ediniz......

: Evlerimizde ve iþyerlerimizde, önemli bir mimari yapýya sahip malzeme olan Mermer-Granit-Traverten ve diðer doðal taþlara ait istedðiniz her türlü bilgiye ve hizmete artýk çok rahatlýkla ve çekinmeden ulaþabilirsiniz.

: Mermer… Azametli ve kuvvetli. Dayanýklý ve büyüleyici. Ýnþaat ve mimari malzeme olarak herzaman ilgi çekicidir. O güzeldir ve kalýcýdýr, çok amaçlý kullanýlabilen saðlam yüzeylidir ve kiþilere özeldir. Her bir mermer parçasý olarak ayrý bir doða harikasýdýr. Renklerini, çeþitlerini, dokusunu ve yararlarýný hiçbir malzeme ile karþýlaþtýrmak mümkün deðildir. Çünkü O özellere aittir…

: Gelekcekteki hedefim Mermer ve Doðlal taþlar konusunda “Türkiye’nin parmakla gösterilen birkaç insanýndan biri olmaktýr” Gerek akademik hayatým, gerek meslek hayatým ve gelecekteki hedeflerim ile mermer sektörüne gönül vermiþ biriyim. Profosyonel iþ hayatýmýn yanýsýra içimdeki amatörlüðün hiç kaybolmamasý gerektiði inancýndayým.

: Bu nedenle Mermer ve doðal taþ ile ilgili aklýnýza gelebilecek her türlü ticari, mimari, uygulama, iþçilik, ihracat, bilimsel vs, her konuda soru veya sipariþleriniz için sadece bir telefon veya bir e-mail mesafsi uzaklýkta olduðumu bilmenizi isterim.

: Birlikte çalýþmak dileðiyle saygýlarýmla...

:
: YILMAZ POLAT
: Yüksek Maden Mühendisi
: Tel: (0542) 3464133
: e-mail:yilmazpolatal@hotmail.com
: yilmazpolatal@mynet.com
: ypolat34@yahoo.com

: Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ), Maden Fakültesi, Maden Mühendisliði Bölümünden 1993 yýlýnda mezun oldum. Daha sonra ayný üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansýmý tamamladým. Bitirme çalýþmamý “Türkiyede uygulanan mermer iþletme yöntemleri ve mermer ocaklarýnýn kapasite artýrýmý çalýþmalarýnýn etüdü” üzerine yaptým.
: 1988 yýlýndan beri Türkiye’de mermer sektöründeki ÝZFAÞ ve TÜYAP’ýn düzenlemiþ olduðu tüm mermer fuarlarýna katýldým. TMMOB Maden Mühendisleri Odasýnýn Afyon’da 1995, 1997 ve 2000 yýllarýnda yapmýþ olduðu Mermer sempozyumlarýna katýldým. Sektörde çýkarýlan “Mermer ve Yapý Dekorasyon Dergisi- Ýstanbul”, “Mermer Dergisi-Ýzmir”, “Taþ Dünyasý-Ýzmir”, “Turquische Ýnternational-Afyon” dergilerinin arþivdeki tüm sayýlarýnýn yaný sýra sektörde bugüne kadar yayýnlanmýþ olan yurtiçi ve yurtdýþý yayýnlarýn ulaþabildiklerimi kapsamlý bir þekilde etüt ettim.

: Çalýþma hayatý olarak deðiþik firmalarda Mermer Ocak Mühendisliði ve Mermer uygulama-montaj þantiye þefliði gibi deneyimlerim oldu. Bu süreçte Türkiye’deki pek çok mermer ocaðýný ve fabrikasýný yerinde inceledim ve birlikte iþ yapma fýrsatým oldu. Ekonomik kriz sonrasý geçen süreçte gerek okul yýllarýndaki akademik çalýþmalarýmý, katýldýðým fuarlarda topladýðým bilgileri ve kataloglarý, çalýþtýðým deðiþik firmalar nezdinde elde ettiðim bilgileri kendi arþivimde data olarak biriktiriyorum. Ýnternet veya elimdeki yayýnlardaki tüm firma adres, tel, ocak, fabrika, ihracat, satýþ, mermer analizleri vb özellikleri arþivliyorum. 7-8 yýl gibi sure olmasýna raðmen gerekli-gereksiz tüm bilgileri topladým, toplamaya ve güncellemeye devam ediyorum. Bunlarý oluþturacaðým programla karþýlýklý çapraz sorgularla Türkiye’deki atölyeler dahil çok kapsamlý bir bilgi bankasý oluþturuyorum. Hedefim ise yýllar sonrasý piyasaya çýkaracaðým Dünyada ve Türkiye Doðal taþ katalogu ve internet site çalýþmasýna Mermer firmalarý adres bilgileri ve Türkiye mermer çeþitleri ve analizleri konusunda kapsamlý bilgi daðarcýðý oluþturmak.
: Bu arada elimde Türkiye’de çýkarýlan 250’ye yakýn mermer-granit-traverten ve Doðal taþý analizini gerçekleþtirdim. Bunlarýn çýktýðý ocaklarý, iþleyen fabrikalarý ve ihrac eden firmalarý tek tek analiz ettim. Bu konuda elimdeki kayýtlarda þu anda 4000’e yakýn firma analizi mevcuttur.

: Þu andaki çalýþmalarým Dünyada yapýlan tüm uluslararasý mermer fuarlarý, bu fuarlara katýlan yerli ve yabancý firmalar konusunda data çalýþmasý yapýyorum. Bu þu anda yurtdýþýndaki Mermer ve Granit firmalarý bazýnda gerçekleþiyor. Sonrasýnda Yurtdýþýnda mermer ve granit alýcýlarý konusunda kapsamlý bir çalýþmaya geçeceðim.

: Ayrýca þu anda Yurtiçinde birkaç önemli kuruluþun mermer ve granit konusunda danýþmalýðýný yapmakta ve mermer konusunda raporlar hazýrlamaktayým.

: Bilindiði gibi Türkiye’de mermer sanayi ve mermer teknolojisi çok hýzlý geliþme gösteriyor. Büyük bir rekabet ortamý içindeki sektörde kalite ilkesi ile tüketiciye müþteri memnuniyeti odaklý kalite anlayýþýyla, gelen doðal taþ taleplerini Satýþ, Expertiz, Mimarlýk, uygulama ve Danýþmanlýk hizmetleri vererek en hýzlý ve uygun fiyatta hizmeti sunma amacýndayým.

:
: Sektördeki temel prensibim, mermercilikteki klasik anlayýþý deðiþtirip, modernliði ve estetiði bir araya getirmek ve projelerinizde tercihiniz üzerine dilerseniz klasik, dilerseniz hayal gücünüze uygun kusursuz renk uyumu ve sýradýþý desenlerle, insanlara üzerlerinde zevkle yaþayacaklarý zeminler yaratýn. Türkiye'nin çeþitli illerinden çýkarýlan ve dünyanýn çeþitli ülkelerinden ithal edilen mermer bloklarý ve granit plakalarýný fabrikalarda plakalandýrýp, ebatlandýrarak ileri teknoloji ile üretim yaptýrýlýr. Sizlerin (mimarlar, iç mimarlar, dekoratör, müteahhitler ve diðer tüm müþterilerin) istekleri ve arzularý doðrultusunda; getirilen veya tasarýmý istenen projeleri üzman ve teknik kadrosu ile hazýrlayýp yerinde uygulamalý veya fabrika teslimi olarak hizmet verilir. Bu konuda sizi en yakýnýzdaki ve en ekonomik firmaya yönlendirebilirim.

:
: Çalýþma alanlarý ise þu þekildedir

: 1. MALZEME SATIÞI Türkiye'de üretilen doðal taþlarla ilgili (Blok,
: Plaka ve yarý mamul ürünler)
: • Mermer
: • Kireçtaþý (limestone, küfeki taþý, limra)
: • Traverten
: • Oniks
: • Dolomit
: • Bazalt
: • Granit
: • Kayrak, þist, arduvaz
: • Parke taþý
: • Diðer doðal taþlar
: • Suni Mermer ve Suni Granit (Doðal Kompoze taþlar)
: .. Refrakter Malzemeler
: 2. ÝÇ MEKAN UYGULAMALARI
: • Duvar kaplamalarý
: • Yer döþemesi
: • Mendiven basamak, korkuluk, trabzan, küpeþte ve rýhtlarý
: • Pencere, kapý söve ve denizlikleri
: • Bitiþ kenar profilleri
: • Dekoratif profiller
: • Banyo ve Mutfak tezgahlarý
: • Küvet
: • Masa ve sehpalar
: • Þömine ve barbeküler
: • Dekoratif eþyalar
: • Çeþme, kurna, evyeler
: • Diðer iç mekan iþleme taþlarý
: 3. DIÞ MEKAN UYGULAMALARI
: • Cephe ve giydirme cephe kaplama taþlarý
: • Yer döþeme kaplama taþlarý
: • Merdiven basamak ve rýhtlarý
: • Pencere, kapý söve ve denizlikleri ve eþikleri
: • Masa, sehpa ve bankolar
: • Kaldýrým taþlarý ve bordürleri
: • Havuz ve çeþme
: • Sütun, küpeþte ve kemerler
: • Bahçe düzenlemesi için iþlenmiþ taþlar
: • Yüzme havuzu kaplamalarý
: • Diðer dýþ mekan taþlarý
: 4. Mezar ve mezar taþlarý
: 5. Anýt ve heykeller
: 6. Doðal Taþ Ocak ve Fabrika Makine ve Ekipmanlarý Üretici ve
: Temsilci firmalar
: 7. Diðer yan sektörler (Mermer dernekleri, fuarlar, araþtýrma
: raporlarý vs)

Sayýn Yetkili,

Ýstanbul yakýnlarýnda yeni bir Küfeki taþý ( Limestone) ocaðýný iþletmeye açtýðýmýzý bilgilerinize sunarýz.

Kendi ocaðýmýzda çýkarmýþ olduðumuz blok üretiminin dýþýnda, projeler doðrultusunda ebatlý malzemeler ile ilgili taleplerinizide karþýlayabilmekteyiz. Ayrýca montaj iþleri ve Türk Hamamý gibi özel projelerde yapmaktayýz.

Firmanýz ile uzun ve baþarýlý bir çalýþmanýn baþlamasý dileðiyle, konu ile ilgili olumlu haberlerinizi bekleriz.

Saygýlarýmýzla

Ýlhan ÞAFAK

DBC MUHENDISLIK MAKINA SAN. TIC. LTD. STI
SEYRANTEPE MAH. CAN SOK. NO:7
37455 KAGITHANE / ISTANBUL
TEL: 00 90 212 – 324 75 04 FAX: 00 90 212 – 324 75 08
GSM:0536 481 17 55
Web. http://www.dbc.com.tr E-mail: info@dbc.com.trComment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Re: Mermer Granit Traverten Ve doðal taþ Dünyasi

:TEKNÝKEL AVÝZE ÝTHALAT ÝHRACAT SAN.VE.TÝC.LTD.ÞTÝ

Merkezi ve fabrikasi Istanbul - Eyüp'te bulunan firmamiz 600 m2 kapali 500 m2 açik olmak üzere toplam 1.100 m2'lik bir alanda faaliyetine devam etmekte olup, bir fidan gibi filizlenmeye, gelismeye siz degerli müsterilerimizin vede çözüm ortaklarimizin katkisi ile devam etmektedir.

Kompleksimizin; Mescit, Mutfak - Yemekhane, Muhasebe, Toplanti Odasi, Satis Ofisi, Yönetim, Ar-ge, Imalathane, Cilahane, Vernikhane, Montaj Bölümü, Showroom (Prinç ve Kristal) olam üzere toplam 13 kisimdan olusmustur.

Firmamiz Avize fabrikasi manasinda tüm donanim ve gerekli makina parkina sahip, genç ve dinamik yapisi, egitimli deneyimli Pazarlama - Satis, imalat, sevkiyat ve ürün montaj kadrosu ile Misaki Milli sinirlari içersinde Edirne'den Kars'a ayrica dost ve kardes Türki Cumhuriyetlerinde, Orta Asya, Kuzey Kafkasya, Orta Dogu ve AB Ülkelerinde ki; Cami, Vakif projeleri, otel, Konferans ve Dügün Salonlari, Konut projeleri ve özel tasarim projelere Fabrikadan dogrudan satis prensibi ile hizmet vermeye çalismaktadir.

En büyük sermayenin güven ve itibar oldugunun bilincince olan Firmamiz deneyimli ve profesyonel kadrosu ile kendi bünyesinde kurmus oldugu ar-ge bölümü ile hertürlü projeye uygun tasarim gelistirebilme ve uygulayabilme kabiliyeti ile çalismalarina azim vede kararlilikla devam etmektedir.

Üretmis oldugu ürünlerin sevkiyatini ve montajini yine kendi sevkiyat araçlari ve profesyonel kadrosu ile gerçeklestirmekte olan Firmamiz, ayrica ürünlerine 10 yil üretici garantisi vermekte olup, montajindan sonra da 2 yil boyunca ücretsiz bakim hizmeti saglamaktadir.

Sizlerin güvenine layik olabilmek bizler için en büyük kazan. ve sermaye olacaktir.

"Kim Allah rizasi için, küçük bir kus yuvasi kadar hatta ondan da küçük bir cami yapar veya yaptirirsa Allah o kimseye karsilik olarak cennette bir kösk verir." HADIS-I SERIF (Ibn-i Huzeyne)

Saygilarimizla

Köksal Özçelik
Genel Müdür
Defterdar Mahallesi Savaklar Caddesi Kirimiye Çesme Sokak No: 26 Eyüp - ISTANBUL / TÜRKIYE
Tel: +90 212 521 40 71 (pbx)
Faks:+90 212 521 40 73
info@teknikelavize.com
koksal@teknikelavize.com

Re: Mermer Granit Traverten Ve doðal taþ Dünyasi

: :

GÖKNAR MADENCÝLÝK LÝMRA KÜFEKÝ TAÞI

Göknar madencilik 4 sene süren taþýmýzýn sarý limra ve diðer ismi,de küfek taþý olarak,da geçmektededir arge çalýþmalarýnýn bize
vermiþ olduðu deðerleri ile bir farklýlýk hissi uyandýrmýþ, bizi heycanlandýrmýþtýr.
Taþýmýzýn diðer taþlardan özelliði sarý ve beyaz renklerin mükemmel uyuþmasýdýr.
Yeniden yapýlanan dünyamýzý geliþimine katkýda bulunmak, ülkemizin ve dünyanýn
yapýlanmasýna estetik güzellik katmak için heyecan içinde SARILÝMRA taþýný yapý sektörüne sunuyoruz.

Göknar þirketler olarak 83.senesinde baþlayan ticaret hayatýmýzý 2005 senesinde Göknar
tarým olarak sürdürmekteyiz.Bir çok ülkeye yaþ meyve ve sebze ihraç eden þirketimiz
4 sene süren arge çalýþmalarýndan sonra 2008 senesinde Göknar madenciliði kurmuþ,maden
ocaðýmýzý faaliyete geçirmiþ bulunmaktayýz Göknar tarýmda gösterdiðimiz baþarýyý Göknar
madencilikte de göstereceðimize inanýyoruz.

MERKEZ OFÝS: Serik/Antalya/TÜRKÝYE

TAÞ OCAÐI: Gündoðmuþ Senir Beldesi Mevkii Antalya / TÜRKÝYE

Tel: +90.242 722 70 09 Faks: +90.242 722 70 10

e-mail: info@goknarmadencilik.com
www.goknarmadencilik.com

ÝSTANBUL OFÝS:Ýlhan ÞAFAK

GSM:05373750017
ilhansafak@e-kolay.net

avize-cami ve otel avizeleri-büyük mekan avizeleri

GENÝÞ VE DETAYLI BÝLGÝ EDÝNMEK ÝÇÝN"www.ustunavize.com"SÝTEMÝZDEN FAYDALANABÝLÝRSÝNÝZ.
MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ-ÝSTANBUL-RAMÝ KIÞLA CAD.GÜNDOÐAR ÝÞ MERKEZÝ-NO:84/121 TOPÇULAR-EYÜP-ÝSTANBUL-TEL:0212.674 88 55-GSM:0533.668 90 08
SAMSUN FAB.&MERKEZ:0362.465 53 50

mrb

: : Merhabalar; öncelikle kolay gelsin. Aydýn söke'den BOR-ÝÞ MADENCÝLÝK ÝTH. ÝHR. SAN. LTD. ÞTÝ.satýþ pazarlama müdürü MURAT POLAT. Karaman çevrersinde BEJ,TRAVERTEN, NOÇE, LIGHT TRAVERTEN elimizde 70 adet ruhsat bulunmaktadýr, satýþýný yapmak istiyoruz.Bunlarýn falez yüksekliði minumum 200 metre. Arazi yapýsý da kullanýlmaya müsaittir.Ana yola yakýnlýðý 5 km. Bu konuyu düþünmek isterseniz numunelerini de görebilirsiniz, görüþmek için adres býrakýyorum: Göktepe sk. no:5 dukkan:1 Feneryolu/Kadýköy tel:05557644929 iyi çalýþmalar

küfeki

küfeki üzerine bilgi arıyorum
özellikleri tse si vs.
denizli de küfeki işleme üzerine bir iş kurmak istiyorum
saygılarımla

tahsin istengel

Kayrak(Slate) , seramic tiles &adhesive,quars

Firmamiz, Kospýnar Madencilik Ltd. Þti. 1997 yilinda Kalsit uretimi ile faaliyetine baþlamýstir.
1999 yilinda silis kumu ve kuvars üretimimize dahil edilmiþtir. Yapistirici ve derz dolgu malzemesi uretimimizde 1999 yilinda baslamýstir.Yapistiricimiz rinoflex adi altinda ve TSE guvencesiyle uretilmektedir.
2003 yilinda Kayrak ocagý iþletmemiz hizmete acilmistir ve Ceviz Kayragi uretimimiz baslamistir.Taslarimiz 1-3 cm duvar kaplama 4-6 cm zemin kaplama olarak ebatlanmistir.Detayli bilgi icin Lutfen sitemizi ziyaret ediniz.

The history of our company starts 1997 with the production of calcite.
Within a short period our production range covered also silica and quartz sand.
In 1998 we started producing grout and cement based tile adhesives which are offered under our homebrands Rhinoflex and AGAtech.
Since 2002 we also offer our customers slate from our mine in Western Anatolia of superb quality.
Areks with its Turkish-Standards-Instýtute approved premium quality products is a major player in the domestic market and it's time to share our experience with customers all over the world.
We are slate stone quary owner in IZMIR TURKEY.
please visit our web site.

WEB: http://www.rinoflex.com

Adres:Atatürk san.sitesi mezarlýk yolu 1.sok.no:6 TORBALI/ÝZMÝR

Sales Manager
MURAT BURDURLUOGLU

MOBÝL:00 90 555 531 48 18
TEL:00 90 232 853 23 50 -853 23 51
FAX:00 90 232 853 21 29
E-MAIL:info@rinoflex.com

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Do not include any spaces in your answer.
Image CAPTCHA
Copy the characters (respecting upper/lower case) from the image.

Contact | Contents | Privacy Policy | Forum

This site is published by Hitsquad Pty Ltd. Copyright © 1999 - 2018 , All Rights Reserved.